Allianz v strednej a východnej Európe s dobrými výsledkami za rok 2011 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz v strednej a východnej Európe s dobrými výsledkami za rok 2011

 1. Celkový výber poistného vo výške 3,8 miliardy eur predstavuje vnútorný rast o 1,4 percenta
 2. Prevádzkový zisk stúpol o 158 percent na 295 miliónov eur
 3. Predaj Allianz Banky v Poľsku uzavretý, integrácia Allianz neživotných poisťovní v Rusku začala

Rok 2011 skončil pre Allianz v strednej a východnej Európe (SVE) s dobrými hospodárskymi výsledkami napriek pokračujúcej finančnej kríze a nestálemu ekonomickému prostrediu. Celkové príjmy zostali stabilné vo výške 3,8 miliardy eur. Fluktuácia výmenného kurzu mala vo všeobecnosti len malý efekt. Prevádzkový zisk v regióne SVE stúpol o 158 percent na 295 miliónov eur s porovnaní so 114 miliónmi eur v roku 2010.

Allianz v strednej a východnej Európe priniesol dobrý súhrn výsledkov za rok 2011 aj napriek pokračujúcim otrasom na finančných trhoch, slabému ekonomickému prostrediu a silnej konkurencii. Sme spokojní s významným obnovením ziskov a sme dobre nastavení profitovať z oživenia trhov,“ hovorí Manuel Bauer, člen predstavenstva spoločnosti Allianz SE, zodpovedný za rast trhov.

Allianz – Slovenská poisťovňa dosiahla v roku 2011 podľa lokálnych účtovných štandardov hrubé predpísané poistné 598 mil. eur, čo je v porovnaní s rokom 2010 nárast o 0,02 percenta.

Neživotné poistenie prináša zlepšené výsledky

V roku 2011 dosiahlo hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení v krajinách SVE hodnotu 2,57 miliardy eur, čo v porovnaní s 2,63 miliardami eur v 2010 predstavuje pokles o 2,2 percenta. Vnútorný rast sa zvýšil o 1 percento.

Prevádzkový zisk v neživotnom poistení v krajinách SVE demonštroval veľký nárast, približne o 250 percent, na 194,4 miliónov eur v roku 2011 v porovnaní s 56 miliónmi eur rok predtým. Tento pozitívny vývoj bol spôsobený celkovou nákladovosťou, ktorá sa zlepšila o 5,4 percenta na 96,6 percenta.

Napriek ťažkým ekonomickým výzvam v mnohých častiach regiónu, ktoré vplývajú na vývoj príjmov v neživotnom poistení, prevádzkový zisk sa zlepšil v každej krajine v dôsledku rozsiahleho zlepšenia v celkovej nákladovosti. Okrem vyťaženia z menšej úrovne škôd zapríčinených prírodnými katastrofami v porovnaní s minulým rokom, sme spravili významný posun v redukcii na strane výdavkov a v budovaní omnoho efektívnejšej platformy, ktorá je kľúčová pre náš úspech v budúcnosti,“ hovorí Bruce Bowers, regionálny výkonný riaditeľ pre Allianz v strednej a východnej Európe.

Integrácia troch neživotných poisťovní v Rusku, ktorá sa začala v lete v roku 2011, je v súčasnosti vo svojej finálnej fáze a od apríla 2012 bude nová spoločnosť pôsobiť iba pod značkou Allianz. Zmena značky v Rusku tvorí dôležitú časť v globálnej snahe skupiny Allianz, ktorá má za cieľ zabezpečiť jednotný imidž skupiny po celom svete a posilniť globálnu líniu podnikania skupiny.

Bruce Bowers: „S očakávanou úrovňou rastu o 3,7 percenta Rusko reprezentuje jednu z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v regióne SVE v roku 2012. Použitím značky globálneho finančného lídra, ktorá nahradí značku ROSNO, ukazujeme naším zákazníkom, že zjednotený Allianz sa stal ešte silnejším na ruskom trhu.

Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2011 dosiahla hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení 350 mil. eur, čo je v porovnaní s rokom 2010 pokles o 1,1 percenta.

Životné a zdravotné poistenie naďalej zohráva dôležitú úlohu

Celkové predpísané poistné v životnom a zdravotnom poistení v krajinách SVE pokračovalo v raste a dosiahlo výšku 1,1 miliardy eur, čo predstavovalo nárast o 5 percent v porovnaní s rovnakým obdobím 2010. Vnútorný rast predstavoval 1,1 percenta.

Vynikajúce výsledky dosiahlo Rusko s novovytvorenými investičnými produktmi, ktoré spôsobili zdvojnásobenie príjmov v životnom poistení. Česká republika, Slovensko a Poľsko naďalej pokračovali v pozitívnom náraste v oblasti životného a zdravotného poistenia v krajinách SVE.

Prevádzkový zisk vo výške 76,6 milióna eur v roku 2011 predstavoval v porovnaní s minulým rokom nárast o 20 percent. Bol dosiahnutý najmä zlepšením efektívnosti a zvýšením predaja ziskových produktov. Nárast v operačnom zisku bol obzvlášť vysoký na Slovensku, kde dosiahol až 32 percent a v Rusku, kde sa presunul zo straty do zisku.

Bruce Bowers: „Starnutie populácie v regióne strednej a východnej Európy je rastúcim trendom, ktorý, ako sa očakáva, významne zvýši záťaž na štátny penzijný systém, čoho výsledkom bude pravdepodobne zníženie dôchodkov. Doplnkové dôchodkové produkty sa preto stávajú čoraz dôležitejšími, a zostávajúc finančne silným a inovatívnym, Allianz je spoľahlivým partnerom pre jeho klientov na tomto rozvíjajúcom sa trhu.

Allianz – Slovenská poisťovňa dosiahla hrubé predpísané poistné v životnom poistení  249 mil. eur. Pri porovnaní s rokom 2010 je to nárast o 1,7 percenta.

Penzijné fondy a správa aktív stále rastie

Znárodnenie povinných súkromných dôchodkových fondov v Maďarsku znamenalo, že 1,4 miliardy eur z dôchodkových vkladov bolo v druhom kvartáli v roku 2011 presunutých z Allianz dôchodkového fondu v Maďarsku na štát. Táto suma predstavovala dve tretiny penzijných vkladov pod správou a mala značný negatívny dopad na výsledky v tomto biznise. Vklady pod správou ostatných Allianz dôchodkových fondov v regióne narástli o 6,5 percent na 70,7 milióna eur v roku 2011. Pri pomere nákladov k výnosom vo výške 54,3 percent, Allianz dôchodkové fondy a správa aktív prispeli s prevádzkovým ziskom 32,3 milióna eur k celkovým výsledkom v regióne SVE.

Dôchodkový správcovský fond v Českej republike opätovne získal titul rešpektovaného mesačníka „Banka“ pre najlepší penzijný fond.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť k ultimu roka 2011 disponovala majetkom v dôchodkových fondoch pod jej správou v celkovom objeme 1 465 mil. EUR, čo zodpovedalo počtu 449 020 zazmluvnených sporiteľov. Táto skutočnosť jej zabezpečila prvé miesto na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 31,90 percent.

Zameranie na kľúčové trhy

Implementácia stratégie skupiny Allianz zameranej na zlepšenie efektivity a rozvoj na trhoch, ktoré majú vysoký potenciál, vyústila do viacerých štruktúrnych zmien v regióne SVE v roku 2011. Dokončili sme prevod našich bankových aktivít v Poľsku a stiahli sme sa z Kazachstanu.

Naše stabilné podnikateľské portfólio a základná príjmová pružnosť nás stavia do dobrej pozície v počasí ekonomických protivetrov v roku 2012. Kým región strednej a východnej Európy narástol približne o 3,8 percenta v roku 2011, v roku 2012 očakávame rast iba na úrovni 2,7 percenta v dôsledku ekonomickej situácie v Maďarsku a Chorvátsku,“ hovorí Manuel Bauer. „V roku 2011 sme videli pozitívny vývoj v počte klientov v strednej a východnej Európe, obzvlášť v Českej republike, Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku. To je jasným signálom, že zákazníci hľadajú zodpovedného a stabilného partnera v časoch neistoty,“ dodáva.

Dátum vydania: 29.02.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook