Týka sa úprava DPH z 19% na 20% aj zdaňovania plnení zo životného pistenia? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - životné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Týka sa úprava DPH z 19% na 20% aj zdaňovania plnení zo životného pistenia?

Daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov vybraná zrážkou z kapitálového príjmu (§ 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. = plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku) so sebou nesúvisia, t.j. zmena výšky DPH sa netýka zdaňovania plnení (vrátane odkupnej hodnoty) zo životného poistenia. Všeobecne sa teda v životnom poistení zdaňujú plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné, vyplácané v príp. poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia (ide o príjmy fyzických osôb podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z.
Allianz | Club