Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Narastajúci počet priemyselných havárií, ktoré mali negatívny vplyv na životné prostredie, vyvolal potrebu úpravy zodpovednosti za environmentálnu škodu v legislatíve. Doposiaľ poznali podnikatelia najmä zodpovednosť za škodu na zdraví, živote a na veci poškodeného. Nový zákon, ktorý preberá ustanovenia smernice EÚ, prináša novú zásadu: znečisťovateľ platí.

Znamená to, že pôvodca environmentálnej škody bude aj finančne zodpovedný. Prevádzkovatelia by preto mali byť motivovaní prijímať preventívne opatrenia nielen na predchádzanie vzniku environmentálnej škody, ale aj bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, aby tak znížili prípadné náklady na odstránenie možných environmentálnych škôd spôsobených svojou činnosťou.

V súvislosti s platnou legislatívou ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, ktorý poskytuje podnikateľom plnohodnotné poistné krytie.

Aké poistné krytie ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa?
Allianz – SP pripravila poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok, pričom environmentálna škoda je definovaná v poistných podmienkach širšie ako stanovuje zákon. Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy na Slovensku.

Poistené sú náklady na:

 • preventívne opatrenia
 • nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov
 • technické náklady

Špecifikom tohto produktu je, že nie je krytá environmentálna škoda spôsobená konkrétnemu poškodenému, ale kryjú sa náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody, ktoré si bude štát uplatňovať prostredníctvom svojich orgánov. Klient si môže poistenie prispôsobiť vlastným potrebám, a to výberom alebo kombináciou viacerých modulov poistenia.

Príklady z praxe pri likvidácii poistných udalostí
Poistený spôsobil environmentálnu škodu pri prečerpávaní motorovej nafty z vlakovej cisterny do vlastných zásobníkov. Počas prečerpávania došlo v potrubí prepravujúcom naftu k jej úniku do pôdy cez malú prasklinu zvaru v spodnej časti potrubia. Tento nenápadný únik nebol spozorovaný ani pri pravidelnej kontrole objektu a tak kvapkanie do pôdy trvalo približne tri hodiny. Prvý, kto spozoroval, že niečo nie je v poriadku, bol rybár, ktorý videl mastnú škvrnu na hladine rybníka vzdialeného od miesta prečerpávania 400 metrov. Skutočnosť ihneď oznámil miestnemu úradu. Rozšíreniu ropnej škvrny v celom rybníku o rozlohe 2,7 ha zabránil bezprostredný zásah hasičov. Posypom sorbentu a položením norných stien do rybníka zachránili aj nasadené ryby v hodnote 0,6 mil. CZK. Do troch hodín od zistenia úniku ropnej látky začala na mieste konať aj špecializovaná spoločnosť poverená sanačnými prácami. V rámci šetrenia tejto environmentálnej škody bolo zistené, že nafta sa do rybníka dostala cez blízky melioračný kanál. Aj napriek okamžitému konaniu zúčastnených (odbor životného prostredia miestneho úradu, zložky integrovaného záchranného systému, spoločnosť poverená likvidáciou odpadu) dosiahla celková škoda sumu 8,7 mil. CZK. Išlo o náklady na vyčistenie pôdy a vody, vrtné práce, chemické rozbory vzoriek, geologický dohľad, vývoz odpadu na skládku a biodegradáciu kontaminovaných zemín. Samotné obnovenie poškodených prírodných zdrojov, vody a pôdy, sa do pôvodného stavu podarilo vykonať v krátkom časovom období dvoch mesiacov.

Spoločnosť Boliden Apirsa SL ťažila a spracovávala pyritickú rudu pri národnom parku Coto Donana v španielskej Andalúzii. Odpad vylievala do umelej vodnej nádrže, ktorej hrádza bola tvorená zo zvyškov z bane. V roku 1998 došlo po prelomení hrádze v dĺžke 50 m k vyliatiu odpadu na 4 500 ha pôdy. Škoda vrátane kompenzácie škôd na majetku farmárov bola vyčíslená v sume 378 mil. eur.

Požiar v sklade poľnohospodárskych chemikálií vo Švajčiarsku v roku 1986 viedol k znečisteniu jednej z najdlhších riek západnej Európy. Po požiari sa počas 24 hodín vlievalo do Rýna niekoľko ton chemikálií. Došlo k poškodeniu vodnej flóry a fauny a usmrteniu niekoľkých ton rýb. Vďaka záchranným opatreniam a skutočnosti, že do rieky neustále pritekala čistá voda, sa pôvodný stav obnovil už po dvoch rokoch. Dnes je kvalita vody v Rýne ďaleko lepšia ako pred haváriou. Celková škoda bola vyčíslená v sume 90 mil. eur.

Dátum vydania: 27.04.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook