Allianz - SP je pripravená na povodňové škody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP je pripravená na povodňové škody

 1. Allianz - Slovenská poisťovňa zatiaľ eviduje len mierne zvýšenie počtu škôd na majetku v súvislosti s aktuálnym stavom hladiny riek a počasia.
 2. Zvýšený počet hlásených poistných udalostí evidujeme najmä v dôsledku zatečenia po atmosférických zrážkach či zvýšením úrovne podzemných vôd.
 3. Allianz - SP je pripravená v prípade živelnej udalosti, ktorú by mohlo spôsobiť vyliatie Dunaja, bezodkladne pristúpiť k riešeniu nárokov svojich klientov.

Čo robiť po zistení škôd?

Zatopilo vás? Nasledujúce rady a tipy vám pomôžu v neľahkej situácii:

 1. Najdôležitejšie je chrániť si vlastný život a životy najbližších!
 2. Nezabudnite vypnúť všetky elektrické zariadenia a odstrániť chemikálie či iné nebezpečné látky z dosahu vody.
 3. Následne sa snažte ochrániť ešte nepoškodený majetok a robte všetko pre to, aby nedošlo k zväčšeniu už vzniknutej škody. Až následne zisťujte rozsah vzniknutej škody.
 4. Medzi prvé kroky po vzniku škody patrí nahlásenie škôd do poisťovne - najlepšie a najrýchlejšie - telefonicky (nie je obmedzené výpadkom prúdu, dostupnosťou internetu atď). Medzi ďalšie možnosti hlásenia patria internet, osobne na pobočke vypísaním oznámenia o vzniku škody, cez svojho sprostredkovateľa, v prípade škôd plošne veľkého rozsahu je možnosť hromadného hlásenia škodovej udalosti cez obecný úrad.
 5. Veľmi dôležitý krok s prihliadnutím na povinnosť preukázania vzniknutej škody poisťovateľovi a nutnosti odstraňovania vzniknutej škody (hygienické hľadisko) je nafotenie rozsahu poškodenia a celkového charakteru vzniknutej škody. Poškodené poistené predmety, ktoré nepodliehajú skaze, resp. nie sú z hygienického hľadiska problematické, je potrebné odložiť za účelom preukázania poškodenia. V prípade, že je nevyhnutné poškodené predmety urýchlene odstrániť, je veľmi prospešné pre ďalšie uplatnenie vzniknutej škody u poisťovateľa tieto predmety nafotiť.
 6. Pred príchodom pracovníka poisťovne sa snažte pospisovať si celkový rozsah poškodenia, aby sa pri obhliadke nezabudlo nejakú vzniknutú škodu zaznamenať.

Povodne v roku 2010

Najväčšími povodňami v posledných rokoch boli tie v roku 2010. Poisťovne v ich dôsledku vyplatili 80 až 100 miliónov eur, pričom samotná poisťovňa Allianz – SP registruje škody vo výške 39 miliónov eur a evidovala vyše 36 000 poistných udalostí. Celkový počet škôd v dôsledku nepriazne počasia - tzv. kalamitných, kam počítame škody v dôsledku povodní, záplav, atmosferických zrážok, zosuvu pôdy a víchrice v tomto roku prekročil 50 000. Povodne a živelné katastrofy v roku 2010 spôsobili najväčšie škody na východe Slovenska, najviac postihnutým okresom bol okres Stará Ľubovňa, nasledoval okres Košice - okolie a okres Prievidza.

Poistenie majetku v Allianz – SP

Allianz - Slovenská poisťovňa patrí medzi poisťovne, ktoré nezohľadňujú pri výpočte poistného lokalitu, v ktorej sa nehnuteľnosť fyzickej osoby nachádza, či sa nehnuteľnosť nachádza pár metrov od vodného toku alebo je nehnuteľnosť postavená na kopci, prípadne či bola daná lokalita v minulosti zaplavovaná.

Za povodeň považujeme zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa prirodzeným spôsobom vyliala z brehov povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrhla. Pri ohradzovanom vodnom toku za breh považujeme teleso hrádze. Záplava je vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi. Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo záplavou.

Dátum vydania: 05.06.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook