Predstavujeme vám: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Predstavujeme vám: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť

Prečo ste sa rozhodli založiť dôchodkovú správcovskú spoločnosť?
- Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (ASP) ako najväčšia poisťovacia spoločnosť na slovenskom trhu od počiatku príprav reformy dôchodkového zabezpečenia na Slovensku považovala za svoju povinnosť zúčastniť sa tohto procesu a vlastným pričinením definovať smerovanie a ďalší vývoj v tomto segmente. Táto jej ambícia vychádza jednak z bohatých skúseností so správou prostriedkov na finančných trhoch, dlhoročnej tradície, a jednak zo zodpovednosti voči širokému okruhu jej klientov a snahy zabezpečiť občanom kvalitný život v dôchodkovom veku. Neposledným dôvodom účasti ASP na rozbiehajúcej sa reforme je aj snaha ponúknuť sporiteľom kompletný servis produktov a služieb týkajúcich sa dôchodkového zabezpečenia "pod jednou strechou" - t. j. starobné dôchodkové sporenie, životné a dôchodkové poistenie či iné formy účelového sporenia alebo poistenia na dôchodok podporované a reglementované štátom v kontexte reformných krokov.

Mohli by ste nám predstaviť zakladateľov vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti?
- Jediným akcionárom Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s. (AS DSS) je jej zakladateľ, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (ASP). ASP upísala 100 percent akcií AS DSS a jej kvalifikovaný podiel tak predstavuje 100 percent. ASP je kontrolovaná spoločnosťou Allianz Aktiengesellschaft so sídlom v Mníchove a výškou základného imania: 982 miliónov eur, ktorá je dlhodobo ohodnocovaná poprednými ratingovými agentúrami v investičnom alebo vyššom pásme so stabilným výhľadom. Koncern Allianz Group predstavuje druhého najväčšieho správcu aktív na svete s objemom aktív pod správou 996 miliárd eur.

Aké distribučné kanály využijete pri predaji dôchodkového sporenia a aký je cieľový počet sprostredkovateľov?
- AS DSS sa bude pri výkone starobného dôchodkového sporenia a ponuke s tým súvisiacich produktov a služieb opierať o distribučné kanály v podobe sprostredkovateľov životnej a univerzálnej siete ASP, siete zmluvných maklérskych spoločností, ako aj nezávislých sprostredkovateľov. Našou snahou je z dlhodobého hľadiska disponovať počtom približne 8 tisíc licencovaných sprostredkovateľov pracujúcich pre AS DSS.

Koľko klientov sa podľa vás zapojí do dôchodkovej reformy a aký podiel by ste chceli získať na trhu?
- Podľa našich odhadov by sa do druhého piliera mohla zapojiť približne polovica obyvateľov SR v produktívnom veku, t. j. cca. 1,1 - 1,2 milióna potenciálnych sporiteľov. Ambícia Allianz - Slovenskej DSS je získať viac ako 20 percent sporiteľov zo spomínaného počtu a stať sa vedúcou spoločnosťou na tomto trhu.

Čím chcete presvedčiť budúcich dôchodcov, aby sa rozhodli pre vašu spoločnosť?
- AS DSS bude pri výkone a predaji starobného dôchodkového sporenia a presviedčaní potenciálnych sporiteľov vychádzať z argumentácie postavenej na piatich základných bodoch, ktoré sú podľa prieskumov verejnej mienky najdôležitejšími faktormi u občanov pri ich rozhodovaní:
- Postavenie na finančnom trhu, kde ASP je vedúcou spoločnosťou na poistnom trhu so 41-percentným podielom,
- Tradícia - 114-ročná tradícia Allianz AG, 85-ročná tradícia Slovenskej poisťovne, resp. ASP,
- Medzinárodné skúsenosti - Allianz AG má zastúpenia vo vyše 70 krajinách vo svete,
- Dostupnosť cez širokú sieť pobočiek ASP a vysoký počet licencovaných sprostredkovateľov pracujúcich pre AS DSS,
- Zahraničné skúsenosti so správou dôchodkových fondov, kde v strednej a východnej Európe - Allianz disponuje vyše dvoma miliónmi klientov zapojenými v dôchodkovom sporení s akumulovanými prostriedkami vyše 60 miliárd Sk.

Klienti budú mať možnosť bezplatne zmeniť raz za 12 mesiacov (resp. raz za 6 mesiacov) dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Očakávate vysokú fluktuáciu klientov? Ako chcete zabrániť odchodu klientov z vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti?
- Vzhľadom na charakter produktu a argumenty, ktoré som už uviedol, AS DSS nepredpokladá vysokú fluktuáciu svojich sporiteľov. V prípade schválenia pripravovanej novely zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení s predmetným znením sa bude AS DSS popri akvizičnej činnosti a náboru nových klientov usilovať taktiež o minimalizovanie odchodu sporiteľov, a to predovšetkým poctivou každodennou prácou a profesionálnou komunikáciou so sporiteľmi i záujemcami o starobné dôchodkové sporenie, kvalitnými a stabilnými výsledkami hospodárenia a investovania či nízkymi odplatami za správu svojich dôchodkových fondov.

Dátum vydania: 16.11.2004

Zdroj: SME, str. 2 (krátené)