Poistenie zodpovednosti - IT služby | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní IT služieb

Chyba softvéru, výpadok siete, zlyhanie systému – toto sú len niektoré z množstva príčin, ktoré môžu viesť k masívnym škodám klientov spoločností poskytujúcich služby v oblasti IT. Od 1. februára uviedla Allianz - Slovenská poisťovňa na trh nové poistné podmienky pre Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií.

Allianz – Slovenská poisťovňa rozšírila svoje portfólio poistení profesijnej zodpovednosti o služby v oblasti IT a stala sa tak jedinou poisťovňou na slovenskom trhu, ktorá toto poistenie poskytuje prostredníctvom samostatných poistných podmienok.

Komu je poistenie určené?
Poistenie je určené tak pre veľké medzinárodné spoločnosti ako aj pre malých živnostníkov vykonávajúcich činnosť zo svojho domova. Pre podnikajúce fyzické osoby bude poistný produkt dostupný v ponuke produktov poistenia podnikateľov Allianz - SP v priebehu roku 2010.

Čo je predmetom poistenia a aké je poistné krytie?
Poistenou profesiou je široké spektrum služieb, ktoré môžu IT spoločnosti poskytovať – od vývoja a predaja softvéru, hardvéru, cez spracovanie dát, systémovú analýzu, poskytovanie internetových služieb až po poradenstvo a školenia v oblasti IT. Poisťovňa hradí za poisteného škody spôsobené v dôsledku porušenia povinností poisteného pri výkone poistenej profesie, pričom škodou môže byť finančná ujma, škoda na zdraví a/alebo škoda na majetku. Súčasťou krytia sú aj náklady konania v prípade, že poistenému vzniknú náklady v súdnom, správnom alebo administratívnom konaní o náhrade škody. V rámci poistenia možno dohodnúť aj rôzne rozšírenia ako napríklad krytie škôd v dôsledku neúmyselného porušenia práv duševného vlastníctva alebo nákladov na obnovu alebo nahradenie dokumentov a/alebo počítačových záznamov.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií na Slovensku a v zahraničí
Kým v západnej Európe je tento druh poistenia najmä pre veľké IT spoločnosti samozrejmosťou, na Slovensku sa do povedomia IT spoločností začalo dostávať najmä v súvislosti s povinnosťou uzatvoriť si takýto druh poistenia pri podpisovaní nového kontraktu s klientom na dodávku IT služieb. Táto povinnosť býva vyžadovaná najmä od uchádzačov v tendroch na dodávku IT služieb pre štátne inštitúcie. Zatiaľ čo u nás boli IT spoločnosti „nútené“ uzatvárať si toto poistenie najmä kvôli požiadavke z kontraktu, v západnej Európe si ho spoločnosti uzatvárajú pre ochranu spoločnosti. Prax priniesla množstvo prípadov, keď si klient od spoločnosti vymáhal škodu rádovo v miliónoch eur. Tento fakt potvrdzuje aj údaj z Nemecka, kde v roku 2009 poisťoval Allianz vyše 4 500 IT spoločností a riešil viac ako 500 poistných udalostí. Od 1. februára 2010, kedy na slovenský trh Allianz – Slovenská poisťovňa priniesla Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb v oblasti IT, zaznamenala za prvé dva mesiace dvojnásobný počet požiadaviek na toto poistenie ako za celý predchádzajúci rok. Tento údaj jednoznačne potvrdzuje stúpajúci záujem o tento typ poistenia aj na Slovensku.

Príklady poistných udalostí
Softvérová spoločnosť vyvinula a dodala softvér pre administratívne a logistické účely. Softvér sa využíval na monitoring stavu skladu rôznych výrobkov pre dodávateľa materiálu. Vďaka tomuto softvéru mal užívateľ prehľad koľko výrobkov daného druhu má na sklade. Na základe údajov zo systému dodávateľ predal výrobky klientom, keďže ich mal na sklade a zároveň sa rozhodol objednať ďalšie, nakoľko podľa systému ich na sklade nebol dostatok. Skutočnosť však bola v dôsledku chyby softvéru úplne opačná. Namiesto dostatku výrobkov na sklade ich nebol dostatok a dodávateľ nebol schopný klientovi dodať objednaný tovar. Škoda bola vyčíslená na takmer 4,5 milióna eur.

Ďalší prípad poistnej udalosti sa týkal chyby pri úprave štandardného softvérového programu. V dôsledku tohto zásahu do softvéru množstvo užívateľov malo problémy so svojou elektronickou poštou a archiváciou dát. Škoda na jedného klienta nebola vysoká, avšak keďže išlo o štandardný program pre množstvo užívateľov došlo k akumulácii nárokov, čo malo za následok celkovú výšku škody okolo 2,5 milióna eur.

Dátum vydania: 27.04.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook