Cestovné poistenie bez limitu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie bez limitu

O cestovnom poistení na dovolenku sa zhovárame s Miroslavom Pacherom, riaditeľom odboru poistenia privátnych klientov v Allianz - Slovenskej poisťovni.

Aké produkty ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa v rámci cestovného poistenia?
- Cestovné poistenie si klienti môžu dohodnúť v rôznych variantoch. Základným poistením, ktoré odporúčame každému klientovi pred cestou do zahraničia, je poistenie liečebných nákladov. Allianz - Slovenská poisťovňa, ako jediná na slovenskom trhu, ponúka poistenie s neobmedzeným krytím. Znamená to, že ak budú náklady na ošetrenie, hospitalizáciu a prevoz na Slovensko v akejkoľvek výške, poisťovňa ich preplatí. Toto poistenie možno uzatvoriť aj s poistením batožiny, úrazovým poistením, poistením zodpovednosti za škodu a nadštandardnými asistenčnými službami spoločnosti Elvia. Obľúbené je aj poistenie stornovacích poplatkov, ktoré by ste zaplatili cestovnej kancelárii, ak cestu neuskutočníte. 

Koľko stojí cestovné poistenie? Je rozdiel, či cestujem do Grécka, alebo do Dominikánskej republiky?
- Sadzby poistného sú stanovené pre jednotlivé geografické zóny. Naše služby najčastejšie využívajú klienti na cesty v rámci Európy a do stredomorských krajín, ako Turecko, Izrael, Egypt, Tunisko. V poslednom čase však zaznamenávame zvýšený počet klientov, ktorí cestujú aj do krajín, v ktorých je sadzba poistného vyššia. Patria sem krajiny Ázie, Afriky, Ameriky a Austrálie. Rozlišujeme dve sadzby poistného - pre Európu a pre ostatný svet. 

Čo je potrebné na rýchlu likvidáciu poistnej udalosti?
- Pri likvidácii poistnej udalosti je potrebné, aby klient predložil poisťovni originály dokladov týkajúce sa poistnej udalosti. Ak má klient nejaké pochybnosti v súvislosti s uplatnením svojich nárokov vyplývajúcich z cestovného poistenia, najjednoduchšie je obrátiť sa osobne na pracovníkov zákazníckych centier, alebo telefonicky priamo na likvidátorov poistných udalostí cestovného poistenia. 

Čo do cestovného poistenia nepatrí?
- Výluky z poistenia sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré dostane každý klient pri uzatvorení poistenia. Z poistenia sú vylúčené škody súvisiace s vojnovými udalosťami a terorizmom, škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou poisteného či škody spôsobené pod vplyvom alkoholu a drog. Pri poistení batožiny sa poistenie nevzťahuje na škodu spôsobenú krádežou vecí ponechaných bez dohľadu, či vreckovou krádežou. 

V čom je práve vaše poistenie zaujímavé?
- Naša asistenčná služba Elvia je veľmi kvalitná a disponuje jednou z najlepších celosvetových sietí. Ak ste naším klientom a ocitli ste sa v núdzi, okamžite poskytuje potvrdenie krytia. V prípade zdravotných problémov klienta je hlavnou úlohou asistenčnej služby zabezpečiť zdravotnícke zariadenie na primeranej úrovni, uhradiť náklady alebo poskytnúť platobnú garanciu zdravotníckym zariadeniam, sprostredkovať informácie týkajúce sa priebehu liečby a repatriácie v materinskom jazyku, komunikáciu s blízkymi na Slovensku a prevoz späť do vlasti. Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka nelimitované krytie liečebných nákladov, to znamená, že neexistuje horný limit, takže pri poistnej udalosti bude uhradená akákoľvek suma. 

Ako funguje asistenčná služba?
- V momente, keď sa vám niečo stane, máte na telefóne pomoc 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Asistenčná služba navyše s vami komunikuje v slovenskom jazyku. Neposkytuje len poradenstvo, ale v krízovej situácii dokáže zabezpečiť aj ďalšie služby.

Dátum vydania: 08.06.2005

Zdroj: Pravda, str. 8