Povinné poistenie aj pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Povinné poistenie aj pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Allianz – Slovenská poisťovňa zareagovala na potrebu trhu a pripravila pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov produkt poistenia zodpovednosti za škodu.

Od 1. septembra nadobudne účinnosť zákon NR SR 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sú znalci, znalecké organizácie, tlmočníci a prekladatelia povinní predložiť Ministerstvu spravodlivosti úradne osvedčenú kópiu zmluvy o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu. Zákon v § 9 stanovuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti počas celého výkonu činnosti, a to s limitom poistného plnenia na jednu poistnú udalosť 1 milión korún pre znalcov a limitom 100 tisíc korún pre tlmočníkov a prekladateľov.

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka uvedené limity ako základné a pre konkrétny prípad poistenia je možné dojednať aj vyššie limity plnenia. Pre asociácie, ústavy a podobné združenia je možné uzatvoriť aj rámcové poistné zmluvy, ktoré zastrešia poistenie všetkých členov konkrétnej organizácie v rámci jednej poistnej zmluvy.

Pre uzatvorenie poistnej zmluvy je potrebná fotokópia preukazu znalca (tlmočníka, prekladateľa). V Allianz – Slovenskej poisťovni je možné dojednať tento druh poistenia od júla t. r.

Dátum vydania: 18.08.2004

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook