Havarijné poistenie Moje auto | Allianz - Slovenská poisťovňa
Havarijné poistenie Moje auto KASKO

Havarijné poistenie Moje auto KASKO

Ocenenie Zlatá minca 2017 - 1. miesto v kategórii Havarijné poisteniePoistenie Moje auto KASKO ponúka komplexné poistenie motorových vozidiel.

 

  Cez telefón kúpite so zľavou 10 %*

 

* zľavu 10 % získate pri uzatvorení havarijného poistenia spolu s PZP a aktivovaním služby elektronickej korešpondencie.

Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy ako aj ostatné kategórie vozidiel.

V rámci variability produktu Moje auto KASKO sme pre vás pripravili štyri moduly poistenia vozidla, od základného po najkomplexnejší.

 

Moduly poistného krytia

BASIC

 • Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
 • Oprava čelného skla
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

 

BASIC+

 

 • Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
 • Oprava čelného skla
 • Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

 

OPTIMAL

 

 • Havária v plnom rozsahu
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

 

OPTIMAL+

 

 • Havária v plnom rozsahu
 • Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

 

K modulom poistného krytia si môžete dojednať pripoistenia podľa vášho výberu.

 

Pripoistenia

Pripoistenie zrážky vozidla so zvieraťom

Dojednáva sa k poisteniu vozidla modulom BASIC alebo BASIC+.
Týmto pripoistením zabezpečíte poistnú ochranu vášho vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku nárazu alebo stretu so zvieraťom.

Pripoistenie čelného skla poisteného vozidla

Uhradíme výmenu poškodeného alebo zničeného čelného skla vášho vozidla v dôsledku havárie, vandalizmu, prípadne jeho odcudzenia.
Bez odpočítania spoluúčasti.

Pripoistenie finančnej straty

Pripoistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Môže sa uzavrieť pre nové, ojazdené, osobné, dodávkové, firemné aj súkromné vozidlá do 3,5 tony.

Pripoistenie sa uzatvára na dobu 3 alebo 4 roky.

Pripoistenie sa môže uzavrieť bez alebo s náhradou spoluúčasti splatnej z plnenia v havarijnom poistení.

Pripoistenie náhradného vozidla

V pripoistení náhradného vozidla vám uhradíme náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

Pripoistenie batožiny

Pripoistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle

Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistné pre prípad smrti, trvalých následkov úrazu poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici, ktoré si môžete vybrať podľa vlastného uváženia a ľubovoľne ich kombinovať.

Pripoistenie nadštandardnej výbavy vozidla

Naše komplexné poistenie ponúka aj poistenie nadštandardnej výbavy, ktorá je nainštalovaná vo vašom vozidle.

Pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti

Týmto pripoistením zabezpečíte poistnú ochranu vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia počas jeho činnosti ako pracovného stroja.
 

Poistné podmienky

Poistná doba

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú alebo neurčitú. Poistným obdobím je štvrťrok, polrok alebo rok.

Územná platnosť

Poistenie sa štandardne vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Európy. Zároveň vám ponúkame možnosť voľby rozsahu územnej platnosti poistenia len pre územie Slovenskej a Českej republiky. Ak sa rozhodnete pre možnosť v rozsahu územnej platnosti Slovenskej a Českej republiky, je možné v prípade potreby dojednať krátkodobé rozšírenie územnej platnosti na geografické územie Európy. Územná platnosť úrazového pripoistenia osôb vo vozidle je neobmedzená, platí pre celý svet. 

Spoluúčasť

Môžete si zvoliť z viacerých ponúkaných spoluúčastí. Všeobecne platí, čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné.

Poistné

Výška poistného závisí od parametrov vozidla , ako aj od zvoleného rozsahu poistenia – modulu poisenia, výšky spoluúčasti, územnej platnosti poistenia a dojednaných pripoistení. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.
 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu Moje auto KASKO

 

 

Archív dokumentov k poisteniu Moje auto

Súvisiace odkazy

 
Zašlite zmenu na poistnej zmluve prostredníctvom online formuláru
 
Informácie o našej asistenčnej službe
 
Kontakty na zmluvné servisy našej spoločnosti
Allianz | Club