Súkromné dôchodkové zabezpečenie bude rásť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Súkromné dôchodkové zabezpečenie bude rásť

Jozef Paška, predseda Predstavenstva Allianz - Slovenská DSS, a. s., v rokoch 1999 až 2003 pôsobil ako člen predstavenstva, UNIQA poisťovňa, a. s., pre oblasť životného a neživotného poistenia, informačných technológií a riadenia procesov, v rokoch 1997 až 1998 vo funkcii riaditeľa zaistenia, Slovenská poisťovňa, a. s, v rokoch 1995 až 1997 vo funkcii riaditeľa zaistenia Poisťovňa Otčina, v rokoch 1991 až 1994 začínal v riadiacich pozíciách ako vedúci oddelenia obchodu, pobočka Zvolen, Poisťovňa Otčina, a. s.

Dôchodkové správcovské spoločnosti majú ešte viac ako rok na získavanie klientov. Čo je vaším najsilnejším tromfom v tejto kampani?
- Myslím si, že naším hlavným tromfom je nesporne pozícia lídra Allianz - Slovenskej poisťovne na slovenskom poistnom trhu a spojenie so strategickým partnerom Tatra bankou. Obidve inštitúcie sú zárukou stability a profesionality. Okrem značky je veľmi dôležitou devízou aj široká sieť pobočiek a kvalifikovaná sieť sprostredkovateľov. Tých má Allianz - Slovenská DSS v súčasnosti viac než sedemtisíc.

Verejnosť asi najviac zaujímajú budúce výnosy dôchodkových spoločností...
- Áno, je to však skôr akademická debata. Podľa zákona budú môcť DSS zverejniť výnosy až po dvanástich mesiacoch (§ 1 ods. 1 písm. p) vyhlášky 440/2004) od vytvorenia fondu. Pre klienta je dôležité vedieť, že výnos DSS sa musí pohybovať v zákonom vymedzenom pásme okolo priemerného výnosu všetkých DSS. V prípade, že výnosy fondu nedosiahnu požadovanú hranicu, musí DSS doložiť do fondu potrebnú čiastku z vlastných prostriedkov.

V čom vidíte výhody zapojenia sa do druhého piliera pre klientov, komu by ste zapojenie do druhého piliera odporúčali, komu nie a prečo?
- Z môjho pohľadu je hlavnou výhodou fakt, že prostriedky odvádzané do druhého piliera sa stávajú súkromným vlastníctvom občana, ktorý sa rozhodol uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Od tohto faktu sa odvíjajú ostatné pozitíva kapitalizačného piliera, ako je napríklad osobný dôchodkový účet, princíp zásluhovosti, dedenie zostatku, zhodnocovanie prostriedkov na účte, systém zloženého úročenia (úročenia úrokov), možnosť výberu inštitúcie, ktorá bude spravovať zverené prostriedky, a to vo fáze sporenia i vo fáze vyplácania anuít atď. Rozhodnutie o vstupe do druhého piliera je veľmi individuálnou záležitosťou, preto sa celkom nestotožňujem s používaním vekovej hranice ako jediného kritéria výhodnosti alebo nevýhodnosti vstupu. Z môjho pohľadu ide predovšetkým o otázku dôvery vo vlastné sily a prostriedky na zabezpečenie staroby na strane jednej alebo v systém štátnej podpory na strane druhej. Osobne som presvedčený o tom, že súkromný systém dôchodkového zabezpečenia bude v budúcnosti zohrávať oveľa významnejšiu úlohu ako systém štátneho dôchodkového zabezpečenia.

Ste spokojní s doterajšími výsledkami reklamnej kampane a so záujmom budúcich poistencov? Spĺňa ich záujem vaše predstavy o získanom množstve poistencov? Máte stanovený cieľ a podiely na trhu starobného dôchodkového sporenia?
- Jednoznačne áno. Ak niektoré konkurenčné DSS museli niekoľkonásobne drahšou reklamnou kampaňou etablovať svoju značku na slovenskom trhu, Allianz - Slovenská DSS mohla ťažiť z veľmi dobrej poznateľnosti značky Allianz - Slovenská poisťovňa. Navyše, naša reklama sa nevnucuje na každom kroku, ale rozumnou mierou sa snaží osloviť našich potenciálnych klientov. Čo sa týka záujmu občanov o dôchodkovú reformu, ten je enormný. Podľa informácií Sociálnej poisťovne k 7. 2. 2005 uzavrelo zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení viac než pol milióna sporiteľov, čo predstavuje presnú polovicu z celkového očakávaného počtu budúcich sporiteľov. Verím, že po tom, čo sa nenaplnili kuvičie hlasy o nepripravenosti dôchodkovej reformy - spomeňme len polemiky okolo Sociálnej poisťovne - dôvera občanov v nový systém dôchodkového zabezpečenia ešte viac porastie.

Dve dôchodkové správcovské spoločnosti oznámili nulové poplatky za správu aktív, nepridáte sa k nim?
- Myslím si, že nakoľko ide o správu vlastných finančných prostriedkov občanov, žiadny z nich sa nebude cítiť oslovený podobnými "lacnými" ťahákmi. Ak niektorá DSS siaha k takýmto opatreniam, musia byť každému zrejmé dôvody. Nulový poplatok za správu znamená pre klienta len zanedbateľnú úsporu (pri priemernej mzde je to len 70 Sk ročne), ktorá navyše takmer iste nepotrvá dlhšie než do konca kampane.

Aj spravovanie dôchodkových úspor je podnikateľská činnosť. V čom vidíte riziká jej podnikania na Slovensku?
- Nemyslím si, že Slovensko má nejaké špecifiká, ktoré by zvyšovali riziko správy dôchodkových úspor na Slovensku v porovnaní s inými európskymi krajinami. Vstupom Slovenska do EÚ a napredovaním nevyhnutných reforiem sa Slovensko stalo atraktívnym prístavom mnohých zahraničných investícií, a to je dôkazom rastu dôvery vo fungovanie jeho finančnej, informačnej a legislatívnej infraštruktúry.

Založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti nebolo jednoduchou záležitosťou, zákon vyžadoval splnenie viacerých dôležitých podmienok. Okrem iného bolo treba Úradu pre finančný trh nahlásiť aj personálne zloženie členov predstavenstva a ďalších odborných pracovníkov. Myslíte si, že ste vybrali správnych ľudí do svojho tímu?
- Úspech spoločnosti je vždy o ľuďoch, ich schopnostiach a motivácii. Som presvedčený, že sa nám podarilo vybudovať fantastický tím, ktorý okrem vysokého stupňa odbornosti a motivácie jednotlivých spolupracovníkov má aj silný pocit spolupatričnosti. V náročnom a neustále sa meniacom legislatívnom prostredí sme museli zvládnuť definíciu a podporu procesov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vytvorenie nových informačných systémov, zabezpečiť náročný proces licencovania obchodnej siete aj samotnej DSS. Toto všetko by nebolo možné bez maximálneho nasadenia každého z nás ako aj intenzívnej podpory zo strany materskej spoločnosti a jej zamestnancov.

Bratislavská burza si od spustenia druhého piliera sľubuje oživenie slovenského kapitálového trhu. Myslíte si, že jej dôchodkové správcovské spoločnosti skutočne pomôžu?
- Určite je možné predpokladať, že dôchodkové správcovské spoločnosti sa aktívne zapoja do diania na domácom finančnom trhu. Táto skutočnosť však nemôže vyriešiť hlavné problémy kapitálového trhu, ktorými sú nezáujem emitentov získavať na ňom zdroje a nedostatok investičných príležitostí v porovnaní s trhmi v okolitých krajinách.

Ako vnímate limit na investovanie do cenných papierov emitovaných domácimi emitentmi?
- Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje len na cenné papiere. Do limitu investovať 30 % peňažných prostriedkov na Slovensku sa započítavajú napríklad aj vklady na bankových účtoch. Vzhľadom na reálne možnosti investovania najmä do dlhových cenných papierov v podobe slovenských štátnych dlhopisov, alebo štátnych pokladničných poukážok, nevidíme nateraz pri alokácii spravovaných prostriedkov v spomenutom obmedzení zásadný problém, ale ani jeho opodstatnenie.

Koľko pracovníkov Allianz - SP získalo licenciu predajcov dôchodkového sporenia, alebo využívate pri získavaní klientov aj iné kanály, aké?
- O presných počtoch licencovaných sprostredkovateľov jednotlivých distribučných kanálov by som nerád hovoril, azda postačí informácia, že pre Allianz - Slovenskú DSS momentálne pracuje viac než 7-tisíc licencovaných sprostredkovateľov. Náš strategický partner Tatra banka predstavuje jeden z hlavných externých zdrojov, okrem neho však ešte využívame asi 50 ďalších distribučných sietí.

Dátum vydania: 22.02.2005

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 22