Môžete sa poistiť pred záplavami? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Môžete sa poistiť pred záplavami?

Na Slovensku zatiaľ neexistujú povodňové mapy, ale už na nich viaceré poisťovne pracujú," hovorí Lucia Muthová z poisťovne Allianz. "Povodňová mapa ukáže, v ktorých oblastiach hrozia najčastejšie záplavy. Mapa bude zostavená na základe zdokumentovania terénu oblasti, výskytu zrážok, prietoku vodných tokov a vybudovaných povodňových zábran. Predpokladáme, že sa začnú využívať koncom tohto roka. Najskôr pre poistenie priemyselných objektov a neskôr aj pre objekty fyzických osôb. Vďaka tomu budeme môcť presne špecifikovať, v akej rizikovej oblasti sa poistný objekt nachádza. Celý systém bude založený na stanovení individuálnej sadzby a určite bude spravodlivejší ku všetkým klientom.
Zatiaľ si môže klient vybrať poistenie stavby alebo domácnosti, v závislosti od toho, či chce mať poistenú stavbu alebo hnuteľné veci, alebo oboje. Princípom poistenia je poistiť pred nepredvídateľnou a náhodnou udalosťou. Ak je už dom poškodený povodňou, nie je možné sa poistiť a získať poistné plnenie z tejto škodovej udalosti," upresňuje Muthová. "Existujú oblasti, kde sa povodne vyskytujú pravidelne, a teda nejde o náhodnú udalosť, preto nie je možné zachovať princíp poistenia a toto riziko poistiť," zároveň objasňuje Muthová. Poisťovňa Union poisťuje aj oblasti s vyšším rizikom záplav, za ktoré považujú všetky miesta, ktoré sú vo vzdialenosti do 300 metrov vodného toku. Príplatok za poistenie pred povodňou súvisí s vyššou mierou rizika a pohybuje sa v rozmedzí 10 - 40 % z celkového ročného poistného v závislosti od predmetu poistenia. Celkové poistné pri riziku povodní a záplav predstavuje približne 15 % z celkového ročného poistného. Tú si v poisťovni Union stanoví klient sám, podľa vlastnej potreby. Minimálna suma je však 100 000 Sk, pri tejto sume sa poistné pohybuje vo výške 300 - 400 Sk. V prvom rade je dôležité, aby klient nahlásil svoju škodovú udalosť vo svojej poisťovni. Pri preberaní hlásenia poistných udalostí klientov pracovníci poisťovní informujú o ďalšom postupe vrátane vykonania obhliadky poškodených vecí. Klienti môžu začať s odstraňovaním škôd ihneď, tak, aby sa škoda nezväčšovala, musia si však poškodené miesto a rozsah škôd najskôr zdokumentovať - vyfotografovať. Klient má možnosť v niektorých poisťovniach požiadať aj o vyplatenie finančnej zálohy, potrebnej k rýchlemu odstráneniu následkov škôd. Poisťovne môžu pri likvidácii poistných udalostí postupovať len na základe zdokumentovanej príčiny a rozsahu poškodenia. Obhliadka pracovníkov poisťovní je veľmi dôležitá na kompletné zdokumentovanie príčiny a rozsahu poškodenia. V žiadnom prípade sa neodporúča vyhadzovať poškodené veci pred obhliadkou zo strany poisťovne.

Dátum vydania: 15.05.2006

Zdroj: Pekné bývanie