Allianz a klimatické zmeny | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz sa zaoberá dosahom klimatických zmien na finančný sektor

Skupina Allianz sa rozhodla spolu so Svetovým fondom na ochranú prírody (WWF) spojiť svoje sily a zrealizovali štúdiu na tému „Klimatické zmeny a finančný sektor: Akčný program“, ktorá mapuje a ponúka ucelený pohľad na problematiku klimatických zmien vo svete a jej dosah na firmy. Allianz - spoločne s WWF sa zasadzujú za rozprúdenie debaty na túto aktuálnu tému a dúfajú, že spoločne prispejú k riešeniu tohto stále naliehavejšieho problému, ktorým v súčasnosti trpí celý svet. Vďaka spomínanej štúdii sa podarilo identifikovať faktory negatívne ovplyvňujúce finančný sektor a zároveň ponúka aj riešenia.

Klimatické podmienky sa neustále menia. Avšak v súčasnosti čelíme „novej klíme“, tej, ktorá je ovplyvňovaná zásahmi človeka. Táto téma sa stáva stále naliehavejšou práve kvôli intenzite týchto zmien. Zmeny aj v budúcnosti budú značné, ale už teraz pociťujeme niektoré dôsledky, napr. vysokých emisií oxidu uhličitého vypúšťaného do ovzdušia, čím vzniká tzv. skleníkový efekt.

Klimatické zmeny predstavujú veľké riziko pre globálnu ekonomiku: zasiahnu zdravie ľudí - spoločnosti, obmedzia prístupnosť zdrojov, zvýšia cenu energie a významne ovplyvnia hodnotu firiem. Na druhej strane potreba zmeny orientácie firiem zároveň ponúka možnosť v dostatočnom predstihu sa prispôsobiť vznikajúcim podmienkam, a tak urobiť kroky v prospech planéty.

Štúdia vychádza z predpokladu, že v súčasnosti už máme dostatok informácií o tom, že investované prostriedky do včasnej prevencie budú mnohonásobne nižšie ako škody spôsobené nekontrolovateľným správaním firiem. Taktiež je dôležité pracovať na zlepšovaní údajov a získavaní poznatkov o klimatických zmenách, nastolenie zmeny v energetických technológiách – znižovanie emisií oxidu uhličitého v ovzduší, čím sa predíde omnoho tvrdším neskorším zásahom.

Hlavné oblasti, ktorým sa štúdia venuje:
• priame ekonomické náklady, ktoré vznikajú vplyvom prebiehajúcich zmien klímy
• implementácia jasných pravidiel na zníženie emisií oxidu uhličitého v ovzduší a dopad na ekonomické prostredie
• navrhuje najvhodnejšie opatrenie vzhľadom na náklady a benefity plynúce z týchto opatrení
• nové riziká a nové šance pre vybrané finančné sektory: poisťovníctvo, bankovníctvo a správa aktív
• podpora financovania nových spôsobov energetických zdrojov
• odporúčania a identifikácia hlavných východísk pre budúcnosť určených firmám, klientom, politikom, občianskym združeniam a širokej verejnosti.

Podľa štúdie sa Európa nielenže otepľuje o 40 percent rýchlejšie ako zvyšok sveta, ale taktiež v poslednom období utrpela niekoľkými pohromami spôsobenými práve klimatickými zmenami. Búrky v rokoch 1999 a záplavy v roku 2002 stáli každá okolo 13 miliárd eur, horúčavy v roku 2003 stáli občanov EÚ ďalších 10 miliárd eur.

Priame náklady spôsobené klimatickými zmenami:
• potenciálne straty spôsobené klimatickými zmenami sa nedajú presne určiť, ale Európska komisia ich celkovo odhaduje na 74 triliónov eur, ak nebudú zrealizované nevyhnutné efektívne kroky
• stúpajúca hladina morí bude priamou hrozbou pre všetky prímorské oblasti a spôsobí veľké škody
• chudobné krajiny budú ako prvé najviac postihnuté klimatickými zmenami, nadväzne aj rozvinutejšie ekonomiky
• sucho a nedostatok vody bude spôsobovať problémy v poľnohospodárstve, vodných zdrojoch (elektrárne) a pod. Môže to viesť v extrémnych prípadoch až ku konfliktom spôsobených nedostatkom zdrojov
• v Európe, kde otepľovanie prebieha rýchlejšie ako inde na svete, záplavy už stoja obrovské sumy peňazí, s očakávaním horšieho vývoja
• zdravotníctvo musí byť pripravené na choroby súvisiace s otepľovaním, napr. rakovina kože
• vo finančnom sektore budú poisťovne ako prvé pociťovať dopady náhlych klimatických zmien

Dátum vydania: 21.04.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook