Poisťovacie podvody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Hospodárska kríza ovplyvňuje aj páchanie poisťovacích podvodov

Od zavedenia projektu na indikáciu a odhaľovanie podozrivých poistných udalostí v roku 2004 do konca roka 2009 zachytila Allianz – Slovenská poisťovňa 4 320 podozrivých poistných udalostí v neživotnom poistení s požadovaným poistným plnením cca 16 mil. eur (482 mil. korún). Z týchto prešetrených poistných udalostí vyplynulo 637 trestných oznámení. V rámci životného poistenia bolo v období od roku 2004 do začiatku februára 2010 preskúmaných 544 prípadov podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením cca 324 tis. eur, z toho v minulom roku bolo preskúmaných 192 prípadov podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením cca 135 tis. eur.

Hospodárska kríza sa prejavuje veľkou mierou aj v oblasti poisťovníctva. Niektorí klienti, a to tak fyzické, ako aj právnické osoby, sa pokúšajú v období spomaleného chodu hospodárstva nahradiť príjem zo zákaziek alebo z miezd príjmom z neoprávnených poistných plnení. Hľadajú tak cestu obohatiť sa na úkor vlastnej poisťovne alebo poisťovne niektorého zodpovedného subjektu. Pre poisťovne to znamená vyšší počet pokusov o nekorektné konanie zo strany klientov, ale aj potrebu prijatia mnohých opatrení na zabránenie vyplatenia takýchto škôd.

Neživotné poistenie

V neživotnom poistení v Allianz - SP oproti roku 2008 narástol počet týchto nekorektných pokusov a „snažení“ klientov v roku 2009 v priemere o 15%, hoci samotné podozrivé škody boli šetrené približne v rovnakom počte ako v minulom roku. Znamená to, že Allianz – Slovenská poisťovňa prijala efektívne kroky a opatrenia, aby zastavila nárast počtu podozrivých škodových udalostí.

V roku 2009 bolo prešetrených celkom 728 podozrivých škodových udalostí v rámci neživotného poistenia, zachytených nekorektných konaní klientov bolo viac než 900. Poisťovňa riešila v rámci neživotného poistenia v povinnom zmluvnom poistení 302 prípadov, v poistení majetku vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a regresov 296 a v havarijnom poistení motorových vozidiel 130. Vo finančnom objeme predstavujú tieto škody potenciálne poistné plnenie vo výške 3.178.182 eur (95.745.911 SKK).

Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností ASP: „Ak sa pozrieme na trendy, ktoré v tejto oblasti sledujeme, môžeme konštatovať, že postupujúca hospodárska kríza sa odrazila na znížení priemernej šetrenej hodnoty v našich prípadoch. Kým v roku 2008 bola priemerná šetrená hodnota v našich prípadoch 5883 euro, v roku 2009 to bolo 4365 euro, teda o 1518 euro menej. Inými slovami, klienti v roku 2009 riskovali sankcie spojené s poisťovacími podvodmi za podstatne menšiu škodu, než tomu bolo o rok predtým. Máme za to, že aj toto je vplyv hospodárskej krízy v ekonomickej oblasti.“

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že páchanie poisťovacích podvodov je motivované vidinou finančného zisku, a to v dvoch rovinách. Ide o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom podvodu. Táto motivácia sa týka hlavne skupín páchateľov, ktorí si vznik škody vymyslia. Ide o fingované, tzv. nastrojené škody, alebo duplicitne uplatnené škody.

V druhej rovine môžeme hovoriť o peniazoch vo forme zníženia straty následkom vzniku škodovej udalosti. Ide o škody, ktoré naozaj nastali, avšak poškodený, resp. škodca nemali uzatvorené príslušné poistenie t.j. ide o snahu vykompenzovať si stratu, ktorá vznikla pri škodovej udalosti resp. na amortizácii, alebo na spoluúčasti.

Systém boja s poisťovacími podvodmi v Allianz – SP pozostáva zo včasnej a presnej indikácie takých konaní, ktorých podstatou je snaha o neoprávnený finančný zisk podvodníkov na úkor poisťovne. V tomto systéme má nenahraditeľné miesto včasná indikácia podozrení, dôkladné došetrovanie podozrivých poistných udalostí a, samozrejme, aj preventívna činnosť, ktorá má v procese boja s poisťovacími podvodmi nenahraditeľné miesto. „V našej spoločnosti sme zaviedli systém boja proti poisťovacím podvodom, ktorý má ochrániť našich verných a poctivých klientov, ktorí nežiadajú plnenia bez právneho nároku. V roku 2009 sme do zdokonalili elektronickú podporu indikácie podozrení, ktorú sme ako novinku zaviedli v roku 2008.

Kým v predchádzajúcich obdobiach bol systém postavený najmä na manuálnom označení podozrenia, teraz už v plnej miere pracujeme aj s elektronicky vyhodnotenými kombináciami podozrivých okolností, ktoré sme zapracovali do nášho poistno-technického systému. Kombinácií podozrivých okolností, s ktorými pracujeme, je viac než 200. Súčasne využívame aj pomocný softvér na vyhodnotenie technickej prijateľnosti priebehu dopravnej nehody, s ktorým pracujú naši odborníci.Naše snaženie je založené na tom, aby sme nevyplácali poistné plnenia, na ktoré páchatelia poisťovacích podvodov nemajú nárok a ktoré sa snažia od nás vylákať na úkor iných klientov. Nechceme zvyšovať poistné v dôsledku vyplácania nekorektných požiadaviek alebo poisťovacích podvodov. “, hovorí Jaroslava Zemanová a dodáva: „Po včasnej a správnej indikácii podozrivej škody v prvom rade vykoná poisťovňa opatrenia smerujúce k zamedzeniu vzniku škody, alebo ďalšej škody pre spoločnosť. Všetky podozrivé skutočnosti dôsledne prešetríme. Po zhromaždení a posúdení dôkazného materiálu navrhneme spôsob ukončenia likvidácie predmetnej škodovej udalosti.V prípade ak je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu poisťovacieho podvodu a podarilo sa nám nazhromaždiť dostatok dôkazného materiálu, ktorý toto podozrenie preukazuje, podáme podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania poisťovacieho podvodu orgánom činným v trestnom konaní, tzv. trestné oznámenie. Pri vyšetrovaní uvedenej kauzy aj naďalej spolupracujeme s týmito orgánmi činnými v trestnom konaní. V poslednom období sme zaznamenali zvýšený výskyt prípadov ktoré boli riešené v mediačnom konaní, t.j. v tzv. mimosúdnom riešení trestného činu.“

Životné poistenie

V životnom poistení je odhaľovanie poisťovacích podvodov založené na manuálnom vyhľadávaní podozrivých poistných udalostí. Na základe vopred stanovených kritérií sa kontrolujú poistné udalosti, ktoré by sa mohli zdať podozrivé. Pri predchádzaní a odhaľovaní podvodov spolupracuje Allianz - SP v rámci Sekcie pre boj s poisťovacími podvodmi Slovenskej asociácie poisťovní, s jednotlivými poisťovňami (umožňuje to zákon o poisťovníctve). Navzájom si poisťovne vymieňajú informácie o poistných udalostiach, ktoré vykazujú známky poisťovacieho podvodu a skúsenosti o prípadoch poisťovacieho podvodu.

Zuzana Lukyová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností v ŽP: „Aj keď sa jednoznačne nedá konštatovať príčinná súvislosť medzi hospodárskou krízou a nárastom prípadov, kedy sa klienti snažia zabezpečiť si príjem aj z neoprávnených poistných plnení zo životného poistenia, v sledovanom období (od roku 2004) došlo k miernemu zvýšeniu počtu týchto prípadov. Pri takomto narastajúcom počet sme však v minulom roku zaznamenali aj 10 % nárast prípadov, kedy sme na základe šetrení týchto poistných udalostí nepristúpili k poistnému plneniu, resp. po získaní a zhromaždení dostatočných dôkazov sme ich postúpili orgánom činným v trestnom konaní.“

Porovnaním hodnôt s neživotným poistením je počet pokusov o podvod a výška šetrenej hodnoty v životnom poistení nižšia. Cena života, resp. zdravia človeka sa nedá paušalizovať a tak dojednaná výška poistnej sumy je rozhodnutím klienta a odráža jeho potrebu zaistiť seba a najbližších pre prípad neočakávanej udalosti, ako je úraz, choroba, v poslednom rade smrť. Samozrejme poistná suma je limitovaná aj finančnými možnosťami klienta.

Výšku poisťovacích podvodov v životnom poistení ovplyvňujú aj nasledujúce skutočnosti:

 • pri spáchaní poisťovacieho podvodu si klient musí sám siahnuť na svoje zdravie, tj. sebapoškodenie 
 • k získaniu neoprávneného poistného plnenia musí spolupracovať s ďalšou osobou – lekárom 
 •  môže sa jednať o úžeru – klient je donútený k sebapoškodeniu inou osobou.

Zuzana Lukyová: „V širšom členení poznáme dva typy poisťovacích podvodov: poistná zmluva sa uzaviera s už naplánovaním hlásenia poisťovacieho podvodu, alebo snaha z existujúcej poistnej zmluvy získať plnenie nahlásením neexistujúcej udalosti, resp. umelo navýšiť výšku plnenia. Poisťovacie podvody sa neraz začínajú pri podpise zmluvy. Pri životnom poistení klient vyplňuje zdravotný dotazník, v ktorom musí uviesť svoj súčasný zdravotný stav, aké úrazy utrpel a aké ochorenia prekonal. Pri poistných udalostiach nahlásených krátko po uzatvorení poistenia sa zameriavame na došetrovanie zdravotného stavu poisteného. Následky zranenia majú svoj vývoj, lekár vie odhadnúť, kedy zranenie či choroba vznikli. Zatajovanie zdravotného stavu pri uzatváraní poistenia sa dá lekárskym posudkom dokázať.“

 

Dátum vydania: 16.02.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook