Krádeže áut a poisťovacie podvody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Krádeže áut a poisťovacie podvody

Na otázky odpovedá Ing. Anna Gajdárová, riaditeľka Odboru likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení Allianz - SP, a.s.

* Ako si vysvetľujete, že počet krádeží motorových vozidiel je už dlhší čas približne na rovnakej úrovni?

Krádež motorového vozidla je z kriminalistického hľadiska veľmi špecifický delikt. Po takomto čine sú stopy odcudzenia na samotnom ukradnutom vozidle. Preto sa považuje tento druh kriminality v porovnaní s finančnými ziskami za menej riskantný ako iné majetkové delikty. Toto využívajú nielen zlodeji áut, ale aj páchatelia poisťovacích podvodov. "Krádežami" a následným obchodom s odcudzenými motorovými vozidlami sa zaoberajú organizované skupiny páchateľov. Ak si uvedomíme, čo všetko treba vykonať a zabezpečiť od "krádeže" po speňaženie odcudzeného vozidla, tak nám musí byť zrejmé, že túto činnosť nemôže vykonávať jednotlivec. Páchatelia sa preto snažia znižovať riziko odhalenia napríklad tým, že vozidlo priamo neukradnú, ale jednoducho ho zakúpia na lízing a po krátkom čase predajú či už v zahraničí alebo na Slovensku. Obchod s kradnutými motorovými vozidlami sa riadi ekonomickým princípom ponuky a dopytu. Kým budú existovať možnosti na legalizáciu kradnutých motorových vozidiel a možnosti využitia súčiastok z odcudzených vozidiel v ktoromkoľvek štáte Európy, bude po odcudzených vozidlách dopyt, a preto sa budú aj fiktívne "kradnúť".

* Aký je podiel poisťovacích podvodov?

Podiel poisťovacích podvodov je možné iba odhadnúť. Podľa našich informácií sa pohybuje medzi 30 až 50 percentami.

* Prečo je podiel poisťovacích podvodov na krádežiach vozidiel taký veľký?

Páchatelia sa týmto spôsobom snažia znižovať riziko svojho odhalenia. Vozidlo je legálne zakúpené na tzv. "bieleho koňa", známeho alebo dokonca aj na rodinného príslušníka. Na území Slovenska i v zahraničí sa s vozidlom až do oznámenia jeho "krádeže" a vyhlásenia pátrania manipuluje úplne legálne. Z toho dôvodu je pre páchateľov jednoduchšie a menej riskantné zakúpiť vozidlo na lízing, poistiť ho a následne predať, ako ho skutočne ukradnúť, prechovávať, zmeniť identitu, vybaviť falošnými alebo legálnymi dokladmi a následne ho predať. Tento postup si vyžaduje určitú solventnosť páchateľov, pretože pri zakúpení vozidla je potrebné uhradiť takzvanú prvú lízingovú splátku, ktorá dosahuje niekoľko desiatok až niekoľko stotisíc korún.

* Má Allianz - Slovenská poisťovňa spôsob na odhaľovanie poisťovacích podvodov v súvislosti s fingovanými krádežami motorových vozidiel?

Dokonalý spôsob na odhalenie poisťovacieho podvodu zatiaľ nejestvuje. No v spolupráci s políciou a so zahraničnými partnermi sme v tejto oblasti dosiahli zaujímavé výsledky. V poslednom období sa našej spoločnosti vďaka tejto spolupráci podarilo zachytiť, zaistiť a dosiahnuť právne navrátenie troch "odcudzených" motorových vozidiel, ktoré boli legalizované na Ukrajine a v Ruskej federácii. Za veľký úspech to považujeme najmä preto, že doposiaľ bola úspešnosť navrátenia odcudzených vozidiel z krajín bývalého Sovietskeho zväzu veľmi nízka. V súčasnosti robíme úkony v súvislosti s právnym navrátením vozidla zn. Subaru Legacy, pri ktorom sa nám podarilo zabezpečiť dôkazy, ktoré nasvedčujú tomu, že toto vozidlo v skutočnosti nebolo ukradnuté a že ide s najväčšou pravdepodobnosťou o poisťovací podvod. Skutočné dokazovanie v zmysle ustanovení trestného zákona však musí vykonať orgán činný v trestnom konaní.

* Ako postupuje poisťovňa po právnom navrátení týchto vozidiel?

Podľa možností zabezpečíme čo najpodrobnejšiu dokumentáciu vozidla. Zameriavame sa na jeho technický stav a na skutočnosti, ktoré poukazujú na spôsob jeho "odcudzenia". Následne sa tieto vozidlá odpredajú v mieste zaistenia, čím sa nám aspoň čiastočne darí znižovať škodovosť. Náklady na právne zastúpenie a transport zo štátov bývalého Sovietskeho zväzu na územie SR sú veľmi vysoké, a preto je dovoz takýchto vozidiel nerentabilný. Rentabilitu dovozu odcudzených a následne nájdených vozidiel ovplyvňuje aj súčasný stav zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý neumožňuje opätovné zaradenie takéhoto vozidla do premávky, čo znižuje jeho hodnotu na slovenskom trhu s motorovými vozidlami. Ak je odcudzené vozidlo trvalo vyradené z evidencie dopravného inšpektorátu, zákon neumožňuje jeho opätovné zaradenie do prevádzky. A to aj napriek tomu, že jeho technický stav je často lepší ako technických stav vozidiel, ktoré bežne stretávame na našich cestách. Táto právna úprava sa, samozrejme, dotýka aj vlastníkov nepoistených vozidiel.

***

Ďalšie informácie o poistení vozidiel získate aj na stránke ww.allianzsp.sk, na bezplatnej infolinke 0800 122 222 denne od 7. do 21. h alebo v ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne či prostredníctvom obchodných zástupcov

Dátum vydania: 26.06.2006

Zdroj: Auto magazín