Nehrozí vám povodeň? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nehrozí vám povodeň?

V letnom období sa viac ako inokedy zaujímame o vhodné zabezpečenie svojich bytov, rodinných domov, chát a chalúp či už pred zlodejmi počas našej neprítomnosti, alebo pred živelnými udalosťami.

Mnohí zmysel poistenia nehnuteľností spochybňujú argumentom inflácie a rýchlo sa meniacimi cenami nehnuteľností a materiálu. Niektoré poisťovne preto ponúkajú k poisteniu nehnuteľnosti tzv. indexáciu (valorizáciu) poistnej sumy. Znamená to, že sa poistná suma každý rok upravuje indexom nárastu cien stavebných materiálov a prác (stavebný cenový index), čo zabráni vplyvom inflácie. Málokto však vie, že niektoré poisťovne poisťujú aj rozostavané budovy alebo budovy v rekonštrukcii vrátane stavebného materiálu, mechanizmov a náradia, ale napríklad aj zásoby paliva. Aké sú najčastejšie otázky, ktoré zaujímajú klientov v prípade nepredvídanej živelnej udalosti, akou je povodeň? Na to sme sa opýtali tlačovej hovorkyne Lucie Muthovej z Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.

Ako ma poškodený postupovať v prípade, ak musí na pracovníka poisťovne čakať niekoľko dní, napríklad pri povodni?
- V prvom rade je dôležité, aby nahlásil škodovú udalosť vo svojej poisťovni. Pri veľkých povodniach poisťovne zvyčajne spolupracujú so starostami obcí a tlačivá na hlásenie poistnej udalosti sú k dispozícii priamo na obecných úradoch. Pri preberaní hlásenia poistných udalostí potom pracovníci poisťovní informujú klientov o ďalšom postupe vrátane vykonania obhliadky poškodených vecí.

Má si klient rozsah škôd odfotografovať alebo iným spôsobom zdokumentovať, ak nemôže ponechať poškodený majetok v nezmenenom stave?
- Samozrejme, poškodený má právo aj povinnosť predchádzať zvyšovaniu rozsahu poškodenia. Napriek tomu je obhliadka pracovníka poisťovne veľmi dôležitá na kompletné zdokumentovanie príčiny a rozsahu poškodenia. V nijakom prípade klientom neodporúčame vyhadzovať poškodené veci pred obhliadkou zo strany poisťovne. Ak však klient dokáže poskytnúť dodatočné informácie o rozsahu poškodenia (napríklad výšku hladiny vody v domových priestoroch) vo forme fotodokumentácie, prispeje tým k urýchleniu vybavovania svojej poistnej udalosti.

Hrozí klientom zníženie vyplatenej poistnej sumy, ak škody do príchodu pracovníka poisťovne upracú alebo iným spôsobom zmenia ich viditeľný rozsah?
- Poisťovne môžu pri likvidácii poistných udalostí postupovať len na základe zdokumentovanej príčiny a rozsahu poškodenia. To však neznamená, že poškodení nemajú začať s prácami na ich odstraňovaní. Podstatné je zachovať poškodené veci k dispozícii a zároveň vedieť preukázať rozsah poškodenia. V prípade poistných udalostí zapríčinených povodňami to nebýva problémom, pretože sú stopy dobre viditeľné aj viac dní po vzniku poistnej udalosti. Najdôležitejším krokom je však práve rýchle hlásenie škodovej udalosti a prípadná konzultácia postupu pri odstraňovaní poškodenia.

V akom časovom horizonte budú pracovníci poisťovne schopní vybaviť poistné udalosti v postihnutých oblastiach?
- Odhad času potrebného na ukončenie týchto poistných udalostí sa nedá predpovedať, pretože klienti hlásia dané škody aj s väčším časovým odstupom. Klienti tiež môžu dostať zálohu až do výšky 80 percent predpokladanej škody.

Prečo sa nepoisťuje riziko povodne v oblastiach, kde sa už povodne vyskytli?
- V oblastiach, kde sa povodne vyskytujú pravidelne, nejde o náhodnú udalosť, preto nemožno zachovať princíp poistenia a toto riziko poistiť. Všetky poistné zmluvy sa však posudzujú individuálne. Keďže povodne sa na Slovensku v posledných rokoch vyskytujú čoraz častejšie, odporúčame nečakať na to, kým poškodia váš majetok, ale poistiť si nehnuteľnosť i domácnosť vopred. V takomto prípade je možné poistiť aj riziko povodní.

Čo ak klient nevie, či má poistené aj riziko povodne?
- Poistené riziká sú uvedené v poistnej zmluve, pri starších typoch poistenia bola povodeň automaticky zahrnutá v živelných rizikách; pri novších typoch poistenia záleží na module, ktorý si klient vybral.

Dátum vydania: 07.07.2005

Zdroj: Eurobiznis, str. 21