Storno poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie stornovacích poplatkov

Ocenenie Zlatá minca 2015 - 1. miesto v kategórii Cestovné poisteniePoistenie storna vám pomôže minimalizovať finančnú stratu v prípade, ak nenastúpite na vopred zaplatenú cestu do zahraničia alebo na Slovensko.

 • poistenie storno poplatkov vás chráni už deň po zaplatení poistného
 • máte na výber poistenie storna a poistenie storna s rozšíreným krytím

POZOR: V prípade, ak chcete uzatvoriť napríklad storno poistenie letenky a nestihnete to do 24 hodín od zaplatenia letenky, respektíve do konca dňa, ktorý nasleduje po jej kúpe, uplatňuje sa 14-dňová čakacia lehota.


Predmetom poistenia storna sú platby za vopred objednané služby (dovolenka, zájazd, cestovný lístok, letenka, ubytovanie, študijný pobyt). Predmetom poistenia nevyužitej cesty je predčasné ukončenie poistenej cesty oproti jej plánovanému ukončeniu. Poistenie stornovacích poplatkov končí momentom nastúpenia na cestu, ďalej vás kryje poistenie nevyužitej cesty.

Základné poistenie

kryje storno poplatky z dôvodov:

 • akútne ochorenie alebo úraz (vrátane blízkej osoby a spolucestujúceho)
 • tehotenstvo, ktoré nebolo v čase uzatvárania poistenia známe
 • smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho
 • značná škoda na majetku
 • zničenie a strata cestovných dokladov
 • doručenie predvolania na súdne konanie
 • povolanie na vojenské cvičenie

Rozšírené poistenie

poskytuje krytie ako základné poistenie a navyše kryje:

 • výpoveď danú zamestnávateľom
 • zamietnutie žiadosti o vízum
 • podanie návrhu na rozvod manželstva
 • vodovodné škody
 • zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku zo SR z dôvodu nehody
 • vydanie výstrahy štátnym orgánom SR

Poistné plnenie

Poistné plnenie sa poskytuje do výšky 90 resp. 100 % z ceny poistenej služby. Viac o výške spoluúčasti nájdete v Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby v článku 6, bod 2.

Limity poistného krytia

zrušenie poistenej cesty
podľa dojednanej poistnej sumy
nevyužitá cesta
20 eur/deň

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu je platná momentom zaplatenia.

Nonstop infolinka 0800 122 222