Aj top manažéri môžu urobiť chybu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Aj top manažéri môžu urobiť chybu

Allianz - Slovenská poisťovňa, ako jedna z mála poisťovní na Slovensku, už niekoľko rokov úspešne ponúka produkt Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O) a v súčasnosti je v tomto segmente trhovým lídrom.

Počas medzinárodného workshopu organizovaného Allianz Global Corporate and Špeciality (AGCS) udelili odborníci tímu Allianz - SP, referátu poistenia finančných rizík, vedeného Ing. Tomášom Rehušom, ocenenie za najväčší dosiahnutý podiel na trhu v štátoch strednej a východnej Európy, ktorý predstavuje približne 55 %.

Novelizáciou Obchodného zákonníka z roku 2002, sa okrem iného radikálne rozšírili zákonné povinnosti a zodpovednosti členov predstavenstva, dozornej rady a konateľov spoločností. Jednou z najvýznamnejších zmien je skutočnosť, že ak sa člen štatutárneho orgánu pri výkone svojej funkcie dopustí porušenia povinností, ručí voči samotnej spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám neobmedzene, teda celým svojím majetkom (na rozdiel od pracovnoprávnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca).

Poistenie D&0 kryje celý rozsah zákonnej zodpovednosti členov orgánov spoločnosti stanovenej nielen Obchodným zákonníkom, ale aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade vzniku nárokov na náhradu škody dochádza často aj k súdnemu konaniu. Z poistenia sa preto hradia, okrem samotnej finančnej škody, aj náklady spojené s obhajobou poisteného, právnym zastúpením ako aj prípadným súdnym procesom, či náklady spojené s mimosúdnym vyrovnaním.

O praktickom význame poistenia D&O hovorí Tomáš Rehuš: "Samotná spoločnosť, ale aj akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti. S ohľadom na skutočnosť, že zodpovednosť členov orgánov spoločnosti je neobmedzená, pre takéhoto manažéra môžu byť dôsledky vzniknutého nároku voči jeho osobe finančne zničujúce. Zároveň však sa týmto poistením chráni aj samotná spoločnosť, keďže v prípade škody značných rozmerov spôsobených chybným rozhodnutím člena orgánu, resp. akýmkoľvek porušením povinností pri výkone funkcie, nebude majetok tohto manažéra postačujúci na náhradu takejto škody."

Situácií, kedy môže dôjsť k vzniku škôd a nárokov na náhradu škôd voči manažérom je veľmi veľa. Podľa skúseností Allianz -SP často dochádza k vzniku nárokov voči odchádzajúcim, bývalým členom orgánov, zo strany nového vedenia po zmene majoritného akcionára spoločnosti, pri fúziách, akvizíciách atď. Ďalšími situáciami s väčšou frekvenciou škôd sú konkurzné konania, likvidácie spoločností, emisie akcií a dlhopisov, aktivita zo strany minoritných akcionárov, spory súvisiace s pracovno-právnymi otázkami.

Viac informácií o poistení členov orgánov spoločností D&0 je možné získať na bezplatnej infolinke 0800 122 222, na internetovej adrese www.allianzsp.sk a na všetkých obchodných miestach Allianz - SP na Slovensku.

Dátum vydania: 08.07.2009

Zdroj: Motor