Poistenie batožiny | Allianz - Slovenská poisťovňa

Pred cestou nezabúdajte na poistenie batožiny

Predmetom poistenia je batožina poisteného, a to v rozsahu: osobné veci, cennosti, elektronické a optické prístroje a športové náradie. Osobnými vecami sa rozumejú obvyklé veci osobnej potreby poisteného pre daný účel cesty, ktoré si poistený vzal so sebou na cestu, alebo ktoré si zakúpil počas cesty. Cennosti, to sú šperky, drahé kamene, perly, veci osobnej potreby zo zlata alebo iných drahých alebo ušľachtilých kovov, hodinky, kožuchy a kožušiny.

Elektronickými a optickými prístrojmi sú prenosné prístroje audiovizuálnej techniky, prístroje určené na záznam a prenos dát alebo reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, výpočtová technika – t.j. osobný počítač, jeho periférne zariadenia a príslušenstvo, mobilné telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje, fotoaparáty, videokamery, filmovacia a premietacia technika, ďalekohľady. Športovým náradím sa rozumejú veci potrebné pre vykonávanie športovej činnosti. Poistenie je možné uzatvoriť na štandardnú výšku krytia, ale tiež môže klient využiť pripoistenie na zvýšené limity. Pri uzatvorení pripoistenia je možné napríklad žiadať náhradu škody na batožine až do výšky 1 659,70 euro.

Z poistenia má klient právo na poistné plnenie, ak mu bola škoda spôsobená:

 • krádežou vlámaním alebo lúpežou,
 • poškodením, zničením alebo stratou batožiny pri dopravnej nehode,
 • poškodením, zničením alebo stratou batožiny spôsobenou živelnou udalosťou,
 • stratou celej batožiny odovzdanej pri preprave dopravcovi (takáto poistná udalosť patrí v rámci tohoto poistenia k najčastejším),
 • poškodením, zničením alebo stratou batožiny, ku ktorej došlo v dôsledku ťažkého úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného, ktoré znemožnili poistenému disponovať batožinou a vyžiadalo si lekárske ošetrenie,
 • krádež osobných vecí z batožiny vlámaním sa do motorového vozidla po splnení špecifických podmienok.

Čo robiť pri poškodení, strate alebo oneskorenom dodaní batožiny?

 • krádež batožiny (vlámaním) okamžite ohláste na najbližšej policajnej stanici,
 • od polície si vyžiadajte policajný protokol, že krádež bola ohlásená,
 • dbajte, aby polícia potvrdila okolnosti krádeže a čo bolo ukradnuté,
 • ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, požiadajte písomne prevádzkovateľa zariadenia o náhradu škody a prevzatie žiadosti si nechajte potvrdiť,
 • ak dôjde k strate/oneskorenému dodaniu batožiny pri doprave, vyžiadajte si u zodpovedného zástupcu dopravcu vystavenie zápisu – pri leteckej preprave tzv. PIR
 • okolnosti vzniku škody podľa možnosti sfotografujte alebo inak zdokumentujte,
 • poškodenú batožinu alebo jej zvyšky uchovajte,
 • poistnú udalosť po návrate ohláste poisťovateľovi.

Cestovné poistenie je možné uzatvoriť telefonicky na bezplatnej Infolinke 0800 122 222, na všetkých pobočkách Allianz – SP, u obchodných zástupcov a online na stránke online.allianzsp.sk.

 

Dátum vydania: 24.07.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook