Poistenie dopravcov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Dopravcovia

Dopravcovia

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku, náhodného poškodenia, zničenia a straty tovaru počas prepravy alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte tretím osobám.


Poistenie zodpovednosti za škodu cestného nákladného dopravcu

Aj keď prepravovaný tovar nie je majetkom dopravcu, je v jeho záujme, aby bol k príjemcovi tovaru dopravený nepoškodený. V zmysle zákona nesie dopravca zodpovednosť za jeho poškodenie, zničenie a stratu už okamihom prevzatia od odosielateľa.

Poistenie je určené pre všetkých, ktorí podnikajú v cestnej nákladnej doprave ako „dopravcovia“. To znamená, že svojimi nákladnými dopravnými prostriedkami prepravujú tovar, ktorý im bol zverený za účelom prepravy. 

Čo je poistením kryté?

Toto poistenie kryje zodpovednosť za škodu na prepravovanom tovare počas:

 • - vnútroštátnej cestnej prepravy
 • - medzinárodnej cestnej prepravy
 • - vnútroštátnej cestnej prepravy na území iného štátu, tzv. „kabotáž“

Za čo zodpovedáte ako cestný nákladný dopravca?

Pokiaľ podnikáte v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, mieru vašej zodpovednosti za škodu určuje medzinárodný Dohovor CMR. V zmysle tohto dohovoru zodpovedáte za poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaného tovaru a ste povinný odškodniť príjemcu prepravovaného tovaru za každý kilogram zničeného alebo poškodeného tovaru sumou 8,33 SDR.

Pokiaľ podnikáte vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave, mieru vašej zodpovednosti určuje Obchodný zákonník. Rovnako ako v medzinárodnej preprave zodpovedáte za poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaného tovaru od jeho prevzatia až do vydania príjemcovi. Na rozdiel od medzinárodného cestného nákladného dopravcu však nezodpovedáte za škodu na tovare len do limitu 8,33 SDR za kilogram tovaru, ale ste povinný nahradiť cenu, ktorú mal tovar v čase, ked vám bol odovzdaný ako dopravcovi.

Čo vám ponúkame?

Uzatvorením poistenia sa naša spoločnosť zaväzuje uhradiť za vás prípadný nárok na náhradu škody na prepravovanom tovare, vznesený zo strany odosielateľa alebo príjemcu tovaru. Krytie, ktoré vám ponúkame, je v súlade s Dohovorom CMR a platným slovenským právom. Zároveň vám môžeme poskytnúť právnu ochranu v prípade vznesenia nároku voči vám. To znamená, že na seba preberáme prípadné náklady vašej právnej obhajoby.

Okrem medzinárodnej dopravy a vnútroštátnej dopravy na území SR vám taktiež poistíme vnútroštátnu dopravu vykonávanú na území EU, tzv. „kabotáž“. Vo väčšine krajín EU je toto poistenie povinné zo zákona a je striktne kontrolované. Poistenie kabotáže na území Nemecka poskytuje širší rozsah poistného krytia.

Poistenie majetku

 

Čo všetko vám poistíme?

Poistením majetku máte možnosť poistiť si vašu budovu, halu alebo stavbu vrátane všetkých jej stavebných súčastí. Tento druh poistenia je pre vás riešením aj vtedy, ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy, alebo vás nájomná zmluva zaväzuje prenajatú nehnuteľnosť poistiť. Všetky vaše výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov vám poistíme v rámci poistenia hnuteľných vecí. V tomto druhu poistenia si môžete poistiť aj veci vašich zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke, ako aj cudzie veci, ktoré používate pri vašom podnikaní, napríklad veci prenajaté, veci na lízing alebo veci prevzaté do opravy.

Aké základné riziká poistenie kryje?

 • skupina rizík „voda“ – škody spôsobené vodou z vodovodného zariadeniapožiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
 • skupina rizík „krádež“ – krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • skupina rizík „víchrica“ – víchrica a krupobitie
 • skupina rizík „živel“ – povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu
 • skupina rizík „ostatné“ – náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov
 • rozbitie skla

Poskytujeme širokú škálu pripoistení v cene základného poistenia.

 

Poistenie strojov a elektroniky

Poistením majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám, ako sú napríklad požiar, výbuch, úder blesku, víchrica a krupobitie, záplava, povodeň a mnohé ďalšie riziká. Okrem týchto rizík, ktoré ohrozujú vaše strojné zariadenia zvonka, môže dôjsť k poškodeniu strojov aj vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre takéto prípady slúži poistenie technických rizík. Toto poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, a tiež na poškodenie skratom alebo prepätím. Ak dôjde k zlyhaniu meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení, poistenie len proti živelným rizikám vám tieto škody nepokryje, na rozdiel od poistenia technických rizík.

Čo je predmetom poistenia?

 • stroje, strojné vybavenie a technické zariadenia
 • elektronické zariadenia a prístroje
 • pojazdné pracovné stroje s vlastným pohonom, alebo pojazdné pracovné stroje ťahané alebo nesené

Poistenie nákladu

Pre koho je toto poistenie určené?

Ak si bežne prepravujete svoj vlastný tovar, zásoby, hotové výrobky alebo iný majetok na vlastných cestných vozidlách, tak práve vám ponúkame poistenie nákladu.

Čo je poistením kryté?

Náklad je počas prepravy poistený proti poškodeniu, zničeniu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti, prípadne aj proti krádeži alebo lúpeži. Poistenie začína až po nakládke tovaru na cestné vozidlo a končí v okamihu, keď sa začne z vozidla vykladať. Poistnú sumu si stanovíte na každé vozidlo zvlášť, pričom poistné plnenie poskytneme až do dvojnásobku poistnej sumy počas poistného obdobia. Poistenie si môžete uzatvoriť pre celé územie Európskej únie.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je vaša spoločnosť právne zodpovedná. 

Aké škody môžete spôsobiť?

 • na zdraví a živote
 • na veci
 • následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku

Poistenie kryje škody spôsobené poškodenému:

 • poistenou činnosťou
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť
 • vadným výrobkom alebo vadne vykonanou prácou
 • na prenajatej nehnuteľnosti
 • za veci vnesené

 

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou. Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu. Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí.

Za spôsobené škody zodpovedáte aj v prípade, keď nie ste výrobcom, ale dovozcom tovaru zo zahraničia, dodávateľom a distribútorom (pokiaľ výrobcu alebo dovozcu tovaru nemožno zistiť).

Stavebné poistenie

Stavebné poistenie v sebe spája výhody majetkového  poistenia majetku a poistenia technických rizík, pretože sa uzatvára na princípe „all risk“, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Poistenie je určené pre:

 • stavebníka, developera
 • investora, majiteľa
 • hlavného dodávateľa a ostatných subdodávateľov

Čo je poistené?

 • budované dielo, či už ide o výstavbu novej alebo rekonštrukciu už existujúcej stavby; poistenie sa v tomto prípade vzťahuje na všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či skladový materiál stavebné stroje zariadenie staveniska (napr. sklady stavebného materiálu, energetické zdroje, garáže a iné)
 • stavebné stroje
 • zariadenie staveniska (napr. sklady stavebného materiálu, energetické zdroje, garáže a iné)
 • existujúce stavby alebo konštrukcie vo vlastníctve a pod kontrolou poisteného, na ktorých sa vykonávajú stavebné práce, alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia

Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré vám poskytne poistné krytie pri škodách vzniknutých:

 • uskutočňovaním stavieb a ich zmien
 • pri prípravných prácach k realizácii stavby
 • pri remeselných stavebných činnostiach

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd.
V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Čo je enviromentálna škoda?

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické, resp. chemické účinky na:

 • vode
 • pôde
 • chránených druhoch a chánených biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu

 

Čo je poistené?


 1. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok, pričom environmentálna škoda je definovaná v poistných podmienkach oveľa širšie, ako stanovuje zákon.
 2. Poistné krytie sa vzťahuje nielen na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy (rastlinstvo a živočíšstvo) na Slovensku, ďalej na ovzdušie, vodu a pôdu.
 3. Poistené sú náklady na:
– preventívne opatrenia
– nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov
– technické náklady
 4. Súčasťou tohto poistenia je i náhrada trov občianskeho súdneho konania.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu dopravcov

Allianz | Club