Aj "vyšibané" peniaze môžete investovať do budúcnosti dieťaťa | Allianz - Slovenská poisťovňa
Aj

Aj "vyšibané" peniaze môžete investovať do budúcnosti dieťaťa

 1. Detské životné poistenie FARBIČKA ponúka od apríla možnosť mimoriadnych vkladov poistného
 2. Nové pripoistenia pre prípad pobytu dieťaťa v nemocnici či na poskytnutie možnosti konzultácie so zahraničnými lekármi

Peniaze, ktoré chcete darovať vášmu dieťaťu ako odmenu za šibačku, prípadne ako darček k narodeninám alebo iným príležitostiam umožňuje Allianz – Slovenská poisťovňa jednoducho vložiť do detského životného poistenia FARBIČKA. Klienti, ktorí uzatvorili detské kapitálové životné poistenie FARBIČKA tak od Allianz – SP získavajú od apríla 2012 možnosť vkladov poistného a výberu prostredníctvom odkupov. Rodič, starý rodič alebo krstný rodič (poistník) sa tak pri garancii výnosov môže rozhodnúť platiť mimoriadne poistné, aby tak ešte zvýšil garantované zhodnotenie finančných prostriedkov, ktoré poskytujú zabezpečenie dieťaťa pri štarte do života.

Nové pripoistenia pre nepredvídateľné riziká

Okrem tejto flexibilnej funkcie Allianz – Slovenská poisťovňa prináša od 1. apríla 2012 aj nové pripoistenia pre samotné deti a ich rodičov:

Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby – v prípade hospitalizácie pre chorobu má dieťa nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici.

Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti – v prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov je rodičovi (poistníkovi) vrátené už zaplatené poistné od prvého dňa jej trvania až za obdobie celých 12-tich mesiacov (na jednu poistnú udalosť).

Doktor+ - poskytnutie druhého lekárskeho názoru  (overenie diagnózy na základe predloženej lekárskej dokumentácie a návrh liečby) vrátane sprostredkovania kontaktu na najvhodnejšieho lekára a zdravotnícke zariadenie v zahraničí. Súčasťou pripoistenia je aj poskytovanie informačných služieb - telefonické konzultácie s lekármi týkajúce sa napr. užívania dostupných liečiv v SR, príznakov ochorenia, terapie a prevencie pred ochoreniami.

FARBIČKA pre úspešný štart do života

Kapitálové životné poistenie pre deti FARBIČKA je výhodnou formou šetrenia. Allianz – SP eviduje už takmer 30 000 uzatvorených zmlúv na FARBIČKU, pričom celkové ročné poistné dosahuje takmer 8 miliónov eur. Rodičia preferujú vo FARBIČKE predovšetkým garanciu zhodnotenia peňazí a zároveň sa chcú pripraviť na možnosť predčasného výberu, ktorý je možný z vopred stanovených dôvodov - pri prijatí dieťaťa na vysokú školu, pri jeho vstupe do manželstva alebo založení vlastnej firmy.

Pri ochrane dieťaťa je predovšetkým dôležité myslieť na ochranu rodičov. Výhodou detského životného poistenia FARBIČKA z Allianz – SP je možnosť pripoistenia až dvoch dospelých osôb a chrániť tak dieťa v prípadoch, akými sú strata či invalidita rodičov. Dieťaťu je potom vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby alebo vyplatená dohodnutá jednorazová suma. V prípade úmrtia dospelej osoby pri dopravnej nehode Allianz - SP vyplatí dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Súčasťou detského poistenia je aj úrazové poistenie, ktorého výška poistného krytia (poistná suma) sa nemení ani pri dosiahnutí dospelosti alebo v prípade, ak sa dieťa začne venovať športu, i profesionálne. Pri jednorazovom zaplatenom poistnom pri úrazovom poistení sa poistné na konci poistnej doby vráti.

Ďalšími výhodami FARBIČKY sú pripoistenia - kritických chorôb dieťaťa a oslobodenia od platenia v prípade vzniku zdravotného hendikepu až do dovŕšenia 25 rokov. Oslobodenie od platenia zostáva aj po vyzdravení dieťaťa. V detskej životnej zmluve ponúka ASP aj neživotné poistenie, ktoré chráni všetkých členov domácnosti pre prípad zodpovednosti za škodu na zdraví, majetku, či ušlom zisku. Darčekom k FARBIČKE je Baby karta, ktorá o. i. obsahuje cestovné poistenie pre dieťa až do veku 15 rokov.

Dátum vydania: 03.04.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook