Podnikať bez rizika je hazard | Allianz - Slovenská poisťovňa

Podnikať bez rizika je hazard

Poistenie podnikateľov. Hovoríme o ňom s Ing. Mojmírom Vedejom, riaditeľom odboru firemných klientov Allianz - SP.

Ako by ste zhodnotili z pohľadu praxe záujem firiem o poistenie?

Od komercionalizácie komplexných produktov pre malých a stredných podnikateľov sme zaznamenali stúpajúci trend v počte dojednaných zmlúv. Väčšina podnikateľov si dáva záležať, aby sa vyhli zbytočnému vykladaniu finančných prostriedkov. Pre našich klientov sme vyvinuli komplexné produkty, ktoré ponúkajú kompletnú poistnú ochranu, variabilitu a flexibilitu. Klient si tak môže dojednať poistenie šité na mieru, čiže zvolí si krytie rizík, ktoré by mohli ohroziť, jeho činnosť.

Na akú sumu sa môžu firmy poistiť a od čoho závisí výška poistenia? Akým spôsobom môžu firmy poistenie splácať (mesačne, ročne atď.)?

Poistnú sumu si stanovujú firmy samy. Práve od nej sa odvíja výpočet poistného plnenia. Vtedy poisťovňa skúma, na koľko percent zodpovedá výška poistnej sumy hodnote majetku. V prípade rozdielu poisťovňa pri poistnom plnení uplatní námietku podpoistenia. Opačným prípadom je nadpoistenie, keď poistná suma prevyšuje hodnotu majetku. Pri stanovovaní správnej poistnej sumy pomôžu znalecké posudky, kúpne zmluvy a faktúry.

Výška poistného v prípade poistenia majetku sa určí súčinom sadzby v promile a poistnej sumy. Ponúkané sadzby závisia od druhu konkrétnej poistenej prevádzky, klientom vybraných rizík, výšky zvolenej poistnej sumy a miesta poistenia. Splatnosť poistenia môže byť ročná, polročná, kvartálna a mesačná. Pri krátkodobých zmluvách je to aj jednorazová splátka.

Čo je najfrekventovanejším poistením u podnikateľov, aké produkty uprednostňujú?

V súčasnosti podnikatelia uprednostňujú komplexné produkty, ktoré pre nich predstavujú značný komfort, v jednej poistnej zmluve si totiž môžu dojednať viacero druhov poistenia. Konkrétne v prípade produktu Komplexné poistenie malých podnikateľov ide o:

 • poistenie budov,
 • poistenie hnuteľných vecí,
 • poistenie majetkového prerušenia prevádzky,
 • poistenie strojov a elektroniky,
 • poistenie nákladu,
 • poistenie zodpovednosti za škodu.

Jednotlivé druhy poistenia je možné uzatvoriť v troch rôznych moduloch poistného krytia - Basic, Standard a Optimal. Moduly sa od seba líšia predmetmi poistenia - tým, čo klient poisťuje, poistnými rizikami - proti čomu je klient poistený, limitmi poistného plnenia - do akej výšky môže byť poskytnutá náhrada škody a nakoniec územnou platnosťou poistenia - teda v akých štátoch je poistenie platné.

Rovnako je potrebné spomenúť obľúbený produkt Komplexné poistenie podnikateľov, ktorý je určený pre cieľovú skupinu stredných podnikateľov.

Pristavme sa ešte pri poistení, ktoré zahŕňa aj živelné riziká. O živelných rizikách hovoríme najčastejšie v majetkovom poistení a môžeme ich rozčleniť do nasledovných skupín:

 • požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla,
 • víchrica a krupobitie,
 • skupina tzv. živelných udalostí- povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu,
 • škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia,
 • skupina tzv. ostatných udalostí- náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov.

Do štandardného majetkového krytia patria aj riziká krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus či poškodenie a zničenie skla.

Ako je to s poistením malých podnikateľov?

Čo sa týka dojednaného poistenia v prípade živnostníka, závisí od podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva. Ak vlastní majetok, je pre neho najvýhodnejší produkt Komplexné poistenie malých podnikateľov, ktorý mu poskytne komplexnú ochranu. V prípade, ak živnostník nie je vlastníkom majetku a jeho podnikateľská činnosť je poskytovanie služieb, nemal by zabudnúť na poistenie zodpovednosti za škodu. V reálnom živote sa totiž vyskytnú rôzne situácie vo firme, pri ktorých vzniknú škody iným (tretím) osobám.

VIAC INFORMÁCIÍ o poistení podnikateľov je možné získať na internete www.allianzsp.sk, na Infolinke 0800 122 222, na všetkých pobočkách spoločnosti a u obchodných zástupcov.

Dátum vydania: 24.02.2010

Zdroj: Nový auto magazín

KONTAKTY PRE NOVINÁROV

> Lucia Muthová
Tel.: 02.5963 3114
> Petra Greksová
Tel.: 02.5963 3104
Youtube Facebook