Zima priniesla motoristom takmer 27-tisíc poistných udalostí | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zima priniesla motoristom takmer 27-tisíc poistných udalostí

Bratislava, 26. februára 2009 - Počas tohtoročnej zimy zaevidovala Allianz – Slovenská poisťovňa do 23. 2. 2009 26 814 nahlásených poistných udalostí, z toho 15 980 už vyplatila. Najvyšší počet poistných udalostí zaznamenala v havarijnom poistení, a to 14 233 a 12 581 v povinnom zmluvnom poistení (PZP). V havarijnom poistení Allianz – SP vyplatila už sumu 11,4 mil. eur a v PZP 5,3 mil. eur. 

V prípade poškodenia vozidla má motorista možnosť uplatniť si náhradu škody:

z havarijného poistenia Allianz - SP alebo
z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu v prípade, ak za škodu zodpovedá iná osoba.

Najvyššiu škodu poisťovňa eviduje v havarijnom poistení vo výške 60 749 eur. Pri povinnom zmluvnom poistení najvyššia spôsobená škoda dosiahla výšku takmer 24 238 eur. V oboch prípadoch bola škoda zapríčinená stretom automobilu s iným vozidlom. Najčastejšie vznikali škody na pozemných komunikáciách, ktoré zapríčinili motoristi svojou nepozornosťou a neprimeranou jazdou.

Medzi najrizikovejšie faktory vplývajúce na vznik škôd pri havarijnom poistení patria:

náraz poisteného vozidla do iného stojaceho predmetu,
náraz iného vozidla do poisteného vozidla
a stret poisteného vozidla s iným pohybujúcim sa predmetom alebo osobou.

Pri PZP najviac škôd vzniklo:

stretom poisteného vozidla s iným vozidlom,
nárazom poisteného vozidla do iného stojaceho vozidla
a stretom poisteného vozidla s iným pohybujúcim sa predmetom alebo osobou.

Aj výtlky na cestách spôsobujú škody
Poškodenie  vozidla  zapríčinené výtlkom na ceste je možné uplatniť z havarijného poistenia vozidla, bez ohľadu na to, či udalosť prešetrovala polícia alebo nie. Každú hlásenú škodovú udalosť poisťovateľ posudzuje individuálne, podľa skutočností a dôkazov, ktoré má k dispozícii, a to v súlade s platnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami príslušného produktu. Ak poisťovateľ vlastným šetrením zistí, že nie sú pochybnosti ohľadom vzniku škody a jej rozsahu, vyplatí klientovi uplatnené poistné plnenie.

Pokiaľ motorista havarijné poistenie nemá, môže si náhradu škody uplatniť zo zodpovednosti za škodu od správcu komunikácie alebo súdnou cestou. V takomto prípade musí motorista preukázať zodpovednosť príslušného správcu komunikácie za vzniknutú škodu. Motoristom preto odporúčame zdokumentovať škodu a jej rozsah priamo na mieste, napr. vlastnou fotodokumentáciou, prípadnými svedeckými výpoveďami a pod.

Škody spôsobené pádom snehu
V prípade, že vznikne škoda na zaparkovanom motorovom vozidle v dôsledku pádu snehu alebo ľadu z budovy či inej nehnuteľnosti, najjednoduchšie je využiť havarijné poistenie. Ak vozidlo nie je havarijne poistené, môže si motorista svoje nároky uplatniť voči správcovi budovy alebo majiteľovi budovy. V prípade, že majiteľ alebo správca budovy má poistenú všeobecnú zodpovednosť v niektorej poisťovni pôsobiacej na slovenskom trhu, je potrebné, aby si svoje nároky uplatnil u konkrétneho poisťovateľa.

Allianz – SP ponúka viacero možností ako nahlásiť škodovú udalosť
Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka svojim klientom viacero možností ako hlásiť škody na motorových vozidlách, čím sa výrazne skracuje a zjednodušuje riešenie škodovej udalosti.

V prípade, že vznikne škoda na motorovom vozidle, ktoré je havarijne poistené v Allianz – Slovenskej poisťovni, alebo ak za škodu zodpovedá osoba v ASP povinne zmluvne poistená, môže klient škodovú udalosť nahlásiť jedným z nasledovných spôsobov:

osobne - na ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne,
poštou – vyplnené a podpísané tlačivo klient zašle poštou do ktorejkoľvek pobočky Allianz - Slovenskej poisťovne. Formuláre na nahlasovanie škôd sú dostupné vo všetkých pobočkách spoločnosti, alebo si ich klient môžete stiahnuť na internetovej stránke,
telefonicky – škody z  havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia môže klient nahlásiť na bezplatnej infolinke 0800 122 222,
prostredníctvom internetu:
> škody z havarijného poistenia,
> škody z povinného zmluvného poistenia,
> škody na zdraví (poškodený) z povinného zmluvného poistenia,
prostredníctvom zmluvného servisu Allianz – Slovenskej poisťovne.

Dátum vydania: 26.02.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook