ASP poisťuje aj leteckú dopravu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa poisťuje aj leteckú dopravu

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ponúka firmám a korporáciám okrem bežných produktov a služieb aj špecifické produkty, medzi ktoré patrí aj poistenie rizík súvisiacich s letectvom. V praxi to znamená, že poisťovňa zabezpečí spoločnosti poistenie voči zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a havarijné poistenie lietadla. Allianz - SP poisťuje dopravné lietadlá, malé lietadlá, vrtuľníky, balóny a klzáky.

V zmysle Nariadenia č. 785/ 2004 EÚ sú stanovené minimálne požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla. A to poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú tretím osobám (osoby, ktoré nie sú na palube lietadla), pasažierom, na batožine cestujúcich alebo na prepravovanom náklade. Každé lietadlo musí mať na palube certifikát o poistení zodpovednosti za škodu.

Lietadlá musia byť poistené aj voči ďalším rizikám, ako je napríklad nutnosť poistiť si riziko vojny, únosu lietadla, sabotáže a v súčasnosti aktuálnu hrozbu - poistenie voči terorizmu.

Limity voči tretím osobám sa stanovujú podľa vzletovej hmotnosti lietadla. Najčastejšie sa poisťujú lietadlá do vzletovej hmotnosti 2 700 kg s limitom poistného krytia 3 mil. SDR1 (cca 135 mil. Sk). Dopravné lietadlo s hmotnosťou do 500 tisíc kilogramov musí mať minimálnu poistnú sumu za škodu voči tretím osobám 500 mil. SDR (cca 700 mil. dolárov). Limit na jedného pasažiera je 250 tisíc SDR pri prevádzke komerčných letov a 100 tisíc SDR pri využívaní lietadla na športové a rekreačné účely. Na konečnú sumu poistného má vplyv najmä výška poistnej sumy. Výraznou mierou ovplyvní výšku poistného aj účel využívania lietadla, počet nalietaných hodín pilota na konkrétnom poisťovanom type lietadla, celkový počet nalietaných hodín a, prirodzene, aj škodovosť.

Allianz - Slovenská poisťovňa zaisťuje všetky riziká u zaisťovateľov, ktorí spĺňajú rating finančnej spoľahlivosti.

Mena SDR (Special Drawing Rights - Zvláštne práva čerpania). Táto umelá menová jednotka sa využíva ako medzinárodné rezervné aktívum a zároveň ako účtovná jednotka. Využívajú ju členské štáty MMF a ďalšie vybrané inštitúcie, vrátane Svetovej banky. SDR tvorí kôš týchto mien: USD, EUR, JPY a GBP.

Dátum vydania: 20.02.2006

Zdroj: Dopravné noviny Transport