Čo robiť, ak sa stane dopravná nehoda v zahraničí? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Čo robiť, ak sa stane dopravná nehoda v zahraničí?

Pri nehode v zahraničí vždy treba privolať políciu, aby vyšetrila príčiny havárie a zistila rozsah škôd. V niektorých prípadoch  to legislatíva danej krajiny nevyžaduje, prípadne je privolanie polície spoplatnené ale privolať políciu sa napriek tomu odporúča.

Ak ste v pozícii poškodeného a ten, kto vám nehodu spôsobil, nemá formulár, alebo sa nehoda stane v krajine, kde legislatíva nevyžaduje mať pri sebe tento dokument, vypýtajte si meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vodiča, obchodné meno a sídlo držiteľa či vlastníka motorového vozidla, obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti. Taktiež je potrebné číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo vozidla a medzinárodnú poznávaciu značku krajiny registrácie vozidla, ktorým bola škoda spôsobená, číslo zelenej karty alebo číslo poistnej zmluvy zahraničného poistenia.

Bez ohľadu na to, či ste škodu zavinili vy alebo druhá strana, treba v každom prípade po návrate domov oznámiť škodu poisťovni, a to v zákonnej lehote 30 dní. Zároveň treba predložiť všetky už spomínané doklady z cudziny. Týka sa to všetkých prípadov škody, aj keby ste boli presvedčení, že za škodu nezodpovedáte.

Allianz | Club