Cestovka Karya Tour | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP sa stará o klientov skrachovanej cestovky Karya Tour

Oficiálna informácia o úpadku CK Karya Tour bola oznámená v piatok 9. júla 2010. Okamžite sa o klientov skrachovanej cestovky začala starať Allianz – Slovenská poisťovňa, v ktorej je cestovná kancelária poistená na sumu 550-tisíc eur.

Klienti CK v Turecku

 • V čase oznámenia úpadku bolo v Turecku približne 1100 klientov CK Karya Tour.
 • Allianz – SP okamžite spolu s asistenčnou spoločnosťou Mondial Assistance začala hotelom poskytovať záruky za ubytovanie klientov.
 • Kritické situácie s niektorými hotelmi riešili pracovníci asistencie na mieste.
 • Klienti boli ubytovaní v okolí Antalye, vo viac ako 80 hoteloch.
 • Odlety z Turecka v piatok, sobotu a nedeľu boli ešte v pôvodne plánovaných termínoch a zabezpečené samotnou cestovnou kanceláriou.
 • Ostatní klienti majú zabezpečené ubytovanie v pôvodných alebo náhradných hoteloch, stravu, transfer na letisko a odlet na Slovensko.
 • Dve špeciálne lietadlá sú pre 340 klientov pripravené na utorok 13. júla 2010. Jedno lietadlo poletí z Turecka o 11.10 h, druhé o 17.40 h miestneho času, s príletom do Bratislavy. Leteckú dopravu a transfery na letisko organizuje Allianz – SP v spolupráci s CK Aeolus.
 • Viacero zo zostávajúcich cca 60 klientov ešte nekontaktovalo asistenčnú spoločnosť, preto ich vyzývame, aby sa informovali na čísle Mondial Assistance +420 2 83002 805 o termíne odletu. Pre nich bude presun na Slovensko zabezpečený prostredníctvom voľných miest v charterových letoch CK Kartago Tours.

Klienti CK, ktorí ešte neodcestovali  

 • Majú nárok uplatniť si náhradu škody do šiestich mesiacov.
 • Poisťovni stačí predložiť zmluvu o obstaraní zájazdu a doklad o zaplatení.

Poistenie proti insolventnosti / poistenie CK proti úpadku

 • Je zo zákona povinné pre každú cestovnú kanceláriu.
 • CK sa musí poistiť minimálne na sumu 25 percent obratu z vlastných zájazdov
 • V prípade, že CK v dôsledku svojho úpadku neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky a táto doprava bola súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa klientovi dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu.
 • Ak si poistený zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu na vlastné náklady, poisťovateľ uhradí poistenému tieto náklady iba do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečoval na základe oznámenia o škodovej udalosti sám.
 • Ak klient má uzatvorenú zmluvu o zájazde a neodcestoval, v takom prípade poskytne poisťovňa poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej zaplatenej zálohe alebo cene zaplatenej za zájazd, prípadne rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou sčasti poskytnutého zájazdu, avšak po započítaní toho, čo poistník poistenému vrátil sám a so zohľadnením čerpania služieb.
 • Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, kedy poisťovateľ skončil šetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti plniť.
 • Ak súčet nárokov všetkých poistených, ktorí poisťovateľovi oznámili škodovú udalosť najneskôr do 6 mesiacov od vzniku škodovej udalosti, prevýši poistnú sumu, plnenie poisťovateľa sa každému z nich zníži v pomere dojednanej poistnej sumy k súčtom ich uplatnených nárokov na poistné plnenie. V prípade, že tieto nároky poistnú sumu neprevýšia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj tým poisteným, ktorí písomne oznámili škodovú udalosť až po uplynutí stanovenej 6 mesačnej lehoty, maximálne však do výšky zostatku poistnej sumy.

Odporúčanie pre dovolenkárov
Odporúčame dovolenkárom, aby sa vždy zaujímali o to, či má cestovná kancelária poistenie proti insolventnosti a vyžiadali si od CK doklad o poistení, s informáciou ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

 

Dátum vydania: 13.07.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook