Ušetrené milióny | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dovolenkárom sme ušetrili milióny eur

 1. Operácia pažeráka v USA s prevozom na Slovensko stála 322-tisíc eur 
 2. Najčastejšie na dovolenkárov striehnu žalúdočné problémy, chrípka a alergia na slnko 
 3. Turecko je krajina s najväčším počtom úrazov a ochoreníČoraz viac Slovákov si uvedomuje význam cestovného poistenia. Či už sa chystajú na služobnú cestu alebo letnú dovolenku, skôr ako vycestujú, dbajú na ochranu svojho zdravia a majetku, a robia dobre. Okrem pokazeného zážitku si tí menej predvídaví môžu z vysnívanej destinácie priniesť aj faktúru od lekára alebo z nemocnice na tisícky eur. Minulý rok Allianz – SP uhradila za cestovateľov spolu takmer štyri milióny eur.Najväčšie poistné udalosti v roku 2014

V jednom prípade poisťovňa klientovi ušetrila viac než 322-tisíc eur. Počas pobytu v USA sa musel akútne podrobiť operácii pažeráka a v nemocnici strávil približne šesť týždňov. Slovák bol poistený a Allianz - SP za neho uhradila všetky náklady spojené s liečením a prevozom na Slovensko.
Možné následky nepredvídateľných úrazov a ochorení v zahraničí preto netreba podceňovať. V uplynulom roku poisťovňa za klientov uhradila aj náklady na vážne zdravotné problémy, ako infarkt, viacnásobné zranenia po dopravnej nehode či komplikovanú operáciu bedrového kĺbu, ktorá si tiež vyžadovala hospitalizáciu a prevoz pacienta na Slovensko. Škoda sa v týchto prípadoch vyšplhala na niekoľko desiatok tisíc eur.Najčastejšie škody na zdraví

Aj liečenie na prvý pohľad menej závažných úrazov a ochorení môže v zahraničí prekvapiť nemalou sumou. Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa poisťovňa stretáva počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady približne 160 eur), chrípka, angína a zápal priedušiek s horúčkami (náklady približne 160 eur), alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 160 eur) a menšie či stredne závažné úrazy (od niekoľko sto do niekoľko tisíc eur).

 

Najviac škôd v Turecku

V roku 2014 evidovala Allianz – SP najviac hlásení z cestovného poistenia v Turecku. Vysoký počet 1130 škôd je spôsobený najmä tým, že Turecko stále patrí k najnavštevovanejším letným destináciám Slovákov. Krajinou s druhým najvyšším výskytom poistných hlásení bol v minulom roku Egypt. Pre oba tieto štáty je príznačná najmä zvýšená frekvencia výskytu žalúdočných a črevných ochorení.Bezpečné Chorvátsko?

Z pohľadu celkových vyplatených poistných súm je rebríček trochu odlišný. Súčet vyplatených náhrad škôd bol tiež najvyšší v Turecku, a to takmer 650-tisíc eur. Druhé najvyššie plnenia boli v USA, kde sú spravidla najvyššie poplatky za ošetrenie a liečenie, čo ukazuje aj vlaňajšia poistná udalosť s vyše 300-tisícovým plnením. Trojicu štátov s najvyšším sumárnym plnením uzatvára Egypt. Zaujímavé je, že v Chorvátsku, v jednej z najnavštevovanejších dovolenkových destinácií Slovákov, bol v minulom roku počet nahlásených škôd i objem plnení relatívne nízky.

Dátum vydania: 28.05.2015

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook