Allianz – SP vyplatí dividendy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz – SP vyplatí dividendy

Bratislava, 22. júna 2007 – Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., dnes prerokovalo Výročnú správu Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. (ASP) za rok 2006 a správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2006. Akcionári tiež schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku Allianz - SP.

Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku Allianz – Slovenskej poisťovne za uplynulý rok vo výške 2, 648 mld. Sk, z čoho 264 809 tis. Sk bude odvedených do zákonného rezervného fondu, 1, 379 mld. Sk určilo na výplatu dividend, 956 351 tis. Sk bude zaúčtovaných ako nerozdelený zisk a zvyšok sa prevedie do sociálneho fondu a fondu sociálnych potrieb.

Riadne valné zhromaždenie zároveň schválilo návrh na výplatu dividend zo zisku spoločnosti akcionárom v hodnote 42,30 Sk za akciu v nominálnej hodnote 180 Sk a 235 Sk za akciu v nominálnej hodnote 1000 Sk. Riadne valné zhromaždenie tiež rozhodlo o spôsobe a mieste výplaty dividend.

Na rokovaní odznela informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, pričom sa predpokladá uzavrieť rok 2007 so ziskom.

Na dnešnom valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári, ktorí disponujú 584 590 182 hlasmi, čo predstavuje 99,612 % základného imania spoločnosti.

Dátum vydania: 22.06.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook