Štúdia o dosahu klimatických zmien na finančný sektor | Allianz - Slovenská poisťovňa

Štúdia o dosahu klimatických zmien na finančný sektor

Skupina Allianz v spolupráci s World Wildlife Fund (WWF, Svetový fond na ochranu prírody) vypracovala štúdiu na tému Klimatické zmeny a finančný sektor: Akčný program, ktorá mapuje a ponúka ucelený pohľad na problematiku klimatických zmien vo svete a jej dosahu na firmy. V spomínanej štúdii sa identifikujú faktory negatívne ovplyvňujúce finančný sektor a zároveň sú v nej i návrhy riešení.
Klimatické podmienky sa neustále menia. Avšak v súčasnosti svet čelí "novej klíme", ovplyvňovanej zásahmi človeka. Táto téma sa stáva stále naliehavejšou práve kvôli intenzite týchto zmien. Zmeny aj v budúcnosti budú výrazné, ale už teraz ľudia pociťujú niektoré dôsledky, napríklad vysokých emisií oxidu uhličitého vypúšťaného do ovzdušia, čím vzniká tzv. skleníkový efekt.
Klimatické zmeny predstavujú veľké riziko pre globálnu ekonomiku: zasiahnu zdravie ľudí - spoločnosti, obmedzia prístupnosť zdrojov, zvýšia cenu energie a významne ovplyvnia hodnotu firiem. Na druhej strane potreba zmeny orientácie firiem zároveň ponúka možnosť v dostatočnom predstihu sa prispôsobiť vznikajúcim podmienkam a tak urobiť kroky v prospech planéty.

Hlavné oblasti, ktorým sa štúdia venuje:

* priame ekonomické náklady, ktoré vznikajú vplyvom prebiehajúcich zmien klímy,
* implementácia jasných pravidiel na zní-ženie emisií oxidu uhličitého v ovzduší a dopad na ekonomické prostredie.
* navrhuje najvhodnejšie opatrenie vzhľadom na náklady a benefity plynúce z týchto opatrení.
* nové riziká a nové šance pre vybrané finančné sektory: poisťovníctvo, bankovníctvo a správa aktív.
* podpora financovania nových spôsobov energetických zdrojov.
* odporúčania a identifikácia hlavných východísk pre budúcnosť určených firmám, klientom, politikom, občianskym združeniam a širokej verejnosti.

Podľa štúdie sa Európa nielenže otepľuje o 40 percent rýchlejšie ako zvyšok sveta, ale taktiež v poslednom období utrpela niekoľ-kými pohromami spôsobenými práve klimatickými zmenami. Búrky v rokoch 1999 a záplavy v roku 2002 stáli každá okolo 13 miliárd eur, horúčavy v roku 2003 stáli občanov EÚ ďalších 10 miliárd eur.

Priame náklady spôsobené klimatickými zmenami:

* potenciálne straty spôsobené klimatickými zmenami sa nedajú presne určiť, ale Európska komisia ich celkovo odhaduje na 74 triliónov eur, ak nebudú zrealizované nevyhnutné efektívne kroky,
* stúpajúca hladina morí bude priamou hrozbou pre všetky prímorské oblasti a spôsobí veľké škody,
* chudobné krajiny budú ako prvé najviac postihnuté klimatickými zmenami, nadväzne aj rozvinutejšie ekonomiky,
* sucho a nedostatok vody bude spôsobovať problémy v poľnohospodárstve, vodných zdrojoch (elektrárne) a podobne. Môže to viesť v extrémnych prípadoch až ku konfliktom spôsobeným nedostatkom zdrojov,
* v Európe, kde otepľovanie prebieha rýchlejšie ako inde na svete, záplavy už stoja obrovské sumy peňazí, s očakávaním horšieho vývoja,
* zdravotníctvo musí byť pripravené na choroby súvisiace s otepľovaním,
* vo finančnom sektore budú poisťovne ako prvé pociťovať dopady náhlych klimatických zmien.

Dátum vydania: 10.05.2006

Zdroj: SME