Doplnkové asistenčné služby | Cestovné poistenie

Doplnkové asistenčné služby

Ocenenie Zlatá minca 2015 - 1. miesto v kategórii Cestovné poistenieV prípade, že sa ocitnete v akejkoľvek z nasledujúcich situácií, kontaktujte asistenčnú spoločnosť na čísle +421.2.529 33 113, kde vás budú informovať ako postupovať.

Právna pomoc

Poisťovateľ v prípade, ak je na území uvedenom v poistnej zmluve voči poistenému vedené alebo bezprostredne hrozí, že bude vedené trestné alebo priestupkové konanie alebo občiansko-právne konanie, poistenému na požiadanie sprostredkuje právnu pomoc v zahraničí a uhradí náklady až do výšky dojednanej v poistnej zmluve.

Strata dokladov

V prípade straty osobných či cestovných dokladov, peňazí alebo úverových kariet, poskytne poistenému na jeho žiadosť:

  • pokyny nutné na vyriešenie situácie a na minimalizáciu strát
  • poskytne pomoc pri umorení či zablokovaní dokladov v peňažných ústavoch, u dopravcov a pod., ak k tomu bol poisteným písomne splnomocnený
  • v prípade straty cestovného pasu poisťovateľ uhradí nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov; náklady na zaobstaranie náhradných dokladov zahŕňajú výlučne výdavky za cestovné v súvislosti s prepravou na príslušný zastupiteľský úrad a telefonáty spojené s vybavovaním náhradných cestovných dokladov

Zmena cesty

Ak bude priebeh poistenej cesty pozmenený následkom závažnej nepredvídateľnej udalosti, upovedomí o tom poisťovateľ na žiadosť poisteného jeho príbuzných alebo zamestnávateľa.

Asistencia pri predčasnom návrate

Ak sa poistený bude musieť predčasne vrátiť z poistenej cesty z dôvodu smrti alebo vážneho ochorenia blízkej osoby, ktoré si vyžiadalo hospitalizáciu, či svojho zástupcu v zamestnaní alebo v podnikaní alebo z dôvodu vzniku značnej škody na majetku v mieste bydliska poisteného alebo živelnej udalosti katastrofického rozsahu, ktorá znemožnila, alebo výrazne obmedzila zotrvanie poisteného v mieste pobytu, poisťovateľ uhradí poistenému nutné náklady na návrat.

Technická asistencia

V prípade vzniku značnej škody na majetku poisteného v mieste jeho bydliska následkom živelnej udalosti, vlámania alebo inej náhlej náhodnej škodovej udalosti, ktorá nastala v čase poistenej cesty (počas trvania poistenej cesty), poisťovateľ na požiadanie poskytne na odvrátenie možného rozšírenia škody už vzniknutej nevyhnutnú technickú pomoc až do výšky dojednanej v poistnej zmluve.

Doprava zástupcu

Ak dôjde k prerušeniu poistenej pracovnej cesty z dôvodu smrti alebo vážneho ochorenia či úrazu poisteného, vyžadujúceho hospitalizáciu či repatriáciu alebo k predčasnému návratu, poisťovateľ uhradí náklady na dopravu jedného zástupcu poisteného, ktorý bude pokračovať v prerušenej ceste.

Limity poistného krytia

právna pomoc
1 200 eur
pomoc pri strate dokladov
335 eur
zmena cesty a asistencia pri predčasnom návrate
reálne náklady
technická asistencia
170 eur
doprava zástupcu
reálne náklady
oneskorenie dodania batožiny leteckým dopravcom o viac ako 24 hodín
70 eur
oneskorenie dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 48 hodín
140 eur

Súvisiace odkazy

Základné asistenčné služby
Nonstop infolinka 0800 122 222