Pripoistenie nezamestnanosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Pripoistenie nezamestnanosti môže nahradiť aj ročný príjem

Allianz – Slovenská poisťovňa aktuálne rozšírila portfólio svojich produktov o pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti.

Na slovenský poistný trh prináša Allianz – SP nový variant pripoistenia nezamestnanosti, ktorý vo forme mesačnej dávky kompenzuje klientovi stratu príjmu, ktorá vznikla z dôvodu nezamestnanosti. Toto pripoistenie je na Slovensku unikátne okrem iného aj tým, že okrem finančného zabezpečenia v nezamestnanosti pokryje výpadok príjmu pozostalým vtedy, keď ich rodinný príslušník prišiel o život následkom pracovného úrazu.

Na rozdiel od pripoistenia nezamestnanosti ponúkaného len s viazanosťou na iný úverový produkt (napr. spotrebný alebo revolvingový úver, či úver kreditnej karty), ktoré ponúkajú iné poisťovne na trhu, pripoistenie Allianz - SP je napriek tomu, že ide o neživotné poistenie, súčasťou programov životného poistenia (tak ako úrazové poistenie alebo pripoistenie kritických chorôb). Klient si tak môže pripoistenie dojednať v rámci programu životného poistenia alebo dopoistiť si ho už k existujúcej poistnej zmluve a určiť výšku mesačnej dávky podľa vlastného želania.

Komu je poistenie určené?
Všetkým, ktorí majú platný pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah (profesionálni vojaci, policajti, úradníci v štátnej službe) v trvaní min. 12 mesiacov uzatvorený na dobu neurčitú.

Akých udalostí sa pripoistenie dotýka?
Strata zamestnania v prípade:

 • výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63 ods.1, písm. a) až c) Zákonníka práce (zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje; zamestnanec sa stane nadbytočný; zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu),
 • prepustením z obdobného pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu systemizácie v štátnej službe,
 • dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce, 
 • okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka práce (napr. V prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti), 
 • pracovného úrazu s následkom smrti.

Ako si najlepšie určiť výšku mesačnej dávky?
Určenie výšky mesačnej dávky je len v rukách klienta. Treba mať ale na zreteli, že pripoistenie má kryť prípadnú stratu príjmu, ku ktorej došlo následkom straty zamestnania alebo úmrtím živiteľa rodiny. Optimálne je teda stanoviť si mesačnú dávku vo výške 50 percent hrubého príjmu.

Aká je výška poistného plnenia?
V prípade straty zamestnania a následnej nezamestnanosti (vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie), klient nahlási túto udalosť až vtedy, ak jeho nezamestnanosť trvá min. 3 mesiace. V tomto prípade za každý úradom evidovaný mesiac nezamestnanosti prináleží klientovi dojednaná mesačná dávka v poistnej zmluve. Počas jedného obdobia nezamestnanosti mu bude vyplatených max. 12 mesačných dávok. V prípade pracovného úrazu s následkom smrti obdržia oprávnené osoby max. 12-násobok dojednanej mesačnej dávky v poistnej zmluve.

Ako si pripoistenie uzatvoriť?
Pripoistenie je súčasťou programov životného poistenia (tak ako napr. poistenie kritických chorôb, úrazové poistenie, pripoistenie ušlého zárobku atď.). Klient pre uzatvorenie nemusí dokladať žiadne potvrdenia, ako napr. platné úverové zmluvy alebo doklady o pravidelných platbách (SIPO, elektrina ...).

Viac informácií je možné získať na bezplatnei infolinke 0800 122 222, na internetovej stránke našej spoločnosti a na všetkých obchodných miestach Allianz – SP na Slovensku.

Dátum vydania: 12.06.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook