Chyby a omyly vedenia spoločnosti sa dajú chrániť poistením | Allianz - Slovenská poisťovňa

Chyby a omyly vedenia spoločnosti sa dajú chrániť poistením

Allianz – Slovenská poisťovňa je lídrom v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O). Allianz - SP ako prvá poisťovňa na Slovensku prekročila v tomto druhu poistenia ročný predpis poistného 50 mil. Sk (posledných 12 mesiacov) a v súčasnosti je trhovým lídrom s odhadovaným podielom okolo 50 percent. Zároveň je Allianz – SP lídrom v poistení D&O spomedzi všetkých spoločností v rámci skupiny Allianz v strednej a východnej Európe.

Poistenie D&O kryje celý rozsah zákonnej zodpovednosti členov orgánov spoločnosti stanovenej nielen Obchodným zákonníkom, ale aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi . V prípade vzniku nárokov na náhradu škody, dochádza často aj k súdnemu konaniu. Z poistenia sa preto hradia, okrem samotnej finančnej škody, aj náklady spojené s obhajobou poisteného, právnym zastúpením, prípadným súdnym procesom, či náklady spojené s mimosúdnym vyrovnaním.

V priebehu posledného roka bol zaznamenaný nárast dopytu po tomto druhu poistného krytia aj zo strany malých a stredne veľkých spoločností. Tieto spoločnosti a ich manažéri môžu získať, za dnes už veľmi prijateľnú výšku poistného, široké poistné krytie zodpovednosti vyplývajúcej z prípadných chybných rozhodnutí, či opomenutí manažmentu pri každodennom chode spoločnosti. Poistenie sa vzťahuje aj na nároky vyplývajúce z porušenia práv zamestnancov, ktorých počet v posledných rokoch značne narastá.

Poistenie D&O sa už v prípade mnohých firemných klientov stalo popri bežných druhoch poistenia (poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti, a pod.) ďalším štandardne dojednávaným poistením. Vzhľadom na skutočnosť, že zodpovednosť členov orgánov spoločností je neobmedzená, pre manažérov môžu byť dôsledky vzniknutého nároku voči nim finančne zničujúce. Poistenie nechráni len členov orgánov, ale aj samotnú spoločnosť, keďže spôsobené škody sa môžu vyšplhať do značných výšok a na ich vykrytie nemusí stačiť ani celý majetok manažéra, ktorý škodu spôsobil.

Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že voči manažérom spoločností sú vznášané nároky na náhradu škody spôsobenej výkonom funkcie člena orgánu spoločnosti. Tento trend možno sledovať v krajinách Európskej únie už niekoľko rokov a v priebehu posledných troch rokov sa stále viac prenáša aj na Slovensko. Poistenie D&O je v tejto súvislosti jedinou dostupnou a efektívnou ochranou členov orgánov spoločnosti a zároveň ochranou majetku spoločnosti v prípadoch, ak vznikne škoda v dôsledku chyby alebo omylu jej vedenia.

Dátum vydania: 21.11.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook