Riadne valné zhromaždenie spoločnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. dnes prerokovalo Výročnú správu Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. (ASP) za rok 2008, Konsolidovanú výročnú správu za rok 2008 a Správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2008. Akcionári tiež schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku Allianz – SP za rok 2008 a Konsolidovanú účtovnú závierku Allianz – SP za rok 2008.


Predpísané poistné v hrubej výške za rok 2008 dosiahlo objem 660,7 mil eur vrátane investičných kontraktov.

Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku Allianz – Slovenskej poisťovne za uplynulý rok vo výške 70,856 mil. eur, z čoho 7,085 mil. eur bude odvedených do Zákonného rezervného fondu, 50,077 mil. eur určilo na výplatu dividend, 11,741 mil. eur bude zaúčtovaných ako nerozdelený zisk a zvyšok sa prevedie do Sociálneho fondu a Fondu sociálnych potrieb.

Riadne valné zhromaždenie zároveň schválilo návrh na výplatu dividend zo zisku spoločnosti akcionárom v hodnote 1,54 eur za akciu v nominálnej hodnote 5,97 eur a 8,53 eur za akciu v nominálnej hodnote 33,193919 eur. Riadne valné zhromaždenie tiež rozhodlo o spôsobe a mieste výplaty dividend.

Na rokovaní odznela informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, pričom sa predpokladá uzavrieť rok 2009 so ziskom, ako aj informácia o premene menovitých hodnôt akcií a základného imania spoločnosti zo slovenskej meny na euro.

Na dnešnom valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári, ktorí disponujú 584 583 656 hlasmi, čo predstavuje 99,61 % základného imania spoločnosti.

Dátum vydania: 23.06.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook