Hradí poisťovateľ za poisteného (vodiča) škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá manželovi/manželke? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Hradí poisťovateľ za poisteného (vodiča) škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá manželovi/manželke?

Hradí poisťovateľ za poisteného (vodiča) škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojmu/svojej manželovi/manželke alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škody žili v domácnosti, a ktorí sa v čase vzniku škody nachádzali vo vozidle ako spolucestujúci ?

Podľa § 5 ods. 1 písm. b1 zákona č. 381/2001 Z. z. o PZP poisťovateľ nenahradí škodu na veciach (poškodených, zničených, odcudzených, stratených), účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením a ušlý zisk manželovi/manželke poisteného ani osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti. Zranený manžel/manželka, alebo osoba žijúca v domácnosti s poisteným má však nárok na náhradu škody na zdraví (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náklady spojené s liečením, náhradu za stratu na zárobku počas práceneschopnosti a náhradu za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti) a nákladov pri usmrtení. Taktiež majú nárok zdravotné poisťovne na preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti a Sociálna poisťovňa má nárok na uhradenie vyplatených nemocenských, dôchodkových a úrazových dávok.

Allianz | Club