Cestovné poistenie Allianz - SP | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie Allianz - SP ponúka nadštandardné asistenčné služby

Čo vlastne asistenčné služby môžu klientom ponúknuť?

V prípade poistnej udalosti na žiadosť klienta poskytuje asistenčná spoločnosť tieto služby:

1. Ak je poistený chorý alebo zranený a ak je to z lekárskeho hľadiska nevyhnutné, asistenčná spoločnosť:

  • zabezpečí ošetrenie poisteného lekárom,
  • zabezpečí zaslanie nevyhnutných liekov, ktoré nie sú na mieste k dispozícii,
  • poskytne radu, na ktoré zdravotnícke zariadenie sa má poistený obrátiť, prípadne ho na vyšetrenie bude sprevádzať,
  • vyšle poistenému zdravotnú sestru na vykonanie lekársky predpísaných úkonov spojených s nevyhnutnou liečbou,
  • zabezpečí prípadný prevoz späť do vlasti, resp. prevoz telesných pozostatkov v prípade úmrtia.

2. Ak je potrebná hospitalizácia poisteného, asistenčná spoločnosť:

  • vyberie zdravotnícke zariadenie vhodné vzhľadom na zdravotný stav poisteného a prevezie poisteného do nemocnice,
  • priebežne sa informuje o zdravotnom stave poisteného,
  • pravidelne sa uisťuje, že ošetrenie a liečba sú primerane vykonávané,
  • zabezpečí prevoz poisteného do vhodnejšieho zariadenia v prípade, že pôvodne zvolené zdravotnícke zariadenie je nevhodné pre jeho zdravotný stav,
  • informuje nemocnicu o spôsobe platenia účtu,
  • odovzdáva odkazy rodine poisteného,
  • tlmočí personálu nemocnice požiadavky poisteného v prípade, že vzniknú problémy s dorozumievacím jazykom.

V rámci doplnkových služieb zorganizuje asistenčná spoločnosť predčasný návrat poisteného napríklad v prípade ochorenia alebo úmrtia blízkej osoby, poskytne pomoc v prípade straty dokladov, sprostredkuje právnu pomoc v zahraničí.

Na to, aby mohla Allianz – SP svojim klientom poskytnúť takúto starostlivosť 24 hodín denne vo všetkých krajinách sveta, spolupracuje s asistenčnou službou Mondial Assistance, ktorá disponuje 33 asistenčnými centrálami v 28 krajinách a sieťou 240 korešpondentov a 400 000 poskytovateľov.

Cestovné poistenie je možné uzatvoriť telefonicky na bezplatnej Infolinke 0800 122 222, na všetkých pobočkách Allianz – SP, u obchodných zástupcov a online na stránke online.allianzsp.sk.

 

Dátum vydania: 31.07.2009

Kontakty pre novinárov

  • Lucia Muthová
    hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
    Tel.: +421.2.5963 3114
    e-mail:

  • Helena Kanderková
    špecialistka externej komunikácie
    Tel.: +421.2.5963 3104
    e-mail:
Youtube Facebook