Poistenie pre mladých Active | Allianz - Slovenská poisťovňa
Active - poistný program pre mladých

Active - poistný program pre mladých

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Active poistenie pre mladých je určené mladým ľuďom vo veku 18 - 30 rokov. Súčasťou poistenia je aj ročné cestovné poistenie Basic len za 16,60 EUR.

Toto poistenie ponúka

  • Celoročné cestovné poistenie Basic pre mladých
  • Úrazové poistenie - poistenie trvalých následkov úrazu
  • Úrazové poistenie - denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie elektroniky, oblečenia, domácich zvierat, športových potrieb ...

Celoročné cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie Basic kryje liečebné náklady v zahraničí až do výšky 33 193,92 EUR, ubytovanie blízkej osoby, zubné ošetrenie, náklady vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu na veci a zdraví, škodu na batožine, cennostiach, elektronických a optických prístrojoch a športovom náradí.

Poistenie trvalých následkov úrazu

Pri trvalých následkoch vám bude vyplatená suma až do výšky 11 617,81 EUR.

Poistenie denného odškodného za čas nevyhnutného liečenia

Ak je následkom úrazu práce neschopnosť dlhšia ako 21 dní, vyplatíme Vám za každý deň od začiatku liečenia denné odškodné vo výške 3,983 EUR.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie sa vzťahuje na škody ktoré spôsobíte iným osobám na zdraví až do výšky 16 596,96 EUR alebo škody na veciach až do výšky 9 958,18 EUR., napr. pri bežnej činnosti, prevádzke domácnosti, štúdiu, vzdelávaní, praxi, športe, chove domácich zvierat a podobne.

Poistenie domácnosti

Poistenie sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci až do výšky 6 638,78 EUR, ktoré tvoria zariadenie domácnosti (či už bývate vo vlastnom byte, v podnájme alebo prenájme) ako napríklad elektronika, domáce spotrebiče, domáce zviera, nábytok, šatstvo, športové potreby a podobne. Poistenie sa nevzťahuje na veci Vašich spolubývajúcich alebo prenajímateľa.

Poistná suma

Poistná suma je pri jednotlivých poisteniach pevne stanovená.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu Active

Allianz | Club