Mor ošípaných je poistiteľným rizikom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Mor ošípaných je poistiteľným rizikom

Allianz – Slovenská poisťovňa, trhový líder aj v oblasti poľnohospodárskeho poistenia, poisťuje aj farmu na východnom Slovensku, ktorá bola v posledných dňoch napadnutá morom ošípaných. Z tohto dôvodu bolo potrebné zvieratá utratiť a celková škoda tak dosiahne hodnotu približne 100 miliónov korún.

Poistenie hospodárskych zvierat predstavuje významnú záruku zmiernenia dosahov na produkciu spoločnosti v prípade vzniku poistnej udalosti. V nasledujúcich dňoch poisťovateľ vykoná šetrenia potrebné k vybaveniu tejto škody. Od chovateľa vyžiada doklady o jej vzniku, rozsahu a najmä stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Najväčším rizikom pri chove zvierat sú pre poľnohospodára nákazy. Veľké škody, z produkčného hľadiska, spôsobujú aj infekčné ochorenia, poranenia alebo úrazy a straty na zvieratách vzniknuté pri pôrodoch. Allianz - Slovenská poisťovňa má vo svojom poistnom programe poistenia vzťahujúce sa na uhynutie a usmrtenie hospodárskych zvierat.

Dôvody:

 • nákazy hospodárskych zvierat (napr. mor HD, mor ošípaných, BSE, IBR, slintačka a krívačka, katarálna horúčka oviec, brucelóza, dyzentéria),
 • nákazy hydiny (napr. salmonelóza, tuberkulóza, infekčná bronchitída, infekčná hepatitída, vtáčia chrípka),
 • živelných udalostí (požiar, víchrica, priamy úder blesku, záplava, povodeň, zrútenie zemín, skál, stromov),
 • jednotlivých škôd na reprodukčných zvieratách (chorôb, zlomenín, omrzlín, popálenín, uškrtenia, vytknutia, potratov a ďalších),
 • jednotlivých škôd na plemenných zvieratách,
 • úhynu, krádeže a straty zvierat pri preprave,
 • uhynutia zvierat z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu,
 • uhynutia zvierat zasiahnutých elektrickým prúdom,
 • uhynutia hydiny zapríčinené prehriatím organizmu

Čo je poistením kryté?
Poistiť je možné hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone v rámci jednotlivých vekových kategórií. Z hydiny je možné poistiť sliepky, morky, kačice a husi.

Štátna podpora
Takmer vo všetkých európskych krajinách je poistenie plodín a hospodárskych zvierat v rôznych formách podporované štátom. Pre štát je to najefektívnejší spôsob ochrany poľnohospodárskej produkcie proti katastrofickým udalostiam. Je to tiež oveľa lacnejší a transparentnejší spôsob ako rôzne iné formy dotácií. Ministerstvo pôdohospodárstva SR každoročne rozhoduje o poskytovaní podporných prostriedkov na úhradu časti poistného plateného poľnohospodárskym subjektom. Táto dotácia môže byť až do výšky 50 percent uhradeného poistného za poistenie rastlinnej a živočíšnej výroby.

Dátum vydania: 18.04.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook