Povinné zmluvné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia priniesol na trh Slovenský jadrový poisťovací pool (SJPP). Poistenie vyhovuje požiadavkám zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a umožňuje bezproblémovú činnosť všetkým prevádzkovateľom zdrojov ionizujúceho žiara na Slovensku.

V súlade s požiadavkami odbornej verejnosti ako aj požiadavkami ochrany spotrebiteľa, ponúka SJPP poistné krytie pre všetky činnosti vedúce k ožiareniu pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré vyžadujú povolenie v zmysle vyššie uvedeného zákona. Využívajúc skúsenosti pri poistení jadrových elektrární, poisťuje činnosti súvisiace so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktorými sú röntgenové prístroje, urýchľovače, generátory, rádioizotopové zdroje žiarenia a činnosti ako humánna rádioterapia, stomatológia, defektoskopia, karotáže, ožarovanie, výskum, vývoj, výroba, doprava, uskladňovanie a likvidácia rádioaktívnych látok a odpadov a tiež využívanie ionizujúceho žiarenia pri ochrane osôb a majetku a pod.

Slovenský jadrový poisťovací pool (SJPP) je voľné združenie poisťovní, ktoré vzniklo na pôde Slovenskej asociácie poisťovní 31. júla 1997. Zmluvu o spolupráci pri poistení jadrových zariadení podpísalo sedem poisťovní pôsobiacich na Slovensku. Účelom zmluvy bolo vytvorenie podmienok pre poistenie jadrových škôd spôsobených prevádzkou jadrového zariadenia na území SR.

V súčasnosti má SJPP deväť členov: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ČSOB Poisťovňa a.s., Kooperativa poisťovňa a.s., Poisťovňa HDI Versicherung AG, Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd., Union poisťovňa a.s., Uniqa poisťovňa a.s. Wűstenrot poisťovňa a.s., Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Najdôležitejšou úlohou SJPP je poistenie alebo zaistenie rizík spojených s prevádzkou jadrových zariadení. Jadrovými zariadeniami sú okrem jadrových elektrární úložiská jadrového odpadu, výskumné reaktory malého výkonu, zariadenia tzv. cyklu jadrového paliva, ale aj lekárske a priemyselné aplikácie rádioizotopov a ďalšie zariadenia.

Podrobné informácie o produkte je možné získať na čísle 02/ 5963 3364.

Dátum vydania: 01.10.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook