Online poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania | Allianz - Slovenská poisťovňa

Online poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Ponuku produktov Allianz – Slovenskej poisťovne, ktoré je možné uzatvoriť online na interentovej stránke www.allianzsp.sk , doplnilo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Navyše pri uzatvorení tohto poistenia cez internet dostane klient zľavu 7%.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania chráni zamestnanca v prípade, ak zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobí škodu, za ktorú zodpovedá podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi ním a zamestnávateľom.

Poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere, ako aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).

Poistenie si môže uzatvoriť zamestnanec a tiež zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov. Poistenie platí na celom území SR.

K poisteniu je možné uzatvoriť aj pripoistenia na:
- chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu,
- škodu na dopravovaných veciach,
- rozšírenú územnú platnosť poistenia pre svet.

Allianz – Slovenská poisťovňa sa snaží o neustále skvalitňovanie svojich služieb a zabezpečenie maximálneho pohodlia klientov pri komunikácii s poisťovňou. Cez internet je možné uzatvoriť aj povinné zmluvné poistenie, cestovné poistenie a poistenie do hôr.

Viac informácií o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania môžu klienti získať na internetovej stránke www.allianzsp.sk , bezplatnej linke Allianz Direct 0800 122 222, alebo v ktorejkoľvek pobočke Allianz – SP.

Dátum vydania: 11.12.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook