Poistné podvody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistné podvody

Allianz – Slovenská poisťovňa uviedla v minulom roku do praxe projekt boja proti poistným podvodom. Vďaka sieti špecialistov na špeciálne činnosti tak v minulom roku preskúmala vyše tisíc podozrivých poistných udalostí, z ktorých vyplynulo 138 trestných oznámení. Za prvé dva mesiace tohto roka to už je 45 trestných oznámení.

Cieľom projektu boja proti poistným podvodom je čo najefektívnejšie odhaľovať, a tým aj eliminovať poistné podvody a zamedziť tak neprimeraným finančným stratám a v konečnom dôsledku aj neúmernému navyšovaniu poistného. Projekt bol uvedený do praxe začiatkom roku 2004 a postupne sa k nemu pripojili regióny Bratislava, Nitra, Zvolen a Košice. V rámci každého regiónu pracujú špecialisti, ktorí sa venujú preverovaniu poistných udalostí, pri ktorých je podozrenie z poistného podvodu, ktorý je od roku 1999 v zmysle slovenského právneho poriadku trestným činom.

Páchanie poistných podvodov spôsobuje poisťovniam nemalé finančné straty vo forme neoprávnených výplat a navyšovania poistného plnenia. Neúmerné navýšenie výplat poistného plnenia sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje v neprimeranom zvyšovaní poistného. Poistný podvod patrí medzi latentné trestné činy a len od poisťovní závisí, či sú schopné poistný podvod odhaliť, teda identifikovať určité konanie klienta ako podozrivé. Určitý okruh nepoctivých klientov sa touto nekalou činnosťou neoprávnene obohacuje na úkor poisťovne, ale aj na úkor poctivých klientov, ktorí poistné riadne platia a uplatňujú si nárok na poistné plnenie iba ak majú na poistné plnenie v určitej výške skutočne nárok. Na základe skúseností Allianz – Slovenskej poisťovne a policajných štatistík boli v minulosti vypracované odhady, ktoré predpokladajú, že 30 až 40 percent z oznámených poistných udalostí sú poistné podvody.

Dátum vydania: 02.03.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook