Čo ponúkajú poisťovne na výlet do hôr | Allianz - Slovenská poisťovňa

Čo ponúkajú poisťovne na výlet do hôr

Poistenie nákladov pri zásahu Horskej záchrannej služby zatiaľ ponúkajú štyri poisťovne. Časom ich však bude pravdepodobne viac. Podľa vyjadrenia Evy Jackovej, tajomníčky sekcie pre poistenie a zaistenie neživotných poistení Slovenskej asociácie poisťovní, aj poisťovňa, ktorá ho nebude od júla ponúkať, neskôr ho môže zaradiť do svojho portfólia. "Vzhľadom na súčasné možnosti poistenia cez telefón a prostredníctvom e-mailu však nie je predpoklad, že by to kapacitne nestačilo," dodáva. Marcela Kukučková, vedúca odboru cestovného poistenia poisťovne Union, zasa predpokladá, "že časom sa bude tento druh poistenia rozširovať, buď sa bude ponúkať v rámci cestovného poistenia alebo sa ku samotnému poisteniu bude dať pripoistiť napríklad proti úrazom a podobne".

Príklad: Aké sú zatiaľ možnosti poisťovní?

Ako sa poisťovňa zachová, ak napríklad:
* turista išiel na túru a neoznámil to na chate, stal sa mu úraz, bol deň nezvestný a musela ho hľadať Horská záchranná služba
* opitý išiel na túru, zablúdil a Horská záchranná služba ho musela hľadať
* napriek vyhláseniu, že bolo zlé počasie, išli nevhodne oblečené turistky na túru, zranili sa a museli ich hľadať
* turisti išli po zasneženom hrebeni aj napriek tomu, že Horská záchranná služba vyhlásila lavínové nebezpečie, pohli lavínu, ktorá zavalila dvoch ďalších turistov a museli ich vyslobodzovať

Union poisťovňa

* Výška poistnej sumy sa bude pohybovať na úrovni 200- až 300-tisíc Sk.
* Denné poistné bude asi 10 Sk.
* Poisťovňa bude pokrývať náklady na vyhľadávanie osôb v horskej oblasti, vyslobodzovanie osôb, ich prepravu z miesta nehody k najbližšiemu prostriedku zdravotníckeho zariadenia, zvoz telesných pozostatkov.
* Toto poistenie môžu uzatvoriť aj cudzí štátni príslušníci.
* Podmienkou pri spomínaných prípadoch je, aby poistený dodržiaval všetky bezpečnostné zásady a nariadenia Horskej záchrannej služby.
* Ak ich poruší, poisťovňa bude kryť zásah vždy, ale preskúma ho a vyhradí si právo na poistné plnenie podľa miery zavinenia.
* Podobné veci ako alkohol na túre či požitie omamných látok je výlukou z poistenia, ktoré je pri poistných zmluvách štandardom.

Generali Poisťovňa

* Poisťovňa bude hradiť náklady vynaložené Horskou záchrannou službou, občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami pri záchrane v horských oblastiach vrátane priepastí a jaskýň v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia.
* Poistenie sa dojednáva samostatne a vzťahuje sa na územie Slovenska.
* Poisťovňa ponúka dennú alebo celoročnú tarifu.
* Poistený nemusí v súvislosti s poistnou udalosťou nikoho kontaktovať. Komunikácia o úhrade nákladov bude prebiehať medzi poisťovňou a HZS. Je však povinný poskytnúť poisťovni všetky informácie a doklady, ktoré sú dôležité pre posúdenie nároku na vyplatenie poistného plnenia.
* Klient sa môže rozhodnúť medzi dvoma typmi poistného krytia - Základ alebo Extrem.
* Základ - je určený pre pešiu turistiku - vychádzkovú a horskú, zjazdové a bežecké lyžovanie, snoubording, sánkovanie, jazdu na boboch.
* Extrém - je určený pre aktivity variantu Základ, lyžovanie a snoubording mimo zjazdovej trate alebo vo voľnom teréne, lyžiarsku túru, paraglajding, jazdu na horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na cvičných skalách, jaskyniarstvo, jazdu na snežných vozidlách.
* prípady ako poistený išiel na túru a neoznámil to na chate, stal sa mu úraz, bol deň nezvestný a musela ho hľadať HZS -nevzťahuje sa výluka
* opitý išiel na túru, zablúdil a HZS ho musela hľadať - výluka z poistenia
* napriek vyhláseniu, že bolo zlé počasie, išli nevhodne oblečené turistky na túru, zranili sa a museli ich hľadať - výluka z poistenia
* turisti išli po zasneženom hrebeni aj napriek tomu, že HZS vyhlásila lavínové nebezpečenstvo, pohli lavínu, ktorá zavalila dvoch ďalších turistov a museli ich vyslobodzovať - výluka z poistenia

Allianz - Slovenská poisťovňa

* Poisťovňa bude kryť náklady, ktoré má Horská záchranná služba právo vymáhať si v zmysle zákona.
* Poistenie sa bude dať uzatvoriť krátkodobo aj celoročne, samostatne alebo ako súčasť cestovného poistenia.
* Pri spomínaných prípadoch, ak mali vplyv na rozsah poistnej udalosti, môže poisťovňa znížiť alebo zamietnuť poistné plnenie.

Kooperativa

* Pôjde o jednoduché poistenie, ktoré sa stane pripoistením v rámci cestovného poistenia. Bude predávané buď samostatne, alebo v rámci balíka ponúkaného v tuzemskom cestovnom poistení.
* Časová platnosť bude ľubovoľná, na počet dní, na akom sa dohodne klient a poisťovňa.
* Územná platnosť bude obmedzená na horské oblasti, kde je HZS.
* Cena poistenia nie je zatiaľ stanovená. Ak bude poistenie včlenené do balíka, bude stanovená cena celého balíka.
* Poisťovňa bude pri riešení poistnej udalosti pravdepodobne uplatňovať systém priamej komunikácie s HZS, teda bez účasti poisteného. Bude potrebná len v sporných prípadoch.
* Podmienkou je, aby poistený dodržiaval pokyny HZS. Ak by klient túto povinnosť porušil, poisťovňa bude požadovať spoluúčasť na úhrade nákladov, ktoré požaduje horská služba.
* Všetky štyri prípady sú poistením kryté, ale poistený by nebol plne odškodnený, poistné plnenie by bolo znížené o sumu, ktorou sa poistený podľa rozsahu zavinenia na vzniku škody podieľal.

Dátum vydania: 31.05.2006

Zdroj: Pravda