Poistenie podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie podnikateľov - zodpovednosť za škodu

Nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe si podnikatelia čoraz viac uvedomujú význam poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a chybným výrobkom. Tendencia zákazníkov domáhať sa náhrady majetkových škôd a škôd na zdraví od škodcu v SR prudko stúpa.

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému bez rozdielu, či ju spôsobí ako fyzická alebo právnická osoba. Pokiaľ ide o podnikateľa, nemusí ísť len o škodu zavinenú jeho nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedá za škodu bez ohľadu na zavinenie. Táto zodpovednosť za škodu mu vyplýva priamo zo zákona. Allianz – SP preto umožňuje podnikateľom tieto riziká bezpečne poistiť.

Z poistenia zodpovednosti za škodu nahradí poisťovňa škodu spôsobenú:

 • prevádzkovou činnosťou,
 • chybným výrobkom, ktorý môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej chyby spôsobiť škodu,
 • chybou vykonanej práce po jej odovzdaní.

Do poistného krytia sú zahrnuté aj náklady právnej obhajoby.

Odškodnenie sa týka nasledovných škôd: 

 • na zdraví a živote, t j. telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia,
 • na veci,
 • následnej majetkovej ujmy vrátane ušlého zisku.

Príklady zodpovednosti za škodu z praxe:

 • Poisťovňa riešila prípad organizácie, ktorá vykonávala ťažobné práce a nezaistila bezpečnosť v priestore po ukončení ťažby, čím spôsobila škodu na zdraví inej osobe.
 • Poisťovňa hradila škodu za poisteného výrobcu hračiek, ktoré nechal vyrobiť v Číne. Hračky obsahovali olovo a mohli spôsobiť škodu na zdraví.
 • Poisťovňa riešila aj poistnú udalosť dodávateľa regulačných ventilov na radiátory, keď po namontovaní ventilov došlo k prasknutiu niektorých z nich a vytečená voda spôsobila majetkovú škodu na budove.

Viac informácií o produkte je možné získať na všetkých pobočkách Allianz – SP, u obchodných zástupcov, na internetovej stránke www.allianzsp.sk, alebo na infolinke 0800 122 222.

 

Dátum vydania: 22.10.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook