Cestovné poistenie na lyžovačku a zimnú turistiku | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie na lyžovačku a zimnú turistiku

Cestovné poistenie z Allianz - Slovenskej poisťovne bez obmedzenia

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka pre cesty do zahraničia komplexné cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov ako jediná na slovenskom trhu. Ďalšie zložky poistenia kryjú všetky bežné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas zimnej dovolenky, lyžovačky, služobnej cesty alebo predvianočnom nákupe v zahraničí.

Podľa doterajších skúseností poisťovne je priemerná výška vyplatených náhrad z poistenia zimných športov 48 tisíc Sk. Kompletné cestovné poistenie trojdňovej lyžovačky pre dospelého lyžiara pritom vyjde len na 252 Sk, dieťa o polovicu menej. Najvyššia poistná udalosť hradená z cestovného poistenia lyžovačky dosiahla výšku 836 tisíc korún, pričom klient zaplatil za týždňové poistenie zimných športov len 588 Sk.

Po májovom vstupe do Európskej únie majú všetci občania Slovenska, ktorí majú zdravotné poistenie, nárok na zdravotnú starostlivosť ak dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia a nie je možné liečbu odložiť do návratu na Slovensko. Ani touto zmenou neklesol význam komerčného cestovného poistenia. Po uplynulej letnej sezóne môžeme jednoznačne konštatovať, že táto zmena nemala negatívny vplyv na predaj cestovného poistenia Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Poistenie rekreačnej lyžovačky je zahrnuté aj v celoročnom poistení, ktoré sa stáva stále obľúbenejším. Klienti tiež oceňujú pri cestovnom poistení výraznú pomoc asistenčnej služby, s ktorou komunikujú v slovenskom jazyku a ktorá zabezpečuje nielen komunikáciu s lekármi, ale preplatí aj všetky náklady, či zabezpečí najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie a prevoz na Slovensko.

CESTOVNÉ POISTENIE NA LYŽOVAČKU A ZIMNÚ TURISTIKU Z ALLIANZ – SLOVENSKEJ POISŤOVNE

  Na cestu do zahraničia Vám v komplexnom cestovnom poistení pribalíme
poistenie liečebných nákladov
úrazové poistenie
poistenie batožiny
poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte
poistenie stornovacích poplatkov, ktoré by ste zaplatili cestovnej kancelárii, ak cestu neuskutočníte
nadštandardné služby asistenčnej spoločnosti ELVIA

Poistenie liečebných nákladov
Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, úrazu alebo dopravnej nehody, preto o dôležitosti tejto zložky poistenia nikto nepochybuje. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na potrebný prevoz späť do vlasti sa môžu vyšplhať do astronomických výšok. Allianz – Slovenská poisťovňa toto riziko kryje v neobmedzenej výške vo všetkých prípadoch akútneho ochorenia a nevyhnutného liečenia.

Úrazové poistenie
Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta postihnutého úrazom, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní zimných športov. Nepríjemný úraz môže niekedy zanechať trvalé následky. Aj v takomto prípade poisťovňa poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu týchto následkov, a to až do výšky poistnej sumy.

Poistenie batožiny
Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty môžeme prísť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni náš majetok zbalený na cesty.

Poistenie zodpovednosti za škodu
Čo s prípadnou škodou, ktorú môžeme neúmyselne spôsobiť v zahraničí komukoľvek, s kým prídeme do styku? Niekedy stačí úplná banalita, ako je prevrátená šálka s kávou počas služobnej cesty a výsledkom môže byť škoda za niekoľko stotisíc na počítačovom serveri. Tento príklad môže niekomu znieť nadnesene. V skutočnosti však takáto drobnosť ušetrila jednému z našich klientov vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu viac ako päťstotisíc korún.

Rovnako nie je celkom bežné zamýšľať sa pred cestou do zahraničia nad výškou kompenzácie škody, ak by úraz v zahraničí zanechal trvalé následky na zdraví alebo v tých najhorších prípadoch stál život. Aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví je súčasťou komplexného cestovného poistenia.

Poistenie stornovacích poplatkov
Keď si kupujeme zájazd alebo pobyt v cestovnej kancelárii, určite neuvažujeme nad jeho zrušením. V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti, však cestu musíme zrušiť a stornovacie poplatky požadované od cestovnej kancelárie nás môžu nemilo prekvapiť. Pre tento účel poskytuje naša spoločnosť poistenie stornovacích poplatkov. Výška poistného závisí od ceny zájazdu, takže maximálna výška poistného plnenia ani v tomto prípade nie je zo strany poisťovne ohraničená.

Asistenčné služby 
K cestovnému poisteniu patria aj asistenčné služby. Toto slovné spojenie sa stalo za posledných pár rokov omnoho frekventovanejšie. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? V prípade zdravotných problémov alebo hospitalizácie je nosnou úlohou asistenčnej služby:
· zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia na primeranej úrovni,
· úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam,
· sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku,
· komunikácia s blízkymi osobami na Slovensku,
· prevoz späť do vlasti.

Na to, aby sme mohli klientom našej spoločnosti poskytnúť takúto starostlivosť 24 hodín denne vo všetkých krajinách sveta, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. spolupracuje s asistenčnou službou ELVIA Assistance Praha. Tá je začlenená do medzinárodnej skupiny MONDIAL Assistence, ktorá je priamo zastúpená 37 lokálnymi kanceláriami v 28 krajinách. Ročne je vybavených takmer 12 miliónov poistných udalostí.

POISTENIE PRE ZIMNÉ ŠPORTY

Osobitnou súčasťou našej ponuky je poistenie pre vykonávanie zimných športov. Zvýšené riziko úrazu pri takomto aktívnom odpočinku si pravdepodobne uvedomuje každý z nás. Pre ilustráciu, výška poistného pre jednu dospelú osobu na trojdňovú lyžovačku je 252 Sk. Priemerná výška škody v súvislosti so zimnými športami je približne 48 tisíc Sk.

Konkrétny príklad
V niektorých prípadoch zdanlivo nie práve komplikovaná poistná udalosť može mať za následok extrémne vysoké náklady. Pozrime sa na konkrétny príklad:
5. marca t. r. bol hlásený spoločnosti Elvia z nemocnice v Zoldem (Rakúsko) úraz na zjazdovke - zlomenina ruky v lakti. Následná preprava vrtuľníkom Heli Ambulance Teamu, prevoz do nemocnice, operácia a šťastný návrat domov znamenajú v číslach náklady vo výške približne 836 tisíc Sk.

LIMITY KRYTIA

Ak si porovnáte výšku nákladov na zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek krajine s čiastkou, ktorá stačí na uzatvorenie cestovného poistenia, zistíte, že omnoho viac ako na cene poistenia záleží na výške krytia a poistných podmienkach, ktoré určujú, za čo všetko poisťovňa preberá zodpovednosť. Takýto pohľad nás priviedol k rozhodnutiu ponúknuť klientom možnosť uzatvoriť poistenie bez obmedzenia maximálnej hranice plnenia zo strany našej spoločnosti v súvislosti s liečebnými nákladmi.

Poistné sumy
V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovňa na jedného poisteného poistné plnenie do výšky týchto poistných súm:

a) z poistenia liečebných nákladov v zahraničí (okrem zubného ošetrenia) bez obmedzenia
- na akútne zubné ošetrenie 10 000 Sk
- na transport chorého bez obmedzenia
- na prepravu a ubytovanie osoby blízkej v prípade hospitalizáciu poisteného 3 000 Sk/ 1 deň (max. do výšky 30 000 Sk)
- na prepravu neplnoletých osôb doprevádzaných hospitalizovanou osobou 30 000 Sk

b) z úrazového poistenia:
- v prípade smrti úrazom (neplatí pre osoby staršie ako 70 rokov) 100 000 Sk
- v prípade trvalých následkov úrazu 200 000 Sk
- na denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu 30 Sk

c) z poistenia batožín:
- na všetky škody na batožinách jedného poisteného / na jednej veci 20 000 Sk/10 000 Sk
- na všetky škody na cennostiach / na jednu cennosť 10 000 Sk/ 5 000 Sk
- na všetky škody spôsobené vlámaním do auta 10 000 Sk

d) z poistenia zodpovednosti za škodu na jednu poistnú udalosť pri škode:
- na živote a zdraví 2 000 000 Sk
- na veci 1 000 000 Sk

e) z doplnkových asistenčných služieb:
- na právnu pomoc 35 000 Sk
- na základnú technickú pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska poisteného 5 000 Sk
- pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov 10 000 Sk
- pomoc pri neskorom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou do 24h 3 000 Sk

POSKYTNUTIE PLNENIA Z DVOCH POISTNÝCH ZMLÚV

V praxi sa často stretávame s otázkou klientov, kedy môže byť poskytnuté poistné plnenie z titulu viacerých poistných zmlúv. Najjednoduchší spôsob ako vysvetliť princíp takejto kompenzácie sú konkrétne príklady. Trvalé následky v zmysle úrazového poistenia poskytujú kompenzáciu vo vopred dohodnutom rozsahu. Takýto nárok, samozrejme, môže byť poskytnutý z každej poistnej zmluvy. Ak však klient zaplatí za ošetrenie v zahraničí, náklady vynaložené na liečbu sú preplácané z titulu jednej zmluvy a akákoľvek viacnásobná kompenzácia by znamenala nezákonné obohacovanie.

CESTOVNÉ POISTENIE PO VSTUPE DO EÚ

Od vstupu Slovenskej republiky do EÚ sme starostlivo sledovali trendy na trhu cestovného poistenia. Zmeny, ktoré tento vstup priniesol mali pre občanov SR niekoľko pozitívnych dopadov. Všetky osoby, ktoré majú zdravotné poistenie v rámci SR majú v uvedených štátoch nárok na zdravotnú starostlivosť, ak dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia a nie je možné liečbu odložiť do návratu do SR. Neodkladná liečba je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou, za rovnakých podmienok ako poistencom štátu, kde bola zdravotná starostlivosť poskytnutá.

V praxi to však znamená aj platenie spoluúčasti, úhradu časti nákladov na lieky a v neposlednom rade aj prevoz späť do SR na vlastné náklady. Tieto negatíva využívania formulára E111 zdravotných poisťovní tak naďalej ponecháva dostatočný priestor pre komerčné cestovné poistenie. Po tejto letnej sezóne môžeme jednoznačne konštatovať, že táto zmena nemala negatívny vplyv na predaj cestovného poistenia Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Dôvody, prečo si uzatvoriť komerčné cestovné poistenie
Aj napriek týmto zmenám existuje viacero dôvodov, pre ktoré komerčné cestovné poistenie nestráca svoj význam ani v krajinách EÚ. Je dobré si uvedomiť, že
· v zdravotnom poistení nie je zahrnutá repatriácia späť na Slovensko,
· pri hospitalizácii si vo väčšine štátov EÚ musíte hradiť nemocničné poplatky, resp. spoluúčasť, ktorú zdravotné poisťovne nepreplácajú
· pri hospitalizácii v niektorých štátnych zdravotníckych zariadeniach sa môže stať, že vám nebude možné poskytnúť starostlivosť, ktorú vyžaduje váš zdravotný stav (máme na mysli najmä vybavenosť potrebnými prístrojmi, atď.)
· Asistenčné služby sú zahrnuté výhradne len v komerčnom cestovnom poistení. Klienti ich ocenia, najmä ak sa ocitnú vo vážnom zdravotnom stave a nebudú schopní komunikácie s lekárom, rovnako môžu nastať problémy vďaka jazykovej bariére. Asistenčné služby zahŕňajú tiež zabezpečenie primeraného zdravotníckeho zariadenia bez ohľadu na to, či je potrebné, vzhľadom na zdravotný stav klienta, využiť štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie.

KDE SA MÔŽEM POISTIŤ?

Pre uľahčenie preddovolenkových príprav ponúkame klientom rôzne spôsoby uzatvorenia cestovného poistenia:
· v cestovnej kancelárii pri kúpe zájazdu
· priamo v ktoromkoľvek obchodnom mieste Allianz – Slovenskej poisťovne
· na bezplatnom čísle 0800 122 222, kde si dohodnete stretnutie s reprezentantom vo vami vybranom čase a na mieste, kde vám to vyhovuje – v práci, doma...

Každý slovenský turista prirodzene očakáva aj v zahraničí starostlivosť na takej úrovni, na akú sme zvyknutí na Slovensku. Na druhej strane si neuvedomuje výšky sumy, ktorú je potrebné za liečebné náklady uhradiť. A tá dosahuje niekoľkomiestne čísla. Aj keď sa poisťovni nepodarí vymazať nepríjemné spomienky z takéhoto pobytu v zahraničí, snažíme sa ich prostredníctvom cestovného poistenia aspoň zmierniť.

Dátum vydania: 09.12.2004

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook