Slovník pojmov | Cestovné poistenie

Slovník pojmov cestovného poistenia

Ocenenie Zlatá minca 2015 - 1. miesto v kategórii Cestovné poistenie

1. Asistenčná spoločnosť

zmluvný partner poisťovateľa, ktorý zabezpečuje nepretržité asistenčné služby. Identifikačné a kontaktné údaje asistenčnej spoločnosti sú zverejnené na internetovej stránke poisťovateľa.

2. Batožinový priestor

uzatvárateľný priestor dopravného prostriedku primárne určený na prepravu batožiny, ktorý nezasahuje do priestoru určeného k preprave osôb.

3. Blízka osoba

príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel/ka, rodičia manžela alebo manželky, manžel/manželka dcéry a/alebo syna, manžel/ka súrodenca, súrodenec manžela/manželky; za blízku osobu poisteného sa považuje aj druh/družka za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.

4. Cennosti

a) šperky, drahé kamene, perly
b) veci osobnej potreby zo zlata alebo iných drahých alebo ušľachtilých kovov
c) hodinky
d) kožuchy a kožušiny

5. Cestovná služba

základná služba, a to najmä zájazd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ubytovacie služby a doprava, prípadne kombinácia týchto služieb. Cestovnou službou sa rozumejú aj doplnkové služby súvisiace s poistenou cestou, ak sú u poskytovateľa služby zakúpené alebo záväzne rezervované súčasne spolu so základnou službou na jednom nadobúdacom doklade (napr.: stravovacie služby, skipass, wellness a pod.). Maximálna doba čerpania cestovnej služby je pre účely týchto poistných podmienok ohraničená začiatkom poistenia a koncom poistenia tak, ako sú dojednané v poistnej zmluve, a to aj vtedy, ak je čerpanie cestovnej služby dohodnuté s jej poskytovateľom na dlhšiu dobu, ako je doba poistenia uvedená v poistnej zmluve.

6. Čakacia doba

doba, ktorá začne plynúť dňom stanoveným týmito VPP-CP ako začiatok poistenia pre poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál; dĺžka čakacej doby je 14 dní.

7. Členský štát

členské štáty Európskej únie, zmluvné štáty Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.

8. Elektronické a optické prístroje

a) elektronické: prenosné prístroje audiovizuálnej techniky, prístroje určené na záznam a prenos dát alebo reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, výpočtová technika – t. j. osobný počítač, jeho periférne zariadenia a príslušenstvo, mobilné telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje
b) optické: fotoaparáty, videokamery, filmovacia alebo premietacia technika, ďalekohľady, vrátane ich príslušenstva.

9. Epidémia

náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase, ak je taký stav potvrdený vyhlásením príslušného štátneho alebo medzinárodného orgánu.

10. Franšíza

zmluvne dohodnutá suma, do výšky ktorej poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie. Ak má byť poistné plnenie vyššie ako franšíza, poisťovateľ poskytne celé poistné plnenie.

11. Horská oblasť

územie v pôsobnosti horskej služby v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

12. Horská služba

Horská záchranná služba v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

13. Chronické ochorenie

ochorenie, vrátane poúrazových stavov, ktoré existovalo v čase uzatvárania poistnej zmluvy a počas bezprostredne predchádzajúcich 12 mesiacov si vyžadovalo hospitalizáciu alebo sa zhoršovalo alebo spôsobilo podstatné zmeny v užívaní liekov.

14. Ionizujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou

žiarenie alebo kontaminácia z akéhokoľvek jadrového paliva alebo akéhokoľvek jadrového odpadu vzniknutého spaľovaním jadrového paliva, rádioaktívnymi, toxickými, explozívnymi alebo inými nebezpečnými vlastnosťami akéhokoľvek jadrového zariadenia alebo akejkoľvek jeho jadrovej súčasti.

15. Krádež vlámaním

zmocnenie a prisvojenie si poistenej veci preukázateľným prekonaním prekážky.

16. Lúpež

zmocnenie sa poistenej veci páchateľom použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému.

17. Oprávnená osoba

osoba určená v zmysle OZ, ktorá má v prípade smrti poisteného právo na poistné plnenie.

18. Osobné veci

obvyklé veci osobnej potreby poisteného, ktoré si poistený vzal so sebou na poistenú cestu alebo ktoré si preukázateľne zakúpil počas poistenej cesty.

19. Pandémia

rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia v mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území vyhlásená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pandemická fáza od stupňa 4 a viac.

20. Pobrežná zóna

pás mora o šírke 3 námorných míľ od pobrežia.

21. Poistená cesta

cesta poisteného vykonaná v rámci územnej platnosti poistenia počas poistnej doby dojednanej v poistnej zmluve.

22. Poistený

osoba takto označená v poistnej zmluve.

23. Poistná doba

časový úsek vymedzený v poistnej zmluve začiatkom a koncom poistenia, počas ktorého trvá poistenie. Ustanovenie v zmysle predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál. Poistnou dobou pre účely poistenia stornovacích poplatkov a poistenia storno špeciál sa rozumie časový úsek vymedzený týmito VPP-CP, počas ktorého trvá poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál, a za ktoré sa platí poistné.

24. Poistná udalosť

akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP-CP a príslušných OPP spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

25. Poistník

fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

26. Poisťovateľ

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 196/B, internetová stránka poisťovateľa: www.allianzsp.sk.

27. Poskytovateľ služby

cestovná kancelária, cestovná agentúra alebo podnikateľ, ktorý poskytuje alebo sprostredkováva cestovnú službu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane zahraničných poskytovateľov služieb oprávnených na výkon takejto činnosti.

28. Repatriácia

prevoz poisteného alebo jeho telesných pozostatkov na územie Slovenskej republiky (ďalej len "SR"), resp. po dohode s poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou do iného členského štátu.

29. Riziková skupina

tvoria ju športy, činnosti alebo práce tak, ako sú uvedené v Tabuľke – Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia, účinnej k dátumu vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy. Za dojednanie poistenia pre rizikovú skupinu poisťovateľ uplatňuje prirážku na poistnom. Tabuľka – Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia je neoddeliteľnou súčasťou týchto VPP-CP a je poistníkovi v písomnej podobe k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa, ako aj na predajných miestach poisťovateľa. Pre účely cestovného poistenia je možné vytvoriť viacero rizikových skupín.

30. Spolucestujúci

osoba, ktorá si zakúpila alebo záväzne rezervovala cestovnú službu s cieľom cestovať spoločne s poisteným a zároveň je poistená tou istou poistnou zmluvou ako poistený alebo je uvedená na rovnakom doklade preukazujúcom spoločné zakúpenie alebo záväzné rezervovanie cestovnej služby.

31. Spoluúčasť

zmluvne dohodnutá výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poskytnutom poistnom plnení.

32. Strata

zánik možnosti poisteného disponovať poistenou vecou nezávisle od jeho vôle.

33. Storno poplatok

zmluvná pokuta, ktorú si účtuje poskytovateľ služby v prípade zrušenia cestovnej služby zo strany objednávateľa cestovnej služby.

34. Škodová udalosť

udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa plniť a nastala počas trvania poistenia.

35. Športové potreby

veci (náradie, ochranné prostriedky a pod.) vrátane ich príslušenstva používané na vykonávanie športovej činnosti, vrátane športov a činností spadajúcich do rizikovej skupiny, ak je takáto riziková skupina v poistnej zmluve dojednaná.

36. Technická hodnota (časová cena)

východisková hodnota (nová cena) znížená o výšku opotrebenia alebo iného znehodnotenia.

37. Teroristický čin

čin, vrátane použitia sily alebo násilia, akejkoľvek osoby, skupiny alebo skupín osôb konajúcich samostatne, v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek organizáciou, vykonaný z politických, náboženských alebo ideologických dôvodov, vrátane úmyslu ovplyvniť ktorúkoľvek vládnu moc alebo zastrašiť verejnosť.

38. Vnútorné nepokoje

občianska vojna, vzbura, občianske nepokoje nadobúdajúce rozmery rovnajúce sa ľudovému povstaniu, vojenská vzbura, povstanie, rebélia, revolúcia, stanné právo alebo stav obliehania alebo akákoľvek udalosť alebo príčina, ktoré vedú k vyhláseniu alebo udržaniu stanného práva alebo stavu obliehania, konfiškácii, zabraniu pre vojenské účely, rekvirácii alebo znárodneniu.

39. Vojnové udalosti

vojna, invázia, činy zahraničného nepriateľa, nepriateľské akcie alebo vojne podobné operácie bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vojna vyhlásená.

40. Výkonnostný šport

šport vykonávaný súťažne, t. j. aktívna účasť na pretekoch, súťažiach, vrátane účasti na tréningoch, tréningových sústredeniach a exhibičných predvedeniach – u profesionálnych, amatérskych alebo neregistrovaných športovcov.

41. Záchranná činnosť

činnosť horskej služby spojená s vyhľadávaním a vyslobodzovaním poisteného v tiesni, poskytnutím prvej pomoci poistenému v tiesni a jeho prepravy k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia; v prípade poistenej cesty s územnou platnosťou mimo SR sa za záchrannú činnosť považuje činnosť záchrannej služby spojená s vyhľadávaním a vyslobodzovaním poisteného v tiesni.

42. Záchranná služba

subjekt, ktorý podľa platnej právnej normy daného štátu má v danom štáte oprávnenie vykonávať služby spojené s vyhľadávaním a vyslobodzovaním osôb v tiesni.

43. Zanedbaná zubná prevencia

stav, keď poistený neabsolvoval preventívnu prehliadku u zubného lekára počas kalendárneho roka do dňa, ktorý predchádza škodovej udalosti alebo v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom nastala škodová udalosť.

44. Zaplatenie poistného

za zaplatenie poistného sa považuje, ak je príslušná suma poistného uvedená v poistnej zmluve alebo v návrhu poistnej zmluvy:
a) odovzdaná oprávnenému zástupcovi poisťovateľa v hotovosti,
b) poukázaná prostredníctvom platobnej operácie na platobný účet poisťovateľa, ak na platobný účet poisťovateľa bolo na základe takejto platobnej operácie poistné skutočne pripísané,
c) poukázaná prostredníctvom poštového poukazu u držiteľa poštovej licencie v prospech platobného účtu poisťovateľa, ak na platobný účet poisťovateľa bolo na základe takého poukazu poistné skutočne pripísané alebo
d) odovzdaná alebo poukázaná poskytovateľovi služby spôsobom uvedeným v písm. a) až c) tohto odseku, ktorého poisťovateľ poveril k inkasovaniu platieb poistného, a to bez ohľadu na to, či je dojednanie poistenia súčasťou cestovnej služby alebo je poistenie dojednané samostatne.

Okamihom zaplatenia poistného sa rozumie deň, kedy poistník odovzdá poistné v hotovosti poisťovateľovi alebo poisťovateľom poverenej osobe alebo deň, hodina a minúta, kedy dôjde k pokynu na vykonanie platobnej operácie alebo deň, kedy dôjde k podaniu poštového poukazu.

45. Zimné športy

lyžovanie vrátane trávového, beh na lyžiach vrátane behu na kolieskových lyžiach, snowboarding, sánkovanie, bobovanie, snowtubing; a to na vyznačených a prevádzkovaných lyžiarskych zjazdovkách, vyznačených tratiach a/alebo v miestach na to určených. Zimným športom sa rozumie ďalej aj rekreačné korčuľovanie na ľade alebo inej kĺzavej ploche na to určenej.

46. Značná škoda

škoda prevyšujúca sumu 26 600 EUR; za značnú škodu sa považuje aj škoda vyžadujúca si vykonanie neodkladných opatrení z dôvodu zabránenia zvyšovania jej rozsahu, zmiernenia jej následkov alebo odstránenia jej zvyškov.

47. Živelná udalosť

požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, výbuch sopky.
a) Požiar: oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiaduco a nekontrolovateľne rozšíril mimo určeného ohniska alebo takéto ohnisko opustil.
b) Výbuch: náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár (explózia).
c) Úder blesku: bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho výboja so zanechaním stôp alebo jeho účinky, ak následky sú jednoznačne identifikovateľné technickými prostriedkami.
d) Víchrica: prúdenie vzduchu dosahujúce rýchlosť minimálne 75 km/hod.
e) Krupobitie: jav, pri ktorom sa v atmosfére vytvoria kúsky padajúceho ľadu.
f) Povodeň: zaplavenie územného celku vodou, ktorá sa prirodzeným spôsobom vyliala z brehov povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrhla. Pri ohradzovanom vodnom toku sa za breh vodného toku považuje teleso hrádze.
g) Záplava: vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi a ktorá bola spôsobená prírodnými vplyvmi.
h) Zosuv pôdy: prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle zosunutie alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál.
i) Lavína: zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných svahov.
j) Pád predmetov: pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ktoré majú znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou.
k) Zemetrasenie: otrasy Zeme vznikajúce náhlym uvoľnením mechanickej energie nahromadenej v zemskej kôre alebo plášti, vrátane sprievodných javov (napr.: tsunami a pod.). Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené zemetrasením, ktorého účinky dosiahnu minimálne 6. stupeň makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica).
l) Výbuch sopky: uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru v zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy alebo vyvrhnutím popola, iných materiálov alebo plynov.

Súvisiace odkazy

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu
Dôležité rady pred dovolenkou v zahraničí alebo služobnou cestou
Dôležité rady počas vášho pobytu v zahraničí
Nonstop infolinka 0800 122 222