Ekonomická kríza je najväčším strašiakom pre podnikateľov na celom svete | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ekonomická kríza je najväčším strašiakom pre podnikateľov na celom svete

 1. Ekonomická situácia je podľa manažérov rizík celosvetovo najnaliehavejším rizikom pre podnikanie
 2. Na Slovensku patrí k významným podnikateľským rizikám aj vymáhateľnosť práva či riziko požiaru

Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), kompetenčné centrum pre poistenie firiem a priemyslu v skupine Allianz, uskutočnilo celosvetový prieskum medzi manažérmi rizík. Tí mali identifikovať podnikateľské riziká, ktoré považujú klienti za najvýznamnejšie, a to nielen dnes, ale aj do budúcnosti.

Globálne najčastejšie zmieňovaným typom rizík boli riziká ekonomické. Približne štvrtina všetkých manažérov rizík skupiny Allianz ich pokladá za najnaliehavejšie, pričom tieto riziká sa týkajú celého radu faktorov spojených s ekonomickou situáciou. Ide napríklad o zvýšenie cien tovarov, stratu kľúčových trhov, výkyvy výmenných kurzov a v neposlednom rade aj všeobecné riziká spojené s ekonomickou recesiou.

Riziko straty v dôsledku nutnosti prerušenia prevádzky je globálne druhým najčastejšie zmieňovaným podnikateľským problémom, odborníci ho spomenuli v 14 percentách prípadov. Ako tretie najvýznamnejšie globálne riziko, v 9 % percentách prípadov, uvádzajú odborníci prírodné katastrofy. Medzi ne patria záplavy, zosuvy pôdy, hurikány, tornáda, zemetrasenia, cunami, sopečné výbuchy a tiež vlny horúčav. V porovnaní s prvými dvoma sa môže toto riziko javiť ako prekvapivo nízko hodnotené, pretože dopad nedávnych prírodných katastrof v Japonsku, na Novom Zélande či povodní v Thajsku bol na celosvetový poistný trh veľmi výrazný. Priemerné celosvetové náklady na poistné plnenia spôsobené prírodnými katastrofami sa totiž za posledné desaťročia zvýšili viac ako 20-násobne.

Slovenských podnikateľov trápi viac ako inde vymáhateľnosť práva

Situácia na Slovensku je v tomto veľmi podobná celosvetovým výsledkom. „Klientov na Slovensku dnes viac ako v minulosti trápi ekonomická kríza, ktorá sa z pohľadu rizík dostala na špicu a predbehla aj prírodné katastrofy. Riziká z nich vyplývajúce si klienti kryjú poistením, často aj v kombinácii s rizikom strát v dôsledku prerušenia prevádzky“, hovorí Mojmír Vedej, riaditeľ odboru firemných klientov v Allianz – SP. „Obzvlášť poistenie straty v dôsledku nutnosti prerušenia prevádzky naberá na popularite, pretože ak k jej prerušeniu, či už v dôsledku záplav alebo požiaru, skutočne príde, obvykle následné škody z nej vyplývajúce prevyšujú škody spôsobené samotnou katastrofou“, dodáva Mojmír Vedej z Allianz – SP.

Na rozdiel od celosvetových výsledkov sa na Slovensku vyššie umiestnili právne a regulačné riziká, medzi ktoré patrí napríklad aj vymáhateľnosť práva. Oproti globálnym rizikám sa tiež pomerne vysoko umiestnilo riziko požiaru, naopak riziko prírodných katastrof skončilo až za nimi.

Dôležitá je príprava a identifikácia rizík

Celosvetový barometer podnikateľských rizík vykázal tiež určité geografické rozdiely. Zatiaľ čo hospodárska situácia a riziko prerušenia podnikania sú globálne riziká, dôležitosť ostatných rizík sa v jednotlivých oblastiach líši. Napríklad riziko prírodných katastrof prevažuje viac v Ázii, podobne ako politické riziká. Odborníci to vysvetľujú tým, že toto riziko je príznačné pre krajiny s rozvíjajúcimi sa trhmi, kde hrozia sociálne nepokoje a zásahy štátov do finančných trhov. Naopak firmy vo Veľkej Británii sa viac ako ostatné krajiny zameriavajú na právne a regulačné riziká. Týkajú sa napríklad najrôznejších obmedzení zo strany štátnych orgánov, straty patentovej ochrany či prílišnej regulácie.

Význam dôkladnej prípravy a profesionálneho riadenia rizík sa podľa svetových odborníkov v posledných rokoch zásadne zvyšuje. Na Slovensku si však mnohí túto skutočnosť ešte dostatočne neuvedomujú. „Zatiaľ čo predstavitelia zahraničných firiem vítajú manažérov rizík z poisťovne s otvorenou náručou, pretože sú schopní odhaliť rizikové miesta ich podnikania a navrhnúť najlepšie riešenia nápravy, slovenskí manažéri sa takýmto obhliadkam a analýzam rizík radšej vyhýbajú a podceňujú ich význam pre samotnú firmu a ich preventívnu funkciu z hľadiska zabezpečenia majetku, ktorý sami spravujú a nesú zaň osobnú zodpovednosť. Pritom služba, ktorú touto bezplatnou analýzou rizika robíme, sa môže iba vyplatiť a v konečnom dôsledku napríklad aj znížiť náklady na poistenie,“ dodáva Mojmír Vedej z Allianz – SP.

Dátum vydania: 26.01.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook