Aj top manažéri môžu urobiť chybu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Aj top manažéri môžu urobiť chybu

Allianz – Slovenská poisťovňa, ako jedna z mála poisťovní na Slovensku, už niekoľko rokov úspešne ponúka produkt Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O) a v súčasnosti je v tomto segmente trhovým lídrom. Počas medzinárodného workshopu organizovaného Allianz Global Corporate and Speciality (AGCS) udelili odborníci tímu Allianz – SP, referátu poistenia finančných rizík, vedeného Ing. Tomášom Rehušom, ocenenie za najvyšší dosiahnutý podiel na trhu v krajinách strednej a východnej Európy, ktorý predstavuje približne 55%.

Novelizáciou Obchodného zákonníka z roku 2002, sa okrem iného radikálne rozšírili zákonné povinnosti a zodpovednosti členov predstavenstva, dozornej rady a konateľov spoločností. Jednou z najvýznamnejších zmien je skutočnosť, že ak sa člen štatutárneho orgánu pri výkone svojej funkcie dopustí porušenia povinností, ručí voči samotnej spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám neobmedzene, teda celým svojím majetkom (na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca).

Poistenie D&O kryje celý rozsah zákonnej zodpovednosti členov orgánov spoločnosti stanovenej nielen Obchodným zákonníkom, ale aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade vzniku nárokov na náhradu škody, dochádza často aj k súdnemu konaniu. Z poistenia sa preto hradia, okrem samotnej finančnej škody, aj náklady spojené s obhajobou poisteného, právnym zastúpením ako aj prípadným súdnym procesom, či náklady spojené s mimosúdnym vyrovnaním.

O praktickom význame poistenia D&O hovorí Tomáš Rehuš: „Samotná spoločnosť, ale aj akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti. S ohľadom na skutočnosť, že zodpovednosť členov orgánov spoločnosti je neobmedzená, pre takéhoto manažéra môžu byť dôsledky vzniknutého nároku voči jeho osobe finančne zničujúce. Zároveň však sa týmto poistením chráni aj samotná spoločnosť, keďže v prípade škody značných rozmerov spôsobených chybným rozhodnutím člena orgánu, opomenutím, resp. akýmkoľvek porušením povinností pri výkone funkcie, nebude majetok tohto manažéra postačujúci na náhradu takejto škody.“

Situácií, kedy môže dôjsť k vzniku škôd a nárokov na náhradu škôd voči manažérom je veľmi veľa. Podľa skúseností Allianz –SP často dochádza k vzniku nárokov voči odchádzajúcim, bývalým členom orgánov, zo strany nového vedenia po zmene majoritného akcionára spoločnosti, pri fúziách, akvizíciách atď. Ďalšími situáciami s vyššou frekvenciou škôd sú konkurzné konania, likvidácie spoločností, emisie akcií a dlhopisov, aktivita zo strany minoritných akcionárov, spory súvisiace s pracovno-právnymi otázkami.

Príklady poistných udalostí:

Zamestnanci spôsobili spoločnosti finančnú ujmu podvodným konaním. Spoločnosť si uplatnila náhradu škody u zodpovedného manažéra s odôvodnením, že nedostatočne dohliadal na činnosť svojich podriadených zamestnancov a zároveň, že si nedostatočne preveril referencie jedného z týchto zamestnancov, ktorého len niekoľko týždňov pred touto udalosťou prijímal do zamestnania. Ak by tak bol urobil, ľahko by zistil, že tento zamestnanec bol prepustený predchádzajúcim zamestnávateľom pravé kvôli podvodom.

Istá spoločnosť po prevzatí inej spoločnosti a vykonaní kontrolného auditu účtovníctva dospela k záveru, že kúpna cena, ktorú zaplatili, vysoko prevyšuje hodnotu ponúkaného subjektu. Následne táto spoločnosť zažalovala prevzatú spoločnosť a členov jej štatutárneho orgánu za poskytnutie nepravdivých informácií a zároveň zažalovala vlastných členov predstavenstva, ktorí odsúhlasili prevzatie spoločnosti za to, že sa dopustili porušenia povinností, keďže starostlivo nepreverili hodnotu ponúkaného subjektu pred jeho nadobudnutím.

Viac informácií o poistení členov orgánov spoločností D&O je možné získať na bezplatnei infolinke 0800 122 222, na internetovej adrese www.allianzsp.sk a na všetkých obchodných miestach Allianz – SP na Slovensku.

Dátum vydania: 28.05.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook