Kedy bude poškodenému vyplatená náhrada za škodu na zdraví spôsobenú prevádzkou motorového vozidla? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Kedy bude poškodenému vyplatená náhrada za škodu na zdraví spôsobenú prevádzkou motorového vozidla?

Poškodený je oprávnený uplatniť si svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať.

Podľa § 11 zákona č. 381/2001 Z. z. o PZP poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z toho rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia. Ak v lehote 3 mesiacov od oznámenia poškodeného o škodovej udalosti nie je preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, poisťovateľ je povinný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z. z. o PZP zaslať poškodenému písomné zdôvodnenie.

Allianz | Club