Základné asistenčné služby | Cestovné poistenie

Základné asistenčné služby

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Cestovné poistenieKlienti pri cestovnom poistení oceňujú výraznú pomoc 24-hodinovej asistenčnej spoločnosti, s ktorou komunikujú v slovenskom jazyku a ktorá zabezpečuje nielen komunikáciu s lekármi, ale preplatí aj všetky náklady, či zabezpečí najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie a prevoz na Slovensko.

Každý, kto si uzatvorí cestovné poistenie získava základné asistenčné služby.

Rozsah základných asistenčných služieb

V prípade poistnej udalosti na žiadosť poisteného poskytuje asistenčná spoločnosť poisťovateľa tieto služby:

Ak je poistený chorý alebo zranený a ak je to z lekárskeho hľadiska nevyhnutné, asistenčná spoločnosť:

 • zabezpečí ošetrenie poisteného lekárom
 • zabezpečí zaslanie nevyhnutných liekov, ktoré nie sú na mieste k dispozícii
 • poskytne radu, na ktoré zdravotnícke zariadenie sa má poistený obrátiť, prípadne ho na vyšetrenie bude sprevádzať
 • vyšle poistenému zdravotnú sestru na vykonanie lekársky predpísaných úkonov spojených s nevyhnutnou liečbou

Ak je potrebná hospitalizácia poisteného, asistenčná spoločnosť:

 • vyberie zdravotnícke zariadenie vhodné vzhľadom na zdravotný stav poisteného a prevezie poisteného do nemocnice
 • priebežne sa informuje o zdravotnom stave poisteného
 • pravidelne sa uisťuje, že ošetrenie a liečba sú primerane vykonávané
 • zabezpečí prevoz poisteného do vhodnejšieho zariadenia v prípade, že pôvodne zvolené zdravotnícke zariadenie je nevhodné pre jeho zdravotný stav
 • informuje nemocnicu o spôsobe platenia účtu
 • odovzdáva odkazy rodine poisteného
 • tlmočí personálu nemocnice požiadavky poisteného v prípade, že vzniknú problémy s dorozumievacím jazykom

Ako postupovať pri poistnej udalosti v zahraničí?

 

Pri ochorení alebo úraze v zahraničí

Pri ochorení alebo úraze v zahraničí okamžite kontaktujte asistenčnú spoločnosť na čísle +421.2.529 33 113 a uveďte:

Meno a dátum narodenia
Kontaktné telefónne číslo
Informácie o poistnej udalosti
Spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára

 • je možné volať na účet volaného, alebo si nechať zavolať naspäť
 • v prípade, že nebudete schopný tieto účty zaplatiť, alebo ak potrebujete radu alebo pomoc, kontaktujte asistenčnú centrálu a postupujte podľa vyššie uvedených pokynov
 • platby spojené s ambulantným liečením zaplaťte v hotovosti a originály dokladov o zaplatení starostlivo uchovajte, po návrate vám budú preplatené
 • ak v priebehu cesty utrpíte úraz, okamžite ho oznámte po návrate z cesty poisťovateľovi

Po návrate na Slovensko

K likvidácii poistnej udalosti je osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie, povinná predložiť originály nasledovných dokladov:

 • hlásenie poistnej udalosti
 • správu lekára s uvedením diagnózy a prehľadom lekárskych úkonov, v ktorej je uvedená adresa lekára alebo zdravotníckeho zariadenia
 • lekárske predpisy a účty za lieky
 • doklady potvrdzujúce vznik nákladov v súvislosti s lekárskym ošetrením
 • účty potvrdzujúce úhradu nákladov, s uvedením mena klienta, pečiatkou a podpisom lekára
 • fotokópiu poistnej zmluvy
 • na vyžiadanie poisťovateľa, fotokópiu dokladu o trvalom pobyte, resp. dlhodobom prechodnom pobyte a zdravotnom poistení
 • poistnú udalosť je možné nahlásiť cez internet alebo telefonicky na 0800 122 222

Ak poistený utrpí úraz

 • je povinný to poisťovateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu po návrate z cesty
 • poisťovateľ na požiadanie zašle poistenému formulár "Oznámenie úrazu", ktorý vyplní poistený a jeho ošetrujúci lekár. Odmenu lekárovi za lekársku správu na "Oznámenie úrazu" hradí poisťovateľ.
 • poistený poskytne poisťovateľovi na požiadanie ďalšie správy a posudky, a to najmä lekársku správu o ošetrení v zahraničí s uvedením diagnózy a rozpisom vykonaných úkonov a doklady preukazujúce miesto, čas a spôsob vzniku poistnej udalosti

Pri poškodení, zničení alebo strate batožiny

V prípade akéhokoľvek problému s batožinou sa telefonicky spojte s asistenčnou spoločnosťou na čísle +421.2.529 33 113, ktorá vás bude informovať o ďalších krokoch.

 • krádež batožiny okamžite ohláste na najbližšej policajnej stanici
 • od polície si vyžiadajte policajný protokol, že ste krádež ohlásili s potvrdením:

Aké veci vám boli odcudzené
Kedy približne ku krádeži došlo
Kde presne bola batožina uložená
Či bolo auto uzamknuté a uzavreté

 • ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, požiadajte písomne prevádzkovateľa zariadenia o náhrad
 • škody a prevzatie žiadosti si nechajte potvrdiť
 • ak dôjde k strate batožiny pri doprave, vyžiadajte si u zodpovedného zástupcu vystavenie zápisu o škode
 • okolnosti vzniku škody sa usilujte vyfotografovať alebo inak zdokumentovať
 • poškodenú batožinu alebo jej zvyšky uchovajte
 • poistnú udalosť ohláste telefonicky poisťovateľovi

Po návrate na Slovensko

Nahláste bezodkladne poisťovni poistnú udalosť písomne, telefonicky na 0800 122 222, alebo cez internetovú stránku a doložte následovné doklady, potvrdzujúce oprávnenosť nároku na poistené plnenie:

 • kópiu poistnej zmluvy
 • policajný protokol a doklad o začatí trestného stíhania, resp. iný obdobný doklad
 • originál zápisu dopravcu o strate batožiny
 • doklad o oprave poškodeného vozidla po vlámaní
 • doklady o nadobudnutí poškodených, stratených alebo ukradnutých vecí
 • originály leteniek, batožinových a cestovných lístkov

Na vyžiadanie poisťovateľa je osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie, povinná predložiť aj ďalšie potrebné doklady.

Nájdenie odcudzených alebo stratených vecí

Ak sa poistený dozvie, že odcudzené alebo stratené veci sa našli, je povinný bez zbytočného odkladu to písomne oznámiť poisťovateľovi.

 • Ak sa poistené veci našli skôr, než bolo poskytnuté plnenie, je poistený povinný nájdené veci prevziať späť. Poisťovateľ nahradí primerané náklady na opravu poistených vecí, ak sú potrebné na odstránenie poškodení, ktoré vznikli v čase, keď bol zbavený možnosti s batožinou zaobchádzať.
 • Ak bolo poistné plnenie poskytnuté už pred nájdením poistených vecí, je poistený povinný nájdené veci prenechať poisťovateľovi alebo vrátiť poistné plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté.
 • Ak nevráti poistený plnenie za nájdené veci poisťovateľovi do 15 dní odo dňa, keď sa o ich nájdení dozvedel, prechádza vlastníctvo nájdených vecí na poisťovateľa.

Pri zrušení poistenej cesty a predčasnom návrate z poistenej cesty

Ak nebudete môcť uskutočniť plánovanú cestu, oznámte danú skutočnosť cestovnej kancelárii, resp. poskytovateľovi služby a poisťovateľovi, do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti, ktorá mu zabránila zúčastniť sa na zájazde.

Do poisťovne následne predložte nasledujúce potvrdenia:

 • kópiu poistnej zmluvy
 • potvrdenie vystavené cestovnou kanceláriou, resp. agentúrou alebo iným poskytovateľom
 • potvrdenie o stornovaní zájazdu
 • účtovný doklad (príjmový pokladničný doklad, výpis z bankového účtu) o zakúpení zájazdu
 • stornofaktúru cestovnej kancelárie, resp. agentúry alebo iného poskytovateľa
 • výdavkový pokladničný doklad
 • lekársku správu, správu ošetrujúceho lekára a inú potrebnú dokumentáciu, napríklad výpis z účtu pacienta
 • zdravotnej poisťovni, výpis zo zdravotnej dokumentácie a pod.

V prípade ochorenia alebo úrazu je poistený povinný predložiť poisťovateľovi potvrdenie ošetrujúceho lekára.

Pri predčasnom návrate z poistenej cesty

V prípade predčasného návratu z pobytu sa telefonicky spojte s asistenčnou spoločnosťou na čísle +421.2.529 33 113, s ktorou si dohodnete a odsúhlasíte možnosť návratu.

Po návrate na Slovensko

Nahláste bezodkladne poistnú udalosť poisťovni písomne, telefonicky na 0800 122 222, alebo na internetovej stránke a doložte doklady preukazujúce dôvod oneskoreného nástupu alebo predčasného návratu.

Pri zodpovednosti za škodu

V prípade vzniku poistnej udalosti zo zodpovednosti za škodu informujte asistenčnú spoločnosť na čísle +421.2.529 33 113 a postupujte podľa ich pokynov.

 • svoju zodpovednosť za škodu neuznávajte bez súhlasu poisťovateľa a náhradu škody neplaťte, ani sa k tomu nezaväzujte
 • nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete dobre rozumieť
 • ak je to možné, vznik škody ohláste polícii, o ohlásení si vyžiadajte potvrdenie
 • okolnosti vzniku škody sa snažte vyfotografovať, alebo inak zdokumentovať
 • poškodené veci alebo ich zvyšky si v prípade možnosti uschovajte
 • po návrate z cesty okamžite ohláste poistnú udalosť poisťovateľovi

V prípade súdneho konania

Ak je proti poistenému v súvislosti s poistnou udalosťou začaté súdne konanie, je poistený povinný:

 • vopred prerokovať s poisťovateľom akékoľvek použitie právnych služieb
 • riadiť sa pokynmi poisťovateľa a na základe vzájomnej dohody sa nechať zastupovať určeným právnym zástupcom
 • všetky doklady, ktoré sa týkajú konania, odovzdať poisťovateľovi ihneď po ich obdržaní

Súvisiace odkazy

Doplnkové asistenčné služby pri cestovnom poistení v zahraničí
Nonstop infolinka 0800 122 222