Nové typy poistenia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nové typy poistenia

Poistenie nezamestnanosti

Pokiaľ máte opodstatnený strach zo straty zamestnania, využite nový variant poistenia, ktoré vo forme mesačnej dávky kompenzuje stratu príjmu v období, keď prídete o prácu. Mnohí z vás majú poistenie nezamestnanosti uzatvorené len ako "bezpečnostnú" poistku viazanú na rôzne úvery. Tento typ poistenia však môžete uzavrieť samostatne. V Allianz - SP si ho môžete uzatvoriť v rámci programu životného poistenia, alebo si ho pridať k už existujúcej poistnej zmluve.

Poistenie vás chráni v prípade:

  • výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce (zamestnávateľ alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje; zamestnanec sa stane nadbytočný; zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu),
  • prepustenia z obdobného pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu systemizácie v štátnej službe,
  • dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce,
  • okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka práce (napr. v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti),
  • pracovného úrazu s následkom smrti.

Toto pripoistenie je unikátne aj tým, že okrem finančného zabezpečenia v nezamestnanosti pokryje výpadok príjmu pozostalým vtedy, keď ich rodinný príslušník prišiel o život následkom pracovného úrazu.

Ako si najlepšie určiť výšku mesačnej dávky?

Treba mať na zreteli, že pripoistenie má kryť prípadnú stratu príjmu, ku ktorej došlo následkom straty zamestnania alebo úmrtím živiteľa rodiny. Optimálne je teda stanoviť si mesačnú dávku vo výške 50 percent hrubého príjmu.

Aká je výška poistného plnenia?

V prípade straty zamestnania a následnej nezamestnanosti (vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie) musíte nahlásiť túto udalosť až vtedy, ak vaša nezamestnanosť trvá minimálne 3 mesiace. V tomto prípade za každý úradom evidovaný mesiac nezamestnanosti vám prináleží dojednaná mesačná dávka v poistnej zmluve. Počas jedného obdobia nezamestnanosti vám bude vyplatených max. 12 mesačných dávok. V prípade pracovného úrazu s následkom smrti obdržia oprávnené osoby max. 12-násobok mesačnej dávky dojednanej v poistnej zmluve.

Poistenie chirurgického zákroku

Okrem poistenia nezamestnannosti je v rámci noviniek na trhu aj možnosť pripoistenia chirurgického zákroku. Toto poistenie by vás malo chrániť a finančne odškodniť v prípade, že sa v dôsledku choroby alebo úrazu musíte podrobiť operácii. Vyplatená poistná suma predstavuje akoby "bolestné", ktoré by vám malo pokryť náklady za lieky a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Poistenie kritických chorôb

Štátne zdravotné poistenie umožňuje liečbu v závislosti od typu a stupňa závažnosti ochorenia, avšak chorému už neposkytuje odškodné za zmenu životného štandardu i za finančné straty. Hlavné výhody tohto poistenia sú: možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie, úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu, náhrada za výpadok príjmu pre chorobu, resp. operáciu, pozitívny vplyv na celkový psychický stav poisteného. Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je ochorenie na niektorú závažnú chorobu (srdcový infarkt, rakovina, slepota, cievna mozgová príhoda, skleróza multiplex či kliešťová encefalitíta), alebo podrobenie sa niektorej z týchto operácií: nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov, operácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej choroby srdca, operácia aorty či operácia srdcových chlopní.

Magické slovíčko kríza sa už niekoľko mesiacov ozýva zo všetkých strán a ľudia sa snažia uťahovať si opasky, kde sa len dá. Na jednej veci by ste však rozhodne šetriť nemali. Pokiaľ sa to ako-tak dá zvládnuť, pokúste sa udržať si všetky svoje poistky. A ak je to čo len trošku možné, môžete sa navyše poistiť proti najväčšej neistote dnešnej doby - poistiť sa pre prípad straty zamestnania.

Viac informácií o poistení a poistných podmienkach môžete získať na bezplatnej infolinke 0800 122 222, na internetovej adrese www.allianzsp.sk a na všetkých obchodných miestach Allianz - SP na Slovensku.

Dátum vydania: 04.01.2010

Zdroj: Mama a ja