Najčastejšie poisťovacie podvody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Najčastejšie poisťovacie podvody

V roku 2009 zaznamenala Allianz – Slovenská poisťovňa významné úspechy v oblasti postihovania páchateľov v trestnom konaní. V roku 2009 bolo ukončených niekoľko súdnych konaní, v ktorých bol vynesený odsudzujúci rozsudok, bola schválená dohoda o vine a treste, alebo bol schválený súdny zmier.

V prípadoch, kde bol schválený súdny zmier alebo dohoda o vine a treste, je páchateľ povinný uznať svoju vinu, nahradiť škodu a poukázať na verejno-prospešnú činnosť súdom určenú finančnú čiastku. V jednom z prípadov sa v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní podarilo dosiahnuť odsudzujúci rozsudok aj pri poškodení čelného skla za cca 300 eur. Aj takéto následky môže mať navonok „nevinná“ škoda, ak je spojená s poisťovacím podvodom.

Jaroslava Zemanová: „Podozrenie zo spáchania poisťovacích podvodov sa snažíme identifikovať hneď v začiatkoch. Reálne spôsobená škoda vo väčšine takýchto prípadov nie je žiadna, alebo je veľmi nízka. Trestné stíhanie je v takýchto prípadoch vedené za trestný čin poisťovacieho podvodu v štádiu pokusu a nakoľko vo väčšine prípadov súhlasíme so súdnym zmierom, teda so skráteným trestným konaním, prispievame aj ku znižovaniu nákladov štátu na vedenie procesu v trestnom konaní.“

Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne sa poisťovacie podvody páchajú v každom regióne, najmarkantnejšie sú v neživotnom poistení v Nitrianskom kraji, Bratislavskom kraji a vo východoslovenskom regióne.

Trestná sadzba za poisťovací podvod pri trestných rozkazoch a odsudzujúcich rozsudkoch je závislá od spôsobu spáchania trestného činu, osoby páchateľa a výšky spôsobenej škody v rozmedzí od 1 do 15 rokov.

Medzi najčastejšie páchané poisťovacie podvody v neživotnom poistení patria podvody páchané v oblasti povinného zmluvného poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zemestnávateľovi tzv. poistenie „profesijnej“ zodpovednosti.

V oblasti PZP ide o skutočnosť, že páchatelia, ktorí nemajú svoje vozidlo poistené havarijným poistením, sa snažia svoju škodu na vozidle kompenzovať z PZP iného vozidla. Samozrejme ide o vozidlo, ktoré v skutočnosti vznik škody nezapríčinilo. Poškodený sa vo väčšine prípadov dohodne nejakou blízkou osobou, táto formálne uzná, že škodu na poškodenom vozidle spôsobila svojim vozidlom a náhradu škody si poškodený uplatní z PZP "vinníka". To všetko napriek tomu, že sa toto uznanie viny sa nezakladá na pravde. Veľmi často ide o poškodenie čelného skla, ale dosť často sa stretávame aj s klasickými dopravnými nehodami, u ktorých škodový priebeh popisovaný zúčastnenými stranami nekorešponduje so skutočnosťou.

V oblasti poistenia profesijnej zodpovednosti ide väčšinou o snahu zamestnávateľa získať finančné prostriedky za škodu, ktorá nie je poisteným rizikom, o dodatočné poistenie zamestnanca t.j. až po spôsobení škody resp o zámenu osoby skutočného vinníka, ktorý poistený nie je s osobou ktorá škodu v skutočnosti zavinila.

Príklady z praxe:

Neživotné poistenie

Najčastejšie sa poisťovňa v roku 2009 stretávala s podozrivými okolnosťami pri škodách súvisiacich s:

 • fingovanými krádežami vozidiel
 • technickou neprijateľnosťou vzniku škody na vozidle 
 • navýšením požadovaného plnenia 
 • duplicitným uplatnením toho istého poškodenia
 • požiarmi prevádzok alebo vozidiel.

Prípad, s ktorým sa pracovníci Allianz - SP stretli v roku 2009 v rámci povinného zmluvného poistenia, bol špecifický mimoriadnou vynaliezavosťou páchateľa. Poškodený spôsobil dopravnú nehodu tak, že nedal svojím vozidlom prednosť vozidlu jazdiacemu na hlavnej ceste. Vinník nehody nemal v tom čase uzatvorené povinné zmluvné poistenie, to znamená, že škodu, ktorú spôsobil svojím vozidlom, by musel uhradiť z vlastných finančných prostriedkov. Keďže sa nehoda stala cca 200 metrov od najbližšej pobočky Allianz - SP, vinník si počas čakania na príchod polície "odskočil" na pobočku a uzatvoril si povinné zmluvné poistenie. Systém, v ktorom za uzatvárajú poistné zmluvy, však zaznamenáva tzv. systémový čas spracovania zmluvy, a tak vznikol pri hlásení škodovej udalosti rozpor v čase vzniku škody a v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Prešetrovaním bolo zistené, že účastníci si predmetnú zmluvu uzatvoril cca 10 minút po tom, ako nepoistený vinník spôsobil dopravnú nehodu. Samozrejme, že takáto škoda nie je krytá z jeho novouzatvorenej poistnej zmluvy, a preto musel spôsobenú škodu uhradiť z vlastných zdrojov.

Iný kuriózny prípad sa týkal poškodenia skla na vozidle, ktorým je možné demonštrovať skutočnosť, ako sú poisťovacie podvody verejnosťou vnímané.

Išlo o to, že poškodený, ktorý má svoje vozidlo havarijne poistené v inej poisťovni, si v Allianz - SP uplatnil z PZP "vinníka" náhradu škody za poškodené čelné sklo, ktoré mu uhradil jeho poisťovateľ z havarijného poistenia. Poškodený má v takomto prípade nárok na náhradu spoluúčasti alebo jej časti, ktorú mu odpočítal jeho havarijný poisťovateľ. Výška tejto sumy závisí od veku vozidla.

Počas likvidácie tejto škody však vznikli nejasnosti ohľadne času hlásenia a zavinenia tejto škody. Išlo o to, že vinník si nesplnil svoju zákonnú povinnosť a škodu nahlásil po zákonom stanovenej lehote. Z uvedeného dôvodu Allianz - SP voči nemu uplatnila finančný postih. Vtedy tento vinník vyhlásil, že škodu nespôsobil a s poškodeným sa na zavinení iba dohodli. Urobili to z dôvodu, aby si tento mohol uplatniť spoluúčasť, ktorú mu z poistného plnenia odpočítal jeho poisťovateľ. S podobnými škodami sa pracovníci Allianz – SP stretávajú dosť často, ale na tomto prípade ja zaujímavé to, že v konečnom dôsledku aj poškodený počas prešetrovania škody dobrovoľne vyhlásil, že sa s poisteným dohodol, aby si mohol uplatniť spoluúčasť, a to najmä preto, že to považoval za úplne bežné konanie a nevidel v tom nič nekalé. Vyhlásil, že snáď on nebude škodný na tejto škode a že jemu niekto tú spoluúčasť zaplatiť musí.

Tento poškodený si ani neuvedomoval, že sa dopustil poisťovacieho podvodu, považoval toto konanie za úplne normálne. Z trestno-právneho hľadiska ide o pokus poisťovacieho podvodu formou spolupáchateľstva, pritom zúčastnení si ani neuvedomujú, že v prípade preukázania viny sú obaja stíhaní ako spolupáchatelia.

Ďalšie prípady sa týkali požiaru vozidla. Pracovníci Callcentra spoločnosti prijali hlásenie o škodovej udalosti, kedy došlo k totálnemu vyhoreniu vozidla po dopravnej nehode. Na základe obhliadky bolo zistené, že vozidlo horelo veľmi intenzívne na takých miestach, kde sa to pri štandardnom priebehu horenia vozidla neočakáva. Expertíznym skúmaním bolo zistené, že celá dopravná nehoda bola zinscenovaná, vozidlo narazilo do prekážky veľmi malou rýchlosťou, absentovali stopy po brzdení a znalec jednoznačne určil, že toto vozidlo bolo obliate horľavinou a zapálené. Páchateľ chcel takýmto spôsobom získať poistné plnenie za totálne poškodené vozidlo. Keďže išlo o vozidlo luxusnej značky, plnenie by predstavovalo niekoľko desiatok tisíc eur.

Z oblasti profesnej zodpovednosti môžeme spomenúť prípad, kedy zamestnávateľ (dopravná spoločnosť), nahlásil bez vedomia a v mene svojho zamestnanca škodovú udalosť, ktorú tento zamestnanec v skutočnosti nespôsobil. Išlo o to, že vozidlo spoločnosti poškodil vodič, ktorý ešte nemal uzatvorenú poistnú zmluvu a počas jazdy poškodil vozidlo, ktoré mu bolo zverené. Počas previerky tejto škodovej udalosti kontaktovali aj poisteného. Tento o poškodení vozidla nevedel, preto poisťovni o vzniku škody nevedel uviesť žiadne podrobnosti. Prešetrovaním sa zistilo, že zamestnávateľ zamenil dáta skutočného vinníka s dátami zamestnanca, ktorý mal uzatvorené potrebné poistenie, v hlásení predložil sfalšované jazdné výkazy s iným menom vodiča, v hlásení škody ako aj v dokumentoch o škodovej komisii boli uvedené nesprávne údaje o vodičovi a tiež boli sfalšované všetky jeho podpisy. V tomto prípade sa chcel zamestnávateľ obohatiť a zneužil tak postavenie a poistenie svojho zamestnanca. Prípad prešetruje polícia.

Životné poistenie:

K nahlásenej poistnej udalosti klient predložil pozmenenú lekársku správu – po postúpení prípadu na šetrenie orgánom činným v trestnom konaní sa klient k prečinu priznal. Prípad bol ukončený uznesením okresnej prokuratúry. Bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie s tým, že obvinenému bola daná skúšobná doba v trvaní 20 mesiacov.

Pri uzavretí poistnej zmluvy a rovnako pri nahlásení poistnej udalosti klient zatajil zdravotný stav. Bol uznaný vinným z prečinu poisťovacieho podvodu. Bol mu uložený peňažný trest.
Oba prípady boli odhalené ešte pred vyplatením poistného plnenia.

Počas šetrenia poistných udalostí, ktoré vznikli krátko po vzniku poistenia, sa klienti priznali, že poistná zmluva bola uzatvorená až po vzniku poistnej udalosti. V týchto prípadoch Allianz – SP nepristúpila k poistnému plneniu.

Niekedy si klienti ani neuvedomujú, že sa dopúšťajú poisťovacieho podvodu. Ide o poistenie oboch rodičov a dieťaťa, kde pri ukončení poistenia vzniká nárok na poistné plnenie plnoletému dieťaťu alebo pred ukončením poistenia obom rodičom rovnakým dielom. Pri uplatnení nároku na poistné plnenie pred ukončením poistenia je potrebné, aby o zrušenie tohto poistenia a výplatu plnenia požiadali písomne obaja rodičia. Poisťovňa eviduje prípady, kedy obdržala žiadosť o výplatu s vyznačením spôsobu výplaty podpísanú oboma rodičmi. V zmysle tejto žiadosti zabezpečila výplatu. Následne poisťovňu kontaktoval jeden z rodičov s tým, že uvedenú žiadosť nepodpísal. Šetrením sa táto skutočnosť potvrdila, neoprávnene vyplatené plnenie bolo vymáhané ako bezdôvodné obohatenie. Keďže klient plnenie nevrátil, prípad bol postúpený na ďalšie šetrenie orgánom činným v trestnom konaní.

Dátum vydania: 16.02.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook