ALLIANZ - SP JE ÚSPEŠNÁ V BOJI PROTI PODVODOM | Allianz - Slovenská poisťovňa

ALLIANZ - SP JE ÚSPEŠNÁ V BOJI PROTI PODVODOM

AŽ 20 PERCENT PODOZRIVÝCH POISTNÝCH UDALOSTÍ SA KONČÍ TRESTNÝM OZNÁMENÍM

Allianz - Slovenská poisťovňa preskúmala od apríla 2004 do konca uplynulého roka 1679 podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením 109 miliónov korún, z ktorých vyplynulo 298 trestných oznámení. V 12 prípadoch bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené a páchatelia boli zaviazaní povinnosťou uhradiť spôsobenú škodu. Výsledkom boja proti poisťovacím podvodom je klesajúci trend vo výskyte poistných udalostí, ktoré nesú znaky poisťovacieho podvodu.
Na základe skúseností Allianz - Slovenskej poisťovne a policajných štatistík je pravdepodobné, že 30 až 50 percent z oznámených poistných udalostí sú poisťovacie podvody. Význam boja proti poisťovacím podvodom nie je len v komerčnej stránke, to znamená v nevyplatení neoprávneného poistného plnenia. Poisťovňa sa predovšetkým snaží ochraňovať záujmy poctivých klientov, ktorí majú právo platiť poistné v sumách nezvýšených o neoprávnené poistné plnenia poskytnuté na základe poisťovacích podvodov. Najväčšie problémy s páchaním poisťovacích podvodov zaznamenáva ASP v havarijnom poistení motorových vozidiel, v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a tiež v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.
Poisťovací podvod - je trestným činom v zmysle § 223 Trestného zákona, ak spôsobená škoda presahuje zákonom určenú hranicu - pre účely pracovníkov, ktorí sa v Allianz - SP zaoberajú odhaľovaním a prešetrovaním poisťovacích podvodov, sa za poisťovací podvod považuje každá poistná udalosť, v ktorej si klient vedome uplatní poistné plnenie, na ktoré nemá nárok a pri oznamovaní poistnej udalosti alebo v priebehu likvidácie poistnej udalosti uvedie nepravdivé údaje o vzniku alebo rozsahu škody. V praxi to znamená, že si klient vedome uplatní "nárok" na poistné plnenie za škodu, ktorá mu nikdy nenastala, alebo za škodu, ktorá mu síce bola spôsobená, ale nie v takom rozsahu, v akom si náhradu škody uplatňuje. Špecifické je to najmä pri náhrade škody z poistných zmlúv poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) alebo z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.
O poisťovací podvod ide aj vtedy, ak bola poškodenému škoda naozaj spôsobená, výška škody nie je navýšená, ale poistená osoba, ktorá sa k zodpovednosti za spôsobenie škody prizná, v skutočnosti za vzniknutú škodu nezodpovedá. Vo väčšine odhalených poisťovacích podvodov na tomto úseku sa klienti snažia uvedenými poistnými zmluvami nahradiť chýbajúce havarijné poistenie motorových vozidiel. Najmä ak ide o poškodenie čelných skiel a iné poškodenie vozidiel, pri ktorých nebolo dojednané havarijné poistenie.
- Poisťovacie podvody z poistenia zodpovednosti sa nepáchajú iba v súvislosti s motorovými vozidlami. Vo väčšine prípadov ide o dohodu dvoch strán, poškodeného a vinníka. Niekedy si zúčastnení ani neuvedomujú, že sa dopúšťajú poisťovacieho podvodu.

SPÔSOBY POISŤOVACÍCH PODVODOV

Pri havarijnom a povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel * poškodenie čelných skiel * poškodenie zdravia * antidatovanie poistnej zmluvy * škodová udalosť vôbec nenastala (škodová udalosť je fingovaná, vozidlo je nastrojené, a podobne), * vozidlo bolo poškodené úmyselne * škodová udalosť nastala, ale skutočné poškodenie je menšieho rozsahu ako to popisuje poistený (navyšovanie faktúr za opravu, odcudzenie vecí, ktoré neboli odcudzené a podobne), * škodová udalosť nastala, ale nie takým spôsobom ako to deklaruje poistený, napríklad spôsobom, ktorý by umožnil poisťovni primerane znížiť poistné plnenie alebo ukončiť likvidáciu bez poistného plnenia, (vinník nehody nemá uzatvorené PZP, alkohol za volantom, nepoistené riziko a podobne), * pri krádežiach motorových vozidiel môže ísť o nasledovné spôsoby: a) vozidlá sú kupované na lízing už s úmyslom, že budú nelegálne predané do zahraničia alebo domácemu priekupníkovi alebo, b) osoby, ktoré majú problémy s platením lízingových splátok, ponúknu vozidlo na predaj priekupníkom, aby mu ho lízingová spoločnosť neodňala a podobne.
Spôsobov je určite viac a vždy závisia od možností a schopností páchateľa a tiež od konkrétnej situácie, v ktorej sa poistený nachádza. Poisťovacie podvody pri krádežiach motorových vozidiel sú veľmi špecifické tým, že vozidlá sú predávané do zahraničia alebo priekupníkom na území Slovenskej republiky, ktorí zabezpečia ich legalizáciu alebo ich rozpredajú na súčiastky. Väčšinou ide o vozidlá vo vlastníctve lízingových spoločností, a to na začiatku alebo na konci lízingového prenájmu.
Jednoduchšie poisťovacie podvody páchajú jednak osoby, ktorým bola škodovou udalosťou skutočne spôsobená škoda (možno prvýkrát) a snažia sa neúmerne navýšiť poistné plnenie s cieľom dostať späť okrem spôsobenej škody aj zaplatené poistné, teda jednorázovo sa snažia využiť vzniknutú situáciu. Podvody robia aj dobre organizované skupiny, ktoré poznajú technológie využívané pri oprave motorových vozidiel, všeobecne platnú právnu úpravu a aj interné smernice, ktorými sa poisťovníctvo riadi. Vylákané poistné plnenia tvoríia jeden zo zdrojov nemalých príjmov týchto skupín. Odhaľovanie a tiež aj preukazovanie takto spáchaných poisťovacích podvodov je veľmi náročné na čas a tiež na odbornosť pracovníkov, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú.

PRÍKLAD POISŤOVACIEHO PODVODU

Za kuriózny možno považovať pokus o podvod, pri ktorom si klient v poisťovni uplatnil škodu na prednej časti motorového vozidla. Keďže sa škoda zamestnancom Allianz - Slovenskej poisťovne zdala podozrivá, začali ju prešetrovať.
Zistili, že poškodenie predného nárazníka má identické poškodenia ako poškodenia predných nárazníkov v iných poistných udalostiach. Skúmaním troch motorových vozidiel zn. Škoda Fabia zistili, že nikdy nemali vymenené nárazníky, ani ich nemali inak opravované. Tieto vozidlá neboli v skutočnosti poškodené a išlo o tzv. nastrojené škody, pri ktorých bol v troch poistných udalostiach použitý jeden a ten istý poškodený nárazník.
Súhrnná škoda bola v týchto troch prípadoch približne 400 tisíc korún. Z tohto prípadu je zrejmé, že poškodené dielce, ktoré sú využívané na nastrojenie fingovaných škôd, sa medzi páchateľmi predávajú.

Dátum vydania: 03.03.2006

Zdroj: MOT'or